bip

Pedagogy – Master’s Degree

Available in cities

Majors

Logopedia

Celem specjalności jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne studenta do działań pedagogicznych w zakresie logopedycznym. Absolwent studiów posiada poszerzone przygotowanie do pełnienia funkcji nauczyciela wspierającego rozwój mowy dziecka i pogłębia swoje kompetencje w zakresie tworzenia środowiska niwelującego trudności w obrębie mowy i uczenia się dzieci w młodszym wieku szkolnym i organizacji zajęć korygujących, logopedycznych. Ponadto absolwenci są wyposażeni w umiejętności współpracy ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznej, kierownictwem, nauczycielami i rodzicami w zakresie optymalizacji wychowania i kształcenia.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia o kierunku pedagogika, specjalność: logopedia.

W trakcie studiów praktyczny aspekt kształcenia realizowany jest w postaci ćwiczeń
i warsztatów oraz praktyki zawodowej w przedszkolu i szkole podstawowej.

Perspektywy zawodowe: absolwenci mogą pełnić rolę nauczyciela wspierającego rozwój mowy dziecka w placówkach wychowania przedszkolnego, w szkole podstawowej, w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w prywatnym gabinecie logopedycznym.

Resocjalizacja

Celem specjalności jest przygotowanie w zakresie merytorycznym i praktycznym studenta do działań pedagogicznych w płaszczyźnie profilaktyki, wychowania, opieki społecznej, pracy socjalnej, oddziaływań resocjalizacyjnych, terapeutycznych w stosunku do osób niedostosowanych społecznie, uzależnionych, będących w konflikcie z prawem.

Absolwent studiów posiada poszerzone przygotowanie do pełnienia funkcji pedagoga-terapeuty w różnego rodzaju placówkach opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych i terapeutycznych. Ponadto absolwenci są wyposażeni w umiejętności współpracy
ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznej, kierownictwem i nauczycielami, rodzicami w zakresie optymalizacji wychowania i kształcenia.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia o kierunku pedagogika, specjalność: resocjalizacja, bezpieczeństwo wewnętrzne.

W trakcie studiów praktyczny aspekt kształcenia realizowany jest w postaci ćwiczeń
i warsztatów oraz praktyki zawodowej w różnego rodzaju placówkach opiekuńczo-wychowawczo-resocjalizacyjnych.

Perspektywy zawodowe: absolwenci mogą pełnić rolę pedagoga w placówkach wychowania resocjalizacyjnego, w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach socjalizacyjnych itp.

Interwencja kryzysowa i mediacje

Celem specjalności jest przygotowanie w zakresie merytorycznym i praktycznym studenta do działań w zakresie interwencji kryzysowej i mediacji. Absolwent studiów posiada poszerzone przygotowanie do pełnienia funkcji pedagoga, interwenta, mediatora i pogłębia swoje kompetencje w zakresie tworzenia środowiska bezpiecznego dla wszystkich osób znajdujących się w kryzysie. Ponadto absolwenci są wyposażeni w umiejętności współpracy ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznej, sądem, policją, strażą miejską, kierownictwem, nauczycielami i rodzicami w zakresie minimalizacji skutków kryzysu i podejmowania działań mediacyjnych.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia o kierunku pedagogika, specjalność: resocjalizacja oraz kierunku bezpieczeństwo.

W trakcie studiów praktyczny aspekt kształcenia realizowany jest w postaci ćwiczeń
i warsztatów oraz praktyki zawodowej w ośrodkach interwencji kryzysowej.

Perspektywy zawodowe: absolwenci mogą pełnić rolę pedagoga w ośrodkach interwencji kryzysowej powiatowych centrach pomocy rodzinie, w placówkach opieki i wychowania, w straży miejskiej, policji.

Diagnoza i terapia pedagogiczna

Celem specjalności jest przygotowanie w zakresie merytorycznym i praktycznym studenta do działań pedagogicznych w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej. Absolwent studiów posiada poszerzone przygotowanie do pełnienia funkcji pedagoga – diagnosty, terapeuty i pogłębia swoje kompetencje w zakresie tworzenia środowiska wychowania i uczenia się dzieci i młodzieży. Ponadto absolwenci są wyposażeni w umiejętności współpracy ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznej, kierownictwem i nauczycielami, rodzicami w zakresie optymalizacji diagnozy i terapii w procesie wychowania i kształcenia.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia o kierunku pedagogika, specjalność: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, logopedia, resocjalizacja.

W trakcie studiów praktyczny aspekt kształcenia realizowany jest w postaci ćwiczeń
i warsztatów oraz praktyki zawodowej w przedszkolu i szkole podstawowej.

Perspektywy zawodowe: absolwenci mogą pełnić rolę pedagoga w zakresie diagnozy i terapii
w placówkach wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, ośrodkach szkolno-wychowawczych, placówkach socjalizacyjnych itp.

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Celem specjalności jest przygotowanie w zakresie merytorycznym i praktycznym studenta do działań pedagogicznych w przedszkolu i szkole. Absolwent studiów posiada poszerzone przygotowanie do pełnienia funkcji nauczyciela przedszkola i pogłębia swoje kompetencje w zakresie tworzenia środowiska uczenia się dzieci w młodszym wieku szkolnym i organizacji zajęć zintegrowanych w kasach I-III. Ponadto absolwenci są wyposażeni w umiejętności współpracy ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznej, kierownictwem i nauczycielami, rodzicami w zakresie optymalizacji wychowania i kształcenia.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia o kierunku pedagogika, specjalność: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.

W trakcie studiów praktyczny aspekt kształcenia realizowany jest w postaci ćwiczeń
i warsztatów oraz praktyki zawodowej w przedszkolu i szkole podstawowej.

Perspektywy zawodowe: absolwenci mogą pełnić rolę nauczyciela w placówkach wychowania przedszkolnego oraz nauczyciela szkoły podstawowej w zakresie kształcenia zintegrowanego w klasach I-III, placówkach zapewniających opiekę całodobową oraz w żłobkach i klubach dziecięcych.

Pedagogika to kierunek dla osób empatycznych, otwartych, ceniących profesjonalizm. Podczas studiów odbywają się zajęcia z ekspertami oraz praktyki i staże w ośrodkach i placówkach współpracujących z uczelnią, a student zdobywa interdyscyplinarną wiedzę. W zależności od wybranej specjalności student poznaje specyfikę i metodykę pracy pedagogicznej w konkretnym obszarze – wychowawcy, opiekuna, pedagoga resocjalizacyjnego. W czasie studiów buduje swój własny warsztat pedagoga, dzięki któremu będzie analizował zachowania ludzi, wspierał ich rozwój i pomagał w rozwiązywaniu problemów.