bip

Pedagogika – II Stopień

Dostępne w miastach

Celem studiów jest inspirowanie studenta do nabywania poszerzonej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie pedagogiki w jej powiązaniu z naukami społecznymi, humanistycznymi oraz praktyką społeczną, a także przygotowanie do pracy zawodowej w zakresie określonym specjalnością studiów, w tym do radzenia sobie na rynku pracy; doskonalenie kompetencji uczenia się przez całe życie oraz pogłębianie wrażliwości etycznej i doskonalenie refleksyjnej i odpowiedzialnej postawy w pracy zawodowej i na rynku społecznym.

Cele te są osiągane przez realizację programu studiów i związanych z nimi modułów kształcenia, w tym szczegółowych celów i efektów uczenia się.

Specjalności:

  • resocjalizacja,
  • interwencja kryzysowa
  • diagnoza i terapia pedagogiczna

Studia kończą się uzyskaniem dyplomu magistra po II roku studiów.

Absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodu pedagoga, zwłaszcza w zakresie określonym daną specjalnością.

Absolwent może kontynuować kształcenie na studiach podyplomowych umożliwiających zdobycie dodatkowych kwalifikacji i kompetencji zawodowych, bądź na studiach III stopnia- doktoranckich promujących rozwój naukowo-badawczy.

Studia trwają 4 semestry i przygotowują absolwentów do uzyskania kwalifikacji umożliwiających wieloaspektowe projektowanie i realizację działań pedagogicznych zwłaszcza w zakresie objętym specjalnością studiów.

Specjalności

Pedagogika opiekuńczo wychowawcza

W przygotowaniu…

Resocjalizacja

Celem specjalności jest przygotowanie w zakresie merytorycznym i praktycznym studenta do działań pedagogicznych w płaszczyźnie profilaktyki, wychowania, opieki społecznej, pracy socjalnej, oddziaływań resocjalizacyjnych, terapeutycznych w stosunku do osób niedostosowanych społecznie, uzależnionych, będących w konflikcie z prawem.

Absolwent studiów posiada poszerzone przygotowanie do pełnienia funkcji pedagoga-terapeuty w różnego rodzaju placówkach opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych i terapeutycznych. Ponadto absolwenci są wyposażeni w umiejętności współpracy
ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznej, kierownictwem i nauczycielami, rodzicami w zakresie optymalizacji wychowania i kształcenia.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia o kierunku pedagogika, specjalność: resocjalizacja, bezpieczeństwo wewnętrzne.

W trakcie studiów praktyczny aspekt kształcenia realizowany jest w postaci ćwiczeń
i warsztatów oraz praktyki zawodowej w różnego rodzaju placówkach opiekuńczo-wychowawczo-resocjalizacyjnych.

Perspektywy zawodowe: absolwenci mogą pełnić rolę pedagoga w placówkach wychowania resocjalizacyjnego, w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach socjalizacyjnych itp.

Interwencja kryzysowa i mediacje (Kielce)

Celem specjalności jest przygotowanie w zakresie merytorycznym i praktycznym studenta do działań w zakresie interwencji kryzysowej. Absolwent studiów posiada poszerzone przygotowanie do pełnienia funkcji pedagoga, interwenta, mediatora i pogłębia swoje kompetencje w zakresie tworzenia środowiska bezpiecznego dla wszystkich osób znajdujących się w kryzysie. Ponadto absolwenci są wyposażeni w umiejętności współpracy ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznej, sądem, policją, strażą miejską, kierownictwem, nauczycielami i rodzicami w zakresie minimalizacji skutków kryzysu i podejmowania działań mediacyjnych.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia o kierunku pedagogika, specjalność: resocjalizacja oraz kierunku bezpieczeństwo.

W trakcie studiów praktyczny aspekt kształcenia realizowany jest w postaci ćwiczeń
i warsztatów oraz praktyki zawodowej w ośrodkach interwencji kryzysowej.

Perspektywy zawodowe: absolwenci mogą pełnić rolę pedagoga w ośrodkach interwencji kryzysowej powiatowych centrach pomocy rodzinie, w placówkach opieki i wychowania, w straży miejskiej, policji.

Diagnoza i terapia pedagogiczna

Celem specjalności jest przygotowanie w zakresie merytorycznym i praktycznym studenta do działań pedagogicznych w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej. Absolwent studiów posiada poszerzone przygotowanie do pełnienia funkcji pedagoga – diagnosty, terapeuty i pogłębia swoje kompetencje w zakresie tworzenia środowiska wychowania i uczenia się dzieci i młodzieży. Ponadto absolwenci są wyposażeni w umiejętności współpracy ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznej, kierownictwem i nauczycielami, rodzicami w zakresie optymalizacji diagnozy i terapii w procesie wychowania i kształcenia.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia o kierunku pedagogika, specjalność: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, logopedia, resocjalizacja.

W trakcie studiów praktyczny aspekt kształcenia realizowany jest w postaci ćwiczeń
i warsztatów oraz praktyki zawodowej w przedszkolu i szkole podstawowej.

Perspektywy zawodowe: absolwenci mogą pełnić rolę pedagoga w zakresie diagnozy i terapii
w placówkach wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, ośrodkach szkolno-wychowawczych, placówkach socjalizacyjnych itp.