bip

Psychologia

Dostępne w miastach

Misja kierunku

Kształcenie zgodnie z zasadami EBPP (Evidence-Based Practice in Psychology: Praktyka Psychologiczna Oparta na Dowodach Empirycznych) oraz wzorcami międzynarodowymi, w tym wytycznymi zawartymi w projekcie: Europejski Dyplom Psychologa – tak, aby absolwenci mieli umiejętności rozpoznawania zjawisk psychologicznych w oparciu o aktualną teoretyczną i praktyczną wiedzę psychologiczną.


Organizacja studiów

Studia trwają 5 lat (10 semestrów). Profil kształcenia – praktyczny. Kończą się uzyskaniem tytułu magistra psychologii (kwalifikacje odpowiadające poziomowi 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji). Zgodnie z programem kształcenia, studia obejmują wykłady, ćwiczenia i zajęcia praktyczne. W procesie osiągania zakładanych efektów uczenia się są stosowane trzy podstawowe formy:

 • akademicka – w jej skład wchodzą m.in.: wykłady, seminaria,
 • warsztaty – jako zajęcia praktyczne, doskonalące pewną umiejętność, lub zajęcia praktyczne, których celem jest opracowanie lub wytrenowanie określonego sposobu działania,
 • treningi – polegające na systematycznym wykonywaniu ćwiczeń prowadzących do uzyskania większych umiejętności z danej dziedziny, a więc praca związana z procesem grupowym i budowanie doświadczeń stymulujących proces uczenia się.

Dzięki aktywnym formom uczenia i stosowanym w nich metodom, student sam odkrywa, poszukuje, doświadcza m.in. poprzez symulacje, analizy przypadków czy dyskusje i dzielenie się doświadczeniami. Program studiów zapewnia studentom zdobycie umiejętności związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym oraz kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy. Kształtowanie tych umiejętności i kompetencji odbywa się w warunkach symulowanych (umożliwiających wykonanie czynności praktycznych przez studentów) oraz w warunkach właściwych dla działalności zawodowej, szczególnie na praktykach zawodowych. Ćwiczenia praktyczne, praktyki zawodowe prowadzone są przez osoby mające doświadczenie zawodowe w obszarze pomocy psychologicznej zdobyte poza Uczelnią. Ważnym aspektem kształcenia na kierunku jest również zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Podczas organizacji procesu kształcenia istnieje możliwość dostosowania procesu uczenia się do zróżnicowanych potrzeb grupowych czy indywidualnych studentów, w tym również z niepełnosprawnościami.


Kontynuacja nauki

Po ukończeniu studiów absolwent może pojąć naukę na studiach trzeciego stopnia i studiach podyplomowych, umożliwiających zdobycie dodatkowych kwalifikacji i kompetencji zawodowych.


Co zyskujesz studiując PSYCHOLOGIĘ w StSW?

Uzyskasz kwalifikacje zgodnie z założeniami nowego profesjonalizmu, rozwijając swoje dyspozycje intelektualne i osobowościowe do refleksyjnego interpretowania rzeczywistości intrapsychicznej i interpersonalnej (absolwenci należą do grupy specjalistów w zakresie psychologii zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Edukacji ISCED-F 2013 0313 Psychologia).

Rozwiniesz kompetencje osobiste i zawodowe, pozwalające w pełni na wykonywanie pracy
w zawodzie psychologa, będziesz bowiem potrafił:

 • określać cele postępowania psychologicznego umiejętność współpracy z klientem dla ustalenia tego, co ma być dzięki usłudze psychologa osiągnięte; umiejętność definiowania potrzeb, zaproponowanie i wynegocjowanie realistycznego „punktu dojścia”, określenie kryteriów oceny stopnia realizacji założonych celów;
 • przeprowadzać diagnozę psychologiczną­ – umiejętność diagnozowania zarówno pojedynczej osoby, jak i grupy, organizacji oraz sytuacji; niezbędna jest tu umiejętność posługiwania się narzędziami psychologicznymi, prowadzenia wywiadu, obserwacji psychologicznej, ankietowania itp.;
 • projektować usługi psychologiczne -psycholog powinien mieć umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej i praktycznej dla zaproponowania nowych metod czy „produktów”. W szczególności powinien umieć określić cele usługi i jej odbiorcę, uwzględniając wymagania i ograniczenia w jej wykorzystaniu, dopasować usługę do zmieniających się warunków i potrzeb, kontrolować jej jakość i weryfikować przydatność;
 • realizować psychologiczną interwencję -umiejętność zaplanowania i zrealizowania programów interwencji w różnych dziedzinach życia wobec pojedynczych osób, grup lub sytuacji. Interwencja może mieć charakter bezpośredni (psycholog sam jest realizatorem) lub pośredni wobec działań podejmowanych przez inne osoby lub grupy decyzyjne;
 • prowadzić psychologiczną ewaluację – umiejętność przygotowania programu psychologicznej ewaluacji dotyczącej jakiejś dziedziny praktyki społecznej, dobranie
  i zastosowanie odpowiednich narzędzi pomiarowych, sformułowanie i opisanie wynikających z pomiaru wniosków;
 • efektywnie komunikować się z klientem – zdolność dobrego porozumiewania się
  z klientem, w szczególności umiejętność przekazania informacji w formie ustnej, pisemnej, audiowizualnej.

Będziesz gotowy do podjęcia zatrudnienia w charakterze psychologa w placówkach ochrony zdrowia, opieki społecznej, penitencjarnej, a także w przedsiębiorstwach, urzędach państwowych i samorządowych. Po uzupełnieniu kwalifikacji pedagogicznych możesz ubiegać się o stanowisko nauczyciela psychologa w placówkach oświatowych. Możesz prowadzić także samodzielną działalność gospodarczą.

Specjalności

Psychologia edukacji

Cel

Przygotowanie absolwentów do pracy na potrzeby środowisk wychowawczych. W ramach specjalności oferowane jest poszerzenie wiedzy z zakresu psychologii wychowania i nauczania oraz znaczenia edukacji dla rozwoju psychicznego jednostki. Absolwent poznaje współczesne poglądy na temat interdyscyplinarnych uwarunkowań procesów edukacyjnych; pogłębia wiedzę z zakresu procesów wspomagających i towarzyszących uczeniu się i nauczaniu oraz roli edukacji w rozwoju psychicznym człowieka. Jest przygotowany do prowadzenia działań w rozwiązywaniu psychologicznych problemów i trudności pojawiających się w praktyce edukacyjnej (placówkach edukacyjnych, poradniach psychologiczno- pedagogicznych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i innych placówkach zajmujących się wychowaniem i kształceniem).

Dla kogo?

Specjalność jest skierowana do osób zainteresowanych psychologią w szeroko rozumianym sektorze edukacji (tj. w oświacie, szkole, przedszkolu, instytucjach kultury) i środowisku społecznym oraz pracą profilaktyczną z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Specjalność przygotowuje absolwenta do pracy edukacyjnej na wszystkich etapach życia człowieka, do organizowania, wspomagania, diagnozowania i monitorowania jego rozwoju poprzez edukację.

Praktyczny wymiar kształcenia

Zajęcia prowadzone są zarówno przez naukowców, jak i osoby mające uznane doświadczenie praktyczne psychologa w pracy w różnych instytucjach. Formy i metody zajęć, takie jak: treningi, warsztaty, projekty, studium przypadku, gry symulacyjne, praktyki umożliwiają nabywanie praktycznych umiejętności w zakresie diagnozy, pomocy psychologicznej i prowadzenia zajęć psychoprofilaktycznych w obszarze edukacji. Tak realizowane kształcenie gwarantuje kompleksowe teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zawodu.

Perspektywy zawodowe

Absolwent może podjąć zatrudnienie w placówkach oświatowych np. przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach wspierających rodzinę, lub w prywatnym gabinecie w ramach samozatrudnienia.

Psychologia wspierania rozwoju

Cel

Przygotowanie studentów do pracy psychologa w charakterze trenerów grupowych grup nieterapeutycznych. Na zajęcia składają się wykłady oraz seminaria, które mają na celu przekazanie wiedzy na temat specyfiki grupy, procesu grupowego oraz mechanizmów i metod rozwoju osobowości oraz treningi, mające na celu postawienie studentów w sytuacji osób w grupie, zwiększające świadomość własnych reakcji na grupę. Osobną kategorię zajęć stanowią zajęcia dostarczające wiedzy na temat konkretnych technik pracy z różnymi grupami oraz pozwalające wypróbować te techniki w bezpiecznych warunkach zajęć. Absolwent jest przygotowany do interwencji psychologicznej, projektowania i rozwiązywania problemów rozwojowych dzieci, młodzieży, człowieka dorosłego oraz seniorów. Nabyta wiedza i umiejętności pozwolą na podjęcie pracy w placówkach i instytucjach podejmujących zdania optymalizacji i stymulacji funkcjonowania ludzi w rożnym wieku.

Dla kogo?

Specjalność skierowana jest do tych, którzy są zainteresowani pracą psychologa w obszarze pomocy osobom borykającym się z różnego rodzaju kryzysami oraz do tych, którzy są zainteresowani dalszym kształceniem w zakresie psychoterapii.

Praktyczny wymiar kształcenia

Priorytetem kształcenia jest wzbogacenie warsztatu przyszłego absolwenta o wiedzę praktyczną z zakresu psychologii kryzysu, realnych form i procedur oddziaływań interwencyjnych psychologa w różnego rodzaju problemach. Studenci poznają różne formy odziaływań psychologicznych i interwencji terapeutycznych. Nabywają kompetencje w zakresie budowania planów oddziaływań, obejmujących pomoc psychologiczną, interwencję kryzysową, poradnictwo, psychoprofilaktykę i prewencję pod kierunkiem psychologów mających umiejętności i doświadczenie praktyczne.

Perspektywy zawodowe

Absolwent znajdzie zatrudnienie w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i w oświacie (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych), placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach realizujących poradnictwo indywidualne i rodzinne, placówkach zajmujących się rozwojem osobistym i doradztwem zawodowym, ośrodkach pracy z osobami starszymi i innych, w tym
w ramach samodzielnej praktyki psychologicznej.

Psychologia kliniczna

Cel

Celem kształcenia jest przygotowanie specjalisty-psychologa, który będzie miał pogłębioną wiedzę z zakresu psychopatologii, w tym zaburzeń zachowania
i osobowości, psychoz, uzależnień, zaburzeń lękowych oraz warunków zachowania zdrowia psychicznego. Ponadto absolwent będzie przygotowany jest do diagnostyki
i określania kierunków pomocy psychologicznej w tych obszarach. Specjalność ta rozwija w studentach umiejętność nawiązywania kontaktu i prowadzenia rozmowy
z pacjentem, obserwacji, umiejętność podejmowania skutecznych oddziaływań psychologicznych, zmierzających do podnoszenia poziomu zdrowia przez wprowadzenie empirycznie udowodnionych zasad diagnozy psychologicznej, opisu przypadku, relacji terapeutycznej i interwencji psychologicznej.

Dla kogo?

Specjalność jest skierowana do osób zainteresowanych psychopatologią, funkcjonowaniem człowieka zdrowego, ale i w sytuacji choroby, zwłaszcza przewlekłej; udzielaniem profesjonalnej pomocy pacjentowi w formie grup wsparcia i edukacji, treningów lub warsztatów, nadrzędnym celem których jest psychoedukacja, wsparcie psychologiczne w sytuacji choroby, nabycie umiejętności radzenia sobie z bólem, zmianami wizerunku siebie w sytuacji choroby, zmianą stylu życia.

Praktyczny wymiar kształcenia

Zajęcia są prowadzone w formie pozwalającej na przygotowanie zawodowe psychologa do pracy w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności: procesu diagnozy psychologicznej, diagnozy do psychoterapii, wspieraniu motywacji do podjęcia leczenia i udziału w psychoterapii, prowadzenia różnych form pomocy psychologicznej. Zajęcia są prowadzone przez specjalistów klinicznych z doświadczeniem praktycznym.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci są merytorycznie i praktycznie przygotowani do pracy w centrach zdrowia psychicznego, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, oddziałach psychiatrycznych szpitali, ośrodkach leczenia uzależnień, sądach, więzieniach, placówkach poprawczych. Studia przygotowują do podjęcia podyplomowego wykształcenia, przygotowującego do prowadzenia indywidualnych czy grupowych sesji psychoterapii lub pracy specjalisty psychologa klinicznego.

Psychologia sportu

Cel

Przekazanie studentom pogłębionej wiedzy z zakresu psychologii sportu i wyposażenie ich w podstawowe umiejętności psychologiczne wymagane w pracy z zawodnikami sportu amatorskiego i wyczynowego. Specjalność rozwija kompetencje zawodowe w zakresie treningu mentalnego i podstawowych form pomocy i wsparcia psychologicznego w sporcie, a także rekreacji i rehabilitacji ruchowej.

Dla kogo?

Nie od dziś wiadomo, że we wszystkich, zarówno indywidualnych, jak i zespołowych dyscyplinach sportowych bardzo duże znaczenie ma odpowiednie nastawienie i motywacja, co czasem niezwykle trudno osiągnąć samodzielnie. Specjalność psychologia sportu kształci ludzi o bogatej wiedzy psychologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości technik prawidłowej motywacji i wspierania sportowców w ich rozwoju. Specjalność kształci trenerów mentalnych i uświadamia znaczenie odpowiedniego nastawienia w trakcie rehabilitacji, zatem kompleksowo przygotowuje również do pracy z osobami niepełnosprawnymi.

 

Praktyczny wymiar kształcenia

Zajęcia prowadzone są zarówno przez naukowców, jak i osoby mające uznane doświadczenie praktyczne psychologa w pracy z zawodnikami sportu zawodowego i amatorskiego. Formy i metody zajęć, takie jak: treningi, warsztaty, studia przypadków, praktyki umożliwiają nabywanie praktycznych umiejętności w zakresie treningu mentalnego i podstawowych form pomocy i wsparcia psychologicznego w sporcie. Tak realizowane kształcenie gwarantuje kompleksowe teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zawodu.

Perspektywy zawodowe 

Absolwent może podjąć zatrudnienie w klubach sportowych, zrzeszeniach i stowarzyszeniach sportowych, ośrodkach sportowych, ale również w ośrodkach rekreacyjnych, leczniczych, ośrodkach odnowy biologicznej, instytucjach ukierunkowanych na podtrzymanie i poprawę zdrowia psychicznego oraz firmach prowadzonych przez psychologów sportu, świadczących usługi o tym charakterze dla innych podmiotów.

Psychologia pracy i organizacji

W przygotowaniu…