bip

Pedagogika – II Stopień

Dostępne w miastach

Celem studiów jest inspirowanie studenta do nabywania poszerzonej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie pedagogiki w jej powiązaniu z naukami społecznymi, humanistycznymi oraz praktyką społeczną, a także przygotowanie do pracy zawodowej w zakresie określonym specjalnością studiów, w tym do radzenia sobie na rynku pracy; doskonalenie kompetencji uczenia się przez całe życie oraz pogłębianie wrażliwości etycznej i doskonalenie refleksyjnej i odpowiedzialnej postawy w pracy zawodowej i na rynku społecznym.

Cele te są osiągane przez realizację programu studiów i związanych z nimi modułów kształcenia, w tym szczegółowych celów i efektów uczenia się.

Specjalności:

  • resocjalizacja,
  • interwencja kryzysowa i mediacje
  • wsparcie, opieka, wychowanie

Studia kończą się uzyskaniem dyplomu magistra po II roku studiów.

Absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodu pedagoga, zwłaszcza w zakresie określonym daną specjalnością.

Absolwent może kontynuować kształcenie na studiach podyplomowych umożliwiających zdobycie dodatkowych kwalifikacji i kompetencji zawodowych, bądź na studiach III stopnia- doktoranckich promujących rozwój naukowo-badawczy.

Studia trwają 4 semestry i przygotowują absolwentów do uzyskania kwalifikacji umożliwiających wieloaspektowe projektowanie i realizację działań pedagogicznych zwłaszcza w zakresie objętym specjalnością studiów.

Specjalności

Resocjalizacja

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika profil praktyczny posiada pogłębioną wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym oraz wybranej ścieżki kształcenia.

Osoba posiadająca ww. kwalifikacje dysponuje pogłębioną wiedzą pedagogiczną, społeczno-kulturową i psychologiczną, stanowiącą solidną podstawę działalności w zakresie wychowania, wspierania rozwoju człowieka, a także podejmowania działań pomocowych i naprawczych. Posiada poszerzone umiejętności posługiwania się warsztatem diagnostycznym, a także wykazuje aktywność w zakresie samodoskonalenia . Absolwent posiada umiejętność komunikacji, refleksyjnego spojrzenia na działalność swoją i innych, a także pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych, dostrzega i analizuje dylematy etyczne oraz kieruje się normami etycznymi w podejmowanej działalności. Potrafi współpracować z innymi poszukiwać i prowadzić dyskusję, eksplorować, a także oferować wsparcie w swojej dziedzinie, posiada poszerzone umiejętności pracy zespołowej, w tym: respektowania ról pełnionych w zespole, zasad i norm pracy grupowej, przewodzenia grupie, animowania prac nad rozwojem własnym i członków zespołu oraz inspirowania do uczenia się przez całe życie. Posiada pogłębioną wiedzę pedagogiczną w zakresie istoty procesów kształcenia i wychowania, funkcjonowania środowisk wychowawczych oraz wiedzy o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, pomocowej, terapeutycznej i kulturalnej i etyce zawodowej. Ponadto, posiada umiejętności dostrzegania, obserwowania i przetwarzania informacji na temat różnorodnych zjawisk społecznych i ich kontekstów (w tym sytuacji edukacyjnych oraz ludzkich zachowań), z wykorzystaniem nabytej wiedzy pedagogicznej, potrafi prognozować i projektować działania praktyczne oraz generować skuteczne i oryginalne rozwiązania złożonych problemów pedagogicznych, przewidywać ich konsekwencje w obszarach praktycznych.

Absolwent zna warsztat metodologiczny w zakresie  metod, technik badawczych w pedagogice, określa, dobiera i stosuje właściwy dla danej działalności pedagogicznej sposób postępowania, dobiera środki i metody pracy w celu wykonania zadań zawodowych. Absolwent potrafi prezentować w debacie własne pomysły, wątpliwości i sugestie, popiera je przemyślaną argumentacją w oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną, dzieli się wiedzą. Absolwent ma także świadomość roli zawodowej i odpowiedzialności z nią związanej, inicjuje działania na rzecz interesu publicznego. Potrafi komunikować się, dyskutować na tematy związane ze studiowaną specjalnością z zastosowaniem specjalistycznej terminologii, z użyciem technik informacyjno- komunikacyjnych (ICT), także w języku obcym (na poziomie B2+). Dopełnieniem kształcenia teoretycznego są praktyki, które student odbywa w wybranych placówkach. Dzięki tej formie nabywania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych student ma możliwość nabycia praktycznego doświadczenia, które daje podstawy do budowania warsztatu zawodowego.

Absolwent może także kontynuować naukę i podjąć studia III stopnia.

Absolwent specjalności: Resocjalizacji (kierunek: Pedagogika, studia drugiego stopnia, profil praktyczny):
Nabyta wiedza, umiejętności i kompetencje umożliwiają podjęcie pracy w placówkach w instytucjach systemu opieki, wychowania, oświaty i instytucjach prowadzących działania o charakterze resocjalizacyjnym: w schroniskach dla nieletnich, policyjnych izbach dziecka, świetlicach środowiskowych, placówkach interwencyjnych, w pogotowiach opiekuńczych, w ośrodkach kuratorskich, w jednostkach prewencyjnych policji, w ośrodkach interwencji kryzysowej, zakładach karnych, aresztach śledczych, w instytucjach administracji publicznej zajmujących się tworzeniem i realizacją programów profilaktycznych, wychowawczych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych, w środowisku otwartym jako pedagog ulicy.

Interwencja kryzysowa i mediacje

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika profil praktyczny posiada pogłębioną wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym oraz wybranej ścieżki kształcenia.

Osoba posiadająca ww. kwalifikacje dysponuje pogłębioną wiedzą pedagogiczną, społeczno-kulturową i psychologiczną, stanowiącą solidną podstawę działalności w zakresie wychowania, wspierania rozwoju człowieka, a także podejmowania działań pomocowych i naprawczych. Posiada poszerzone umiejętności posługiwania się warsztatem diagnostycznym, a także wykazuje aktywność w zakresie samodoskonalenia . Absolwent posiada umiejętność komunikacji, refleksyjnego spojrzenia na działalność swoją i innych, a także pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych, dostrzega i analizuje dylematy etyczne oraz kieruje się normami etycznymi w podejmowanej działalności. Potrafi współpracować z innymi poszukiwać i prowadzić dyskusję, eksplorować, a także oferować wsparcie w swojej dziedzinie, posiada poszerzone umiejętności pracy zespołowej, w tym: respektowania ról pełnionych w zespole, zasad i norm pracy grupowej, przewodzenia grupie, animowania prac nad rozwojem własnym i członków zespołu oraz inspirowania do uczenia się przez całe życie. Posiada pogłębioną wiedzę pedagogiczną w zakresie istoty procesów kształcenia i wychowania, funkcjonowania środowisk wychowawczych oraz wiedzy o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, pomocowej, terapeutycznej i kulturalnej i etyce zawodowej. Ponadto, posiada umiejętności dostrzegania, obserwowania i przetwarzania informacji na temat różnorodnych zjawisk społecznych i ich kontekstów (w tym sytuacji edukacyjnych oraz ludzkich zachowań), z wykorzystaniem nabytej wiedzy pedagogicznej, potrafi prognozować i projektować działania praktyczne oraz generować skuteczne i oryginalne rozwiązania złożonych problemów pedagogicznych, przewidywać ich konsekwencje w obszarach praktycznych.

Absolwent zna warsztat metodologiczny w zakresie  metod, technik badawczych w pedagogice, określa, dobiera i stosuje właściwy dla danej działalności pedagogicznej sposób postępowania, dobiera środki i metody pracy w celu wykonania zadań zawodowych. Absolwent potrafi prezentować w debacie własne pomysły, wątpliwości i sugestie, popiera je przemyślaną argumentacją w oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną, dzieli się wiedzą. Absolwent ma także świadomość roli zawodowej i odpowiedzialności z nią związanej, inicjuje działania na rzecz interesu publicznego. Potrafi komunikować się, dyskutować na tematy związane ze studiowaną specjalnością z zastosowaniem specjalistycznej terminologii, z użyciem technik informacyjno- komunikacyjnych (ICT), także w języku obcym (na poziomie B2+). Dopełnieniem kształcenia teoretycznego są praktyki, które student odbywa w wybranych placówkach. Dzięki tej formie nabywania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych student ma możliwość nabycia praktycznego doświadczenia, które daje podstawy do budowania warsztatu zawodowego.

Absolwent może także kontynuować naukę i podjąć studia III stopnia.
Absolwent specjalności: Interwencja kryzysowa i mediacje (kierunek: Pedagogika, drugiego stopnia, profil praktyczny):
Nabyta wiedza, umiejętności i kompetencje umożliwiają podjęcie pracy jako specjalista(tka) ds. rozwiązywania sytuacji kryzysowych w ośrodkach interwencji kryzysowej, centrach integracji społecznej, schroniskach dla ofiar przemocy w rodzinie, schroniskach i domach samotnej matki, hostelach, policji, zespołach samorządowych i rządowych odpowiedzialnych za politykę zdrowotną oraz działania w sytuacjach kryzysowych, w organizacjach prowadzących „telefonie zaufania”, organizacjach pozarządowych i instytucjach zajmującymi się problemami społecznymi, socjalnymi mieszkańców lub zagrożeniami społecznymi.

Wsparcie, opieka, wychowanie

Nabyta wiedza, umiejętności i kompetencje umożliwiają podjęcie pracy opiekuna-wychowawcy w świetlicach środowiskowych, w internatach i bursach szkolnych, w pogotowiach opiekuńczych, w domach dziecka, w policyjnych izbach dziecka, domach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczo-leczniczych, centrach integracji społecznej, schroniskach dla ofiar przemocy w rodzinie, schroniskach i domach samotnej matki, hostelach, organizacjach pozarządowych i instytucjach zajmującymi się problemami wychowawczymi i społecznymi.

Diagnoza i terapia pedagogiczna

Nabyta wiedza, umiejętności i kompetencje umożliwiają podjęcie pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie rozpoznania oraz prewencji zagrożeń m. in. w schroniskach dla nieletnich, policyjnych izbach dziecka, świetlicach środowiskowych, placówkach interwencyjnych, w pogotowiach opiekuńczych, w ośrodkach kuratorskich, w ośrodkach interwencji kryzysowej, w stowarzyszeniach i fundacjach, w instytucjach administracji publicznej zajmujących się tworzeniem i realizacją programów profilaktycznych. Ponadto posiada kwalifikacje do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach środowiskowych typu świetlice, klubach, ogniskach wychowawczych, , w klubach osiedlowych.