bip

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie i Nauk o Zdrowiu

Misja

Misją Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie i Nauk o Zdrowiu jest zdobywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w ramach realizowanego procesu kształcenia oraz wykorzystywanie ich wyników w praktyce, a także zaszczepienie studentom etycznych zasad, wartości i wyrabianie u nich stabilnych postaw moralnych jako fundamentów pod pełnienie przyszłych ról społecznych i zawodowych.

Swoją misję Instytut realizuje w ramach funkcji dydaktycznej, naukowej i promocyjnej.


Władze Instytutu

 • dr Tomasz Konopka – Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie i Nauk o Zdrowiu
 • dr Grzegorz Zając – zastępca Dyrektora Instytutu

Rada Instytutu
 • dr Tomasz Konopka przewodniczący Rady Instytutu
 • dr Grzegorz Zając
 • dr Andrzej Kobiałka
 • dr Małgorzata Bajer
 • dr Jarosław Jurkiewicz
 • mgr inż. Sławomir Kaganek – przedstawiciel pracodawców
 • Klaudia Turek – student pielęgniarstwo
 • Szymon Domoń – student bezpieczeństwo wewnętrzne

Instytutowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
 • dr Grzegorz Zając – przewodniczący Zespołu
 • dr Andrzej Kobiałka
 • dr Małgorzata Bajer
 • mgr Izabela Taborska
 • Szymon Domoń – student

Kontakt
 • Instytut Nauk o Bezpieczeństwie i Nauk o Zdrowiu Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach Filia w Myślenicach
 • 32-400 Myślenice, ul. Jagiellońska 8
 • Telefon: 12 271-63-68; +48 663-144-535


Akty normatywne

 • Zarządzenie Dyrektora Instytutu nr 1/10/2019 w sprawie powołania Instytutowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
 • Zarządzenie Dyrektora Instytutu nr 2/10/2019 w sprawie powołania Komisji programowej przy Instytutowym Zespole ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
 • Zarządzenie Dyrektora Instytutu nr 3/10/2019 w sprawie powołania Koordynatora praktyk na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne
 • Zarządzenie Dyrektora Instytutu nr 1/01/2020 w sprawie powołania zastępcy Dyrektora Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie i Nauk o Zdrowiu


Działalność dydaktyczna

Funkcję dydaktyczną Instytut realizuje w ramach prowadzonych studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia, studiów podyplomowych, kursów i szkoleń specjalistycznych.

Kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne

Specjalności:

 • zarządzanie kryzysowe
 • bezpieczeństwo publiczne i ochrona (z uprawnieniami detektywistycznymi)

Kierunek studiów: pielęgniarstwo


Działalność naukowa

W ramach funkcji naukowej Instytut podejmuje badania w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie wiodącej nauki o bezpieczeństwie. Celem w ramach tej funkcji jest również kształcenie kadr naukowych ukierunkowane na stworzenie najlepszych warunków do ich rozwoju naukowego i zawodowego.

Projekt badawczy:

Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Diagnoza poczucia bezpieczeństwa ludności w powiecie myślenickim.

Przedmiotem badań jest diagnoza poczucia bezpieczeństwa z uwzględnieniem podmiotów środowiskowych bezpieczeństwa, zarówno jego kreatorów jak i odbiorców, tj. całej społeczności, zbiorowości lokalnej, w skład której wchodzą:

 • ludność we wszystkich kategoriach wiekowych (dzieci, młodzież, dorośli);
 • wszystkie jednostki i grupy społeczne – sąsiedzkie, rówieśnicze, towarzyskie, zawodowe, wyznaniowe itp.;
 • jednostki i ich rodziny zamieszkałe w danym rejonie;
 • wszystkie organizacje, stowarzyszenia, instytucje edukacyjne, socjalne, religijne, usługowe i inne;

W aspekcie aksjologicznym chodzi głównie o takie wartości jak: życie ludzkie, zdrowie człowieka i jego rodziny, wielostronny rozwój, edukacja dzieci i młodzieży, normalne funkcjonowanie psychospołeczne i wspólne dobro.

Termin realizacji: październik 2018 – grudzień 2021

Skład zespołu badawczego:
 • dr Tomasz Konopka – kierownik projektu
 • dr hab. Jolanta Góral-Półrola prof. StSW– koordynator naukowy projektu
 • dr Elżbieta Męcina-Bednarek – pedagog
 • dr Andrzej Kobiałka – kierownik Straży Miejskiej w Myślenicach
 • dr Grzegorz Zając – politolog
 • mgr Izabela Taborska – psycholog
 • Studenci koła naukowego bezpieczeństwa wewnętrznego

Współpraca merytoryczna i organizacyjna ze Starostwem Powiatowym w Myślenicach oraz Komendą Powiatową Policji w Myślenicach i Strażą Miejską w Myślenicach

Aktualności i komunikaty

Przeszłość dla przyszłości