bip

Psychologia

Dostępne w miastach

Misja kierunku

Kształcenie zgodnie z zasadami EBPP (Evidence-Based Practice in Psychology: Praktyka Psychologiczna Oparta na Dowodach Empirycznych) oraz wzorcami międzynarodowymi, w tym wytycznymi zawartymi w projekcie: Europejski Dyplom Psychologa – tak, aby absolwenci mieli umiejętności rozpoznawania zjawisk psychologicznych w oparciu o aktualną teoretyczną i praktyczną wiedzę psychologiczną.


Organizacja studiów

Studia trwają 5 lat (10 semestrów). Profil kształcenia – praktyczny. Kończą się uzyskaniem tytułu magistra psychologii (kwalifikacje odpowiadające poziomowi 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji). Zgodnie z programem kształcenia, studia obejmują wykłady, ćwiczenia i zajęcia praktyczne. W procesie osiągania zakładanych efektów uczenia się są stosowane trzy podstawowe formy:

 • akademicka – w jej skład wchodzą m.in.: wykłady, seminaria,
 • warsztaty – jako zajęcia praktyczne, doskonalące pewną umiejętność, lub zajęcia praktyczne, których celem jest opracowanie lub wytrenowanie określonego sposobu działania,
 • treningi – polegające na systematycznym wykonywaniu ćwiczeń prowadzących do uzyskania większych umiejętności z danej dziedziny, a więc praca związana z procesem grupowym i budowanie doświadczeń stymulujących proces uczenia się.

Dzięki aktywnym formom uczenia i stosowanym w nich metodom, student sam odkrywa, poszukuje, doświadcza m.in. poprzez symulacje, analizy przypadków czy dyskusje i dzielenie się doświadczeniami. Program studiów zapewnia studentom zdobycie umiejętności związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym oraz kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy. Kształtowanie tych umiejętności i kompetencji odbywa się w warunkach symulowanych (umożliwiających wykonanie czynności praktycznych przez studentów) oraz w warunkach właściwych dla działalności zawodowej, szczególnie na praktykach zawodowych. Ćwiczenia praktyczne, praktyki zawodowe prowadzone są przez osoby mające doświadczenie zawodowe w obszarze pomocy psychologicznej zdobyte poza Uczelnią. Ważnym aspektem kształcenia na kierunku jest również zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Podczas organizacji procesu kształcenia istnieje możliwość dostosowania procesu uczenia się do zróżnicowanych potrzeb grupowych czy indywidualnych studentów, w tym również z niepełnosprawnościami.


Kontynuacja nauki

Po ukończeniu studiów absolwent może pojąć naukę na studiach trzeciego stopnia i studiach podyplomowych, umożliwiających zdobycie dodatkowych kwalifikacji i kompetencji zawodowych.


Co zyskujesz studiując PSYCHOLOGIĘ w StANS?

Uzyskasz kwalifikacje zgodnie z założeniami nowego profesjonalizmu, rozwijając swoje dyspozycje intelektualne i osobowościowe do refleksyjnego interpretowania rzeczywistości intrapsychicznej i interpersonalnej (absolwenci należą do grupy specjalistów w zakresie psychologii zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Edukacji ISCED-F 2013 0313 Psychologia).

Rozwiniesz kompetencje osobiste i zawodowe, pozwalające w pełni na wykonywanie pracy
w zawodzie psychologa, będziesz bowiem potrafił:

 • określać cele postępowania psychologicznego umiejętność współpracy z klientem dla ustalenia tego, co ma być dzięki usłudze psychologa osiągnięte; umiejętność definiowania potrzeb, zaproponowanie i wynegocjowanie realistycznego „punktu dojścia”, określenie kryteriów oceny stopnia realizacji założonych celów;
 • przeprowadzać diagnozę psychologiczną­ – umiejętność diagnozowania zarówno pojedynczej osoby, jak i grupy, organizacji oraz sytuacji; niezbędna jest tu umiejętność posługiwania się narzędziami psychologicznymi, prowadzenia wywiadu, obserwacji psychologicznej, ankietowania itp.;
 • projektować usługi psychologiczne -psycholog powinien mieć umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej i praktycznej dla zaproponowania nowych metod czy „produktów”. W szczególności powinien umieć określić cele usługi i jej odbiorcę, uwzględniając wymagania i ograniczenia w jej wykorzystaniu, dopasować usługę do zmieniających się warunków i potrzeb, kontrolować jej jakość i weryfikować przydatność;
 • realizować psychologiczną interwencję -umiejętność zaplanowania i zrealizowania programów interwencji w różnych dziedzinach życia wobec pojedynczych osób, grup lub sytuacji. Interwencja może mieć charakter bezpośredni (psycholog sam jest realizatorem) lub pośredni wobec działań podejmowanych przez inne osoby lub grupy decyzyjne;
 • prowadzić psychologiczną ewaluację – umiejętność przygotowania programu psychologicznej ewaluacji dotyczącej jakiejś dziedziny praktyki społecznej, dobranie
  i zastosowanie odpowiednich narzędzi pomiarowych, sformułowanie i opisanie wynikających z pomiaru wniosków;
 • efektywnie komunikować się z klientem – zdolność dobrego porozumiewania się
  z klientem, w szczególności umiejętność przekazania informacji w formie ustnej, pisemnej, audiowizualnej.

Będziesz gotowy do podjęcia zatrudnienia w charakterze psychologa w placówkach ochrony zdrowia, opieki społecznej, penitencjarnej, a także w przedsiębiorstwach, urzędach państwowych i samorządowych. Po uzupełnieniu kwalifikacji pedagogicznych możesz ubiegać się o stanowisko nauczyciela psychologa w placówkach oświatowych. Możesz prowadzić także samodzielną działalność gospodarczą.

Specjalności

Psychologia wychowawcza i edukacji

W ramach tej specjalności oferowane jest poszerzenie wiedzy z zakresu psychologii wychowania i kształcenia oraz podkreślenie znaczenie edukacji dla rozwoju psychicznego jednostki. Student poznaje tu współczesne poglądy na temat interdyscyplinarnych uwarunkowań procesów edukacyjnych, pogłębia wiedzę w zakresie procesów wspomagających i towarzyszących uczeniu się i nauczaniu oraz roli edukacji w rozwoju psychicznym człowieka. Jest przygotowany do prowadzenia działań w rozwiązywaniu psychologicznych problemów i trudności pojawiających się w praktyce edukacyjnej, a więc np. w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno- pedagogicznych, specjalnych ośrodkach szkolno–wychowawczych i innych placówkach zajmujących się wychowaniem i kształceniem. Specjalność ta jest skierowana do osób zainteresowanych psychologią w szeroko rozumianym sektorze oświaty. Specjalność przygotowuje absolwenta do pracy edukacyjnej na wszystkich etapach życia człowieka do organizowania, wspomagania, diagnozowania i monitorowania jego rozwoju poprzez edukację oraz do pracy profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą a także z osobami dorosłymi. Zajęcia prowadzone są zarówno przez naukowców-badaczy, jak i osoby mające uznane doświadczenie praktyczne psychologa, w pracy, w różnego rodzaju instytucjach oświatowych.

Przedmioty specjalnościowe to:

 • Psychologia edukacji
 • Psychologia twórczości i uzdolnień
 • Psychologia wychowawcza
 • Pomoc psychologiczna uczniom z trudnościami w uczeniu się
 • Rozmowa kliniczna
 • Metodyka szkoleń i warsztatów
 • Psychologia niedostosowania społecznego
 • Psychologiczne aspekty adolscencji i wczesna interwencja
 • Psychologia rodziny
 • Dysleksja- wykład monograficzny
 • Psychologia niepełnosprawności intelektualnej
 • Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży
 • Mediacje i negocjacje w edukacji szkolnej

Psychologia wsparcia rozwoju psychospołecznego

Celem specjalności jest wstępne przygotowanie studentów do pracy w charakterze psychoedukatorów, diagnostów, konsultantów, trenerów indywidualnych i grupowych podmiotów rozwojowych (nieterapeutycznych). Na zajęcia składają się wykłady oraz ćwiczenia i warsztaty, mające na celu przekazanie wiedzy oraz nabycie przez studentów umiejętności związanych ze wsparciem procesu socjalizacji, nabywaniem kompetencji społecznych, rozumieniem procesów grupowych, tworzeniem efektywnych zespołów oraz wspieraniem indywidualnych mechanizmów rozwoju osobowości w tym kompetencji osobistych. Absolwent tej specjalności przygotowany jest do interwencji psychologicznej, projektowania i rozwiązywania problemów rozwojowych dzieci, młodzieży a także człowieka dorosłego, w tym seniorów. Nabyta wiedza i umiejętności pozwolą mu na podjęcie pracy w placówkach pomocowych oraz instytucjach podejmujących zadania optymalizacji i stymulacji funkcjonowania ludzi w rożnym wieku, firmach szkoleniowych i konsultingowych a także placówkach kulturalno-turystyczno-rekreacyjnych. Zajęcia prowadzone są zarówno przez naukowców-badaczy, jak i osoby mające uznane doświadczenie praktyczne psychologa w pracy w różnych instytucjach pomocowych oraz szkoleniowych.

Przedmioty specjalnościowe to:

 • Modele wspomagania rozwoju
 • Mediacje i negocjacje w pracy zawodowej
 • Trening asertywności
 • Psychologia zdrowia i jakości życia
 • Psychoprofilaktyka i psychodietetyka
 • Rozwijanie kompetencji życiowych
 • Psychologia transportu
 • Psychologia pracy z elementami coachingu
 • Projektowanie pracy z seniorami
 • Gerontopsychologia i psychologia dorosłych
 • Terapia uzależnień – wykład monograficzny
 • Profilaktyka wykluczenia społecznego
 • Interwencja kryzysowa

 

Zajęcia prowadzone są zarówno przez naukowców-badaczy, jak i osoby mające uznane doświadczenie praktyczne psychologa w pracy w różnych instytucjach.