bip

Psychology

Available in cities

Majors

Psychologia edukacji

Cel

Przygotowanie absolwentów do pracy na potrzeby środowisk wychowawczych. W ramach specjalności oferowane jest poszerzenie wiedzy z zakresu psychologii wychowania i nauczania oraz znaczenia edukacji dla rozwoju psychicznego jednostki. Absolwent poznaje współczesne poglądy na temat interdyscyplinarnych uwarunkowań procesów edukacyjnych; pogłębia wiedzę z zakresu procesów wspomagających i towarzyszących uczeniu się i nauczaniu oraz roli edukacji w rozwoju psychicznym człowieka. Jest przygotowany do prowadzenia działań w rozwiązywaniu psychologicznych problemów i trudności pojawiających się w praktyce edukacyjnej (placówkach edukacyjnych, poradniach psychologiczno- pedagogicznych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i innych placówkach zajmujących się wychowaniem i kształceniem).

Dla kogo?

Specjalność jest skierowana do osób zainteresowanych psychologią w szeroko rozumianym sektorze edukacji (tj. w oświacie, szkole, przedszkolu, instytucjach kultury) i środowisku społecznym oraz pracą profilaktyczną z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Specjalność przygotowuje absolwenta do pracy edukacyjnej na wszystkich etapach życia człowieka, do organizowania, wspomagania, diagnozowania i monitorowania jego rozwoju poprzez edukację.

Praktyczny wymiar kształcenia

Zajęcia prowadzone są zarówno przez naukowców, jak i osoby mające uznane doświadczenie praktyczne psychologa w pracy w różnych instytucjach. Formy i metody zajęć, takie jak: treningi, warsztaty, projekty, studium przypadku, gry symulacyjne, praktyki umożliwiają nabywanie praktycznych umiejętności w zakresie diagnozy, pomocy psychologicznej i prowadzenia zajęć psychoprofilaktycznych w obszarze edukacji. Tak realizowane kształcenie gwarantuje kompleksowe teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zawodu.

Perspektywy zawodowe

Absolwent może podjąć zatrudnienie w placówkach oświatowych np. przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach wspierających rodzinę, lub w prywatnym gabinecie w ramach samozatrudnienia.

Wspieranie w rozwoju

Cel

Przygotowanie studentów do pracy psychologa w charakterze trenerów grupowych grup nieterapeutycznych. Na zajęcia składają się wykłady oraz seminaria, które mają na celu przekazanie wiedzy na temat specyfiki grupy, procesu grupowego oraz mechanizmów i metod rozwoju osobowości oraz treningi, mające na celu postawienie studentów w sytuacji osób w grupie, zwiększające świadomość własnych reakcji na grupę. Osobną kategorię zajęć stanowią zajęcia dostarczające wiedzy na temat konkretnych technik pracy z różnymi grupami oraz pozwalające wypróbować te techniki w bezpiecznych warunkach zajęć. Absolwent jest przygotowany do interwencji psychologicznej, projektowania i rozwiązywania problemów rozwojowych dzieci, młodzieży, człowieka dorosłego oraz seniorów. Nabyta wiedza i umiejętności pozwolą na podjęcie pracy w placówkach i instytucjach podejmujących zdania optymalizacji i stymulacji funkcjonowania ludzi w rożnym wieku.

Dla kogo?

Specjalność skierowana jest do tych, którzy są zainteresowani pracą psychologa w obszarze pomocy osobom borykającym się z różnego rodzaju kryzysami oraz do tych, którzy są zainteresowani dalszym kształceniem w zakresie psychoterapii.

Praktyczny wymiar kształcenia

Priorytetem kształcenia jest wzbogacenie warsztatu przyszłego absolwenta o wiedzę praktyczną z zakresu psychologii kryzysu, realnych form i procedur oddziaływań interwencyjnych psychologa w różnego rodzaju problemach. Studenci poznają różne formy odziaływań psychologicznych i interwencji terapeutycznych. Nabywają kompetencje w zakresie budowania planów oddziaływań, obejmujących pomoc psychologiczną, interwencję kryzysową, poradnictwo, psychoprofilaktykę i prewencję pod kierunkiem psychologów mających umiejętności i doświadczenie praktyczne.

Perspektywy zawodowe

Absolwent znajdzie zatrudnienie w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i w oświacie (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych), placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach realizujących poradnictwo indywidualne i rodzinne, placówkach zajmujących się rozwojem osobistym i doradztwem zawodowym, ośrodkach pracy z osobami starszymi i innych, w tym
w ramach samodzielnej praktyki psychologicznej.

Psychologia kliniczna

Cel

Celem kształcenia jest przygotowanie specjalisty-psychologa, który będzie miał pogłębioną wiedzę z zakresu psychopatologii, w tym zaburzeń zachowania
i osobowości, psychoz, uzależnień, zaburzeń lękowych oraz warunków zachowania zdrowia psychicznego. Ponadto absolwent będzie przygotowany jest do diagnostyki
i określania kierunków pomocy psychologicznej w tych obszarach. Specjalność ta rozwija w studentach umiejętność nawiązywania kontaktu i prowadzenia rozmowy
z pacjentem, obserwacji, umiejętność podejmowania skutecznych oddziaływań psychologicznych, zmierzających do podnoszenia poziomu zdrowia przez wprowadzenie empirycznie udowodnionych zasad diagnozy psychologicznej, opisu przypadku, relacji terapeutycznej i interwencji psychologicznej.

Dla kogo?

Specjalność jest skierowana do osób zainteresowanych psychopatologią, funkcjonowaniem człowieka zdrowego, ale i w sytuacji choroby, zwłaszcza przewlekłej; udzielaniem profesjonalnej pomocy pacjentowi w formie grup wsparcia i edukacji, treningów lub warsztatów, nadrzędnym celem których jest psychoedukacja, wsparcie psychologiczne w sytuacji choroby, nabycie umiejętności radzenia sobie z bólem, zmianami wizerunku siebie w sytuacji choroby, zmianą stylu życia.

Praktyczny wymiar kształcenia

Zajęcia są prowadzone w formie pozwalającej na przygotowanie zawodowe psychologa do pracy w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności: procesu diagnozy psychologicznej, diagnozy do psychoterapii, wspieraniu motywacji do podjęcia leczenia i udziału w psychoterapii, prowadzenia różnych form pomocy psychologicznej. Zajęcia są prowadzone przez specjalistów klinicznych z doświadczeniem praktycznym.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci są merytorycznie i praktycznie przygotowani do pracy w centrach zdrowia psychicznego, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, oddziałach psychiatrycznych szpitali, ośrodkach leczenia uzależnień, sądach, więzieniach, placówkach poprawczych. Studia przygotowują do podjęcia podyplomowego wykształcenia, przygotowującego do prowadzenia indywidualnych czy grupowych sesji psychoterapii lub pracy specjalisty psychologa klinicznego.