bip

Psychologia

Dostępne w miastach

Misja kierunku

Kształcenie zgodnie z zasadami EBPP (Evidence-Based Practice in Psychology: Praktyka Psychologiczna Oparta na Dowodach Empirycznych) oraz wzorcami międzynarodowymi, w tym wytycznymi zawartymi w projekcie: Europejski Dyplom Psychologa – tak, aby absolwenci mieli umiejętności rozpoznawania zjawisk psychologicznych w oparciu o aktualną teoretyczną i praktyczną wiedzę psychologiczną.


Organizacja studiów

Studia trwają 5 lat (10 semestrów). Profil kształcenia – praktyczny. Kończą się uzyskaniem tytułu magistra psychologii (kwalifikacje odpowiadające poziomowi 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji). Zgodnie z programem kształcenia, studia obejmują wykłady, ćwiczenia i zajęcia praktyczne. W procesie osiągania zakładanych efektów uczenia się są stosowane trzy podstawowe formy:

 • akademicka – w jej skład wchodzą m.in.: wykłady, seminaria,
 • warsztaty – jako zajęcia praktyczne, doskonalące pewną umiejętność, lub zajęcia praktyczne, których celem jest opracowanie lub wytrenowanie określonego sposobu działania,
 • treningi – polegające na systematycznym wykonywaniu ćwiczeń prowadzących do uzyskania większych umiejętności z danej dziedziny, a więc praca związana z procesem grupowym i budowanie doświadczeń stymulujących proces uczenia się.

Dzięki aktywnym formom uczenia i stosowanym w nich metodom, student sam odkrywa, poszukuje, doświadcza m.in. poprzez symulacje, analizy przypadków czy dyskusje i dzielenie się doświadczeniami. Program studiów zapewnia studentom zdobycie umiejętności związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym oraz kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy. Kształtowanie tych umiejętności i kompetencji odbywa się w warunkach symulowanych (umożliwiających wykonanie czynności praktycznych przez studentów) oraz w warunkach właściwych dla działalności zawodowej, szczególnie na praktykach zawodowych. Ćwiczenia praktyczne, praktyki zawodowe prowadzone są przez osoby mające doświadczenie zawodowe w obszarze pomocy psychologicznej zdobyte poza Uczelnią. Ważnym aspektem kształcenia na kierunku jest również zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Podczas organizacji procesu kształcenia istnieje możliwość dostosowania procesu uczenia się do zróżnicowanych potrzeb grupowych czy indywidualnych studentów, w tym również z niepełnosprawnościami.


Kontynuacja nauki

Po ukończeniu studiów absolwent może pojąć naukę na studiach trzeciego stopnia i studiach podyplomowych, umożliwiających zdobycie dodatkowych kwalifikacji i kompetencji zawodowych.


Co zyskujesz studiując PSYCHOLOGIĘ w StSW?

Uzyskasz kwalifikacje zgodnie z założeniami nowego profesjonalizmu, rozwijając swoje dyspozycje intelektualne i osobowościowe do refleksyjnego interpretowania rzeczywistości intrapsychicznej i interpersonalnej (absolwenci należą do grupy specjalistów w zakresie psychologii zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Edukacji ISCED-F 2013 0313 Psychologia).

Rozwiniesz kompetencje osobiste i zawodowe, pozwalające w pełni na wykonywanie pracy
w zawodzie psychologa, będziesz bowiem potrafił:

 • określać cele postępowania psychologicznego umiejętność współpracy z klientem dla ustalenia tego, co ma być dzięki usłudze psychologa osiągnięte; umiejętność definiowania potrzeb, zaproponowanie i wynegocjowanie realistycznego „punktu dojścia”, określenie kryteriów oceny stopnia realizacji założonych celów;
 • przeprowadzać diagnozę psychologiczną­ – umiejętność diagnozowania zarówno pojedynczej osoby, jak i grupy, organizacji oraz sytuacji; niezbędna jest tu umiejętność posługiwania się narzędziami psychologicznymi, prowadzenia wywiadu, obserwacji psychologicznej, ankietowania itp.;
 • projektować usługi psychologiczne -psycholog powinien mieć umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej i praktycznej dla zaproponowania nowych metod czy „produktów”. W szczególności powinien umieć określić cele usługi i jej odbiorcę, uwzględniając wymagania i ograniczenia w jej wykorzystaniu, dopasować usługę do zmieniających się warunków i potrzeb, kontrolować jej jakość i weryfikować przydatność;
 • realizować psychologiczną interwencję -umiejętność zaplanowania i zrealizowania programów interwencji w różnych dziedzinach życia wobec pojedynczych osób, grup lub sytuacji. Interwencja może mieć charakter bezpośredni (psycholog sam jest realizatorem) lub pośredni wobec działań podejmowanych przez inne osoby lub grupy decyzyjne;
 • prowadzić psychologiczną ewaluację – umiejętność przygotowania programu psychologicznej ewaluacji dotyczącej jakiejś dziedziny praktyki społecznej, dobranie
  i zastosowanie odpowiednich narzędzi pomiarowych, sformułowanie i opisanie wynikających z pomiaru wniosków;
 • efektywnie komunikować się z klientem – zdolność dobrego porozumiewania się
  z klientem, w szczególności umiejętność przekazania informacji w formie ustnej, pisemnej, audiowizualnej.

Będziesz gotowy do podjęcia zatrudnienia w charakterze psychologa w placówkach ochrony zdrowia, opieki społecznej, penitencjarnej, a także w przedsiębiorstwach, urzędach państwowych i samorządowych. Po uzupełnieniu kwalifikacji pedagogicznych możesz ubiegać się o stanowisko nauczyciela psychologa w placówkach oświatowych. Możesz prowadzić także samodzielną działalność gospodarczą.

Specjalności

Psychologia edukacji

Cel

Przygotowanie absolwentów do pracy na potrzeby środowisk wychowawczych. W ramach specjalności oferowane jest poszerzenie wiedzy z zakresu psychologii wychowania i nauczania oraz znaczenia edukacji dla rozwoju psychicznego jednostki. Absolwent poznaje współczesne poglądy na temat interdyscyplinarnych uwarunkowań procesów edukacyjnych; pogłębia wiedzę z zakresu procesów wspomagających i towarzyszących uczeniu się i nauczaniu oraz roli edukacji w rozwoju psychicznym człowieka. Jest przygotowany do prowadzenia działań w rozwiązywaniu psychologicznych problemów i trudności pojawiających się w praktyce edukacyjnej (placówkach edukacyjnych, poradniach psychologiczno- pedagogicznych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i innych placówkach zajmujących się wychowaniem i kształceniem).

Dla kogo?

Specjalność jest skierowana do osób zainteresowanych psychologią w szeroko rozumianym sektorze edukacji (tj. w oświacie, szkole, przedszkolu, instytucjach kultury) i środowisku społecznym oraz pracą profilaktyczną z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Specjalność przygotowuje absolwenta do pracy edukacyjnej na wszystkich etapach życia człowieka, do organizowania, wspomagania, diagnozowania i monitorowania jego rozwoju poprzez edukację.

Praktyczny wymiar kształcenia

Zajęcia prowadzone są zarówno przez naukowców, jak i osoby mające uznane doświadczenie praktyczne psychologa w pracy w różnych instytucjach. Formy i metody zajęć, takie jak: treningi, warsztaty, projekty, studium przypadku, gry symulacyjne, praktyki umożliwiają nabywanie praktycznych umiejętności w zakresie diagnozy, pomocy psychologicznej i prowadzenia zajęć psychoprofilaktycznych w obszarze edukacji. Tak realizowane kształcenie gwarantuje kompleksowe teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zawodu.

Perspektywy zawodowe

Absolwent może podjąć zatrudnienie w placówkach oświatowych np. przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach wspierających rodzinę, lub w prywatnym gabinecie w ramach samozatrudnienia.

Wspieranie w rozwoju

Cel

Przygotowanie studentów do pracy psychologa w charakterze trenerów grupowych grup nieterapeutycznych. Na zajęcia składają się wykłady oraz seminaria, które mają na celu przekazanie wiedzy na temat specyfiki grupy, procesu grupowego oraz mechanizmów i metod rozwoju osobowości oraz treningi, mające na celu postawienie studentów w sytuacji osób w grupie, zwiększające świadomość własnych reakcji na grupę. Osobną kategorię zajęć stanowią zajęcia dostarczające wiedzy na temat konkretnych technik pracy z różnymi grupami oraz pozwalające wypróbować te techniki w bezpiecznych warunkach zajęć. Absolwent jest przygotowany do interwencji psychologicznej, projektowania i rozwiązywania problemów rozwojowych dzieci, młodzieży, człowieka dorosłego oraz seniorów. Nabyta wiedza i umiejętności pozwolą na podjęcie pracy w placówkach i instytucjach podejmujących zdania optymalizacji i stymulacji funkcjonowania ludzi w rożnym wieku.

Dla kogo?

Specjalność skierowana jest do tych, którzy są zainteresowani pracą psychologa w obszarze pomocy osobom borykającym się z różnego rodzaju kryzysami oraz do tych, którzy są zainteresowani dalszym kształceniem w zakresie psychoterapii.

Praktyczny wymiar kształcenia

Priorytetem kształcenia jest wzbogacenie warsztatu przyszłego absolwenta o wiedzę praktyczną z zakresu psychologii kryzysu, realnych form i procedur oddziaływań interwencyjnych psychologa w różnego rodzaju problemach. Studenci poznają różne formy odziaływań psychologicznych i interwencji terapeutycznych. Nabywają kompetencje w zakresie budowania planów oddziaływań, obejmujących pomoc psychologiczną, interwencję kryzysową, poradnictwo, psychoprofilaktykę i prewencję pod kierunkiem psychologów mających umiejętności i doświadczenie praktyczne.

Perspektywy zawodowe

Absolwent znajdzie zatrudnienie w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i w oświacie (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych), placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach realizujących poradnictwo indywidualne i rodzinne, placówkach zajmujących się rozwojem osobistym i doradztwem zawodowym, ośrodkach pracy z osobami starszymi i innych, w tym
w ramach samodzielnej praktyki psychologicznej.

Psychologia kliniczna

Cel

Celem kształcenia jest przygotowanie specjalisty-psychologa, który będzie miał pogłębioną wiedzę z zakresu psychopatologii, w tym zaburzeń zachowania
i osobowości, psychoz, uzależnień, zaburzeń lękowych oraz warunków zachowania zdrowia psychicznego. Ponadto absolwent będzie przygotowany jest do diagnostyki
i określania kierunków pomocy psychologicznej w tych obszarach. Specjalność ta rozwija w studentach umiejętność nawiązywania kontaktu i prowadzenia rozmowy
z pacjentem, obserwacji, umiejętność podejmowania skutecznych oddziaływań psychologicznych, zmierzających do podnoszenia poziomu zdrowia przez wprowadzenie empirycznie udowodnionych zasad diagnozy psychologicznej, opisu przypadku, relacji terapeutycznej i interwencji psychologicznej.

Dla kogo?

Specjalność jest skierowana do osób zainteresowanych psychopatologią, funkcjonowaniem człowieka zdrowego, ale i w sytuacji choroby, zwłaszcza przewlekłej; udzielaniem profesjonalnej pomocy pacjentowi w formie grup wsparcia i edukacji, treningów lub warsztatów, nadrzędnym celem których jest psychoedukacja, wsparcie psychologiczne w sytuacji choroby, nabycie umiejętności radzenia sobie z bólem, zmianami wizerunku siebie w sytuacji choroby, zmianą stylu życia.

Praktyczny wymiar kształcenia

Zajęcia są prowadzone w formie pozwalającej na przygotowanie zawodowe psychologa do pracy w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności: procesu diagnozy psychologicznej, diagnozy do psychoterapii, wspieraniu motywacji do podjęcia leczenia i udziału w psychoterapii, prowadzenia różnych form pomocy psychologicznej. Zajęcia są prowadzone przez specjalistów klinicznych z doświadczeniem praktycznym.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci są merytorycznie i praktycznie przygotowani do pracy w centrach zdrowia psychicznego, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, oddziałach psychiatrycznych szpitali, ośrodkach leczenia uzależnień, sądach, więzieniach, placówkach poprawczych. Studia przygotowują do podjęcia podyplomowego wykształcenia, przygotowującego do prowadzenia indywidualnych czy grupowych sesji psychoterapii lub pracy specjalisty psychologa klinicznego.