bip

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

Misja

Misją Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie jest zdobywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w ramach realizowanego procesu kształcenia oraz wykorzystywanie ich wyników w praktyce, a także zaszczepienie studentom etycznych zasad, wartości i wyrabianie u nich stabilnych postaw moralnych jako fundamentów pod pełnienie przyszłych ról społecznych i zawodowych.

Swoją misję Instytut realizuje w ramach funkcji dydaktycznej, naukowej i promocyjnej.


Władze Instytutu

 • dr Tomasz Konopka – Dziekan Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie

  Konsultacje:
  Poniedziałek 10.30-12.00
  Czwartek 10.30-12.00
  .
 • dr Grzegorz Zając – zastępca Dyrektora Instytutu

Rada Instytutu

dr Tomasz Konopka-przewodniczący Rady Instytutu
dr hab. Grzegorz Wilk-Jakubowski prof. StANS
dr hab. Radosław Harabin prof. StANS
dr Beata Służalska
dr Jarosław Służalski
dr Krzysztof Kucharski
dr Grzegorz Zając
mgr Anna Pękała przedstawiciel pracodawców
Damian Cachro- student
Edyta Salawa-student
Izabela Nizioł- student


Instytutowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Dr Jarosław Służalski-przewodniczący Zespołu
Dr Beata Służalska
Dr Krzysztof Kucharski

Pełnomocnik Rektora ds. praktyk Zawodowych

Dr hab. Radosław Harabin prof. StANS


Kontakt
 • Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach Filia w Myślenicach
 • ul. Drogowców 6 budynek B (3 piętro), Myślenice
 • Telefon: 12 271-63-68; +48 663-144-535


Akty normatywne


Działalność dydaktyczna

Kierunki i specjalności studiów prowadzone w roku akademickim 2022/2023

Kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne

Specjalności:

Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności (studia pierwszego stopnia)
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona mienia – z uprawnieniami detektywistycznymi (studia pierwszego stopnia)
Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności (studia drugiego stopnia)
Bezpieczeństwo państwa i ochrona ludności (studia drugiego stopnia)


Działalność naukowa

W ramach funkcji naukowej Instytut podejmuje badania w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie wiodącej nauki o bezpieczeństwie. Celem w ramach tej funkcji jest również kształcenie kadr naukowych ukierunkowane na stworzenie najlepszych warunków do ich rozwoju naukowego i zawodowego.

Projekt badawczy:

Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Diagnoza poczucia bezpieczeństwa ludności w powiecie myślenickim.

Przedmiotem badań jest diagnoza poczucia bezpieczeństwa z uwzględnieniem podmiotów środowiskowych bezpieczeństwa, zarówno jego kreatorów jak i odbiorców, tj. całej społeczności, zbiorowości lokalnej, w skład której wchodzą:

 • ludność we wszystkich kategoriach wiekowych (dzieci, młodzież, dorośli);
 • wszystkie jednostki i grupy społeczne – sąsiedzkie, rówieśnicze, towarzyskie, zawodowe, wyznaniowe itp.;
 • jednostki i ich rodziny zamieszkałe w danym rejonie;
 • wszystkie organizacje, stowarzyszenia, instytucje edukacyjne, socjalne, religijne, usługowe i inne;

W aspekcie aksjologicznym chodzi głównie o takie wartości jak: życie ludzkie, zdrowie człowieka i jego rodziny, wielostronny rozwój, edukacja dzieci i młodzieży, normalne funkcjonowanie psychospołeczne i wspólne dobro.

Termin realizacji: październik 2018 – grudzień 2021

Skład zespołu badawczego:

dr Tomasz Konopka – kierownik projektu
dr hab. Grzegorz Wilk-Jakubowski – koordynator naukowy projektu
prof. dr hab. Andrzej Bogaj – pedagog
dr hab. Marek Graczyk – psycholog
dr Grzegorz Zając – politolog
dr Beata Służalska – nauki o bezpieczeństwie
mgr Andrzej Górka – Komenda Powiatowa Policji
mgr Zbigniew Filip – Zarządzanie Kryzysowe
Studenci Koła Naukowego

Współpraca merytoryczna i organizacyjna ze Starostwem Powiatowym w Myślenicach oraz Komendą Powiatową Policji w Myślenicach i Strażą Miejską w Myślenicach

Wydane monografie

Aktualności i komunikaty