bip

Finanse i Rachunkowość – I Stopień

Dostępne w miastach

Misja kierunku

Kierunek Finanse i rachunkowość znakomicie wpisuje się w misję Uczelni, która dąży do tego, aby każdy jej absolwent posiadł przede wszystkim praktyczne umiejętności oraz wykształcił w sobie kompetencje społeczne i kreatywne postawy konieczne do stawienia czoła wyzwaniom, jakie stawia rynek w rozwijającej się gospodarce globalnej. Wynika to z faktu, iż studia na tym kierunku skupiają się na sprawach związanych z gospodarowaniem zasobami pieniężnymi, ewidencją zawieranych transakcji, instrumentami finansowymi, jakie są do tego używane, oraz analizą i kontrolą przepływów finansowych we wszelkich podmiotach funkcjonujących we współczesnej gospodarce. Bez elementarnej wiedzy o finansach i rachunkowości nie może dzisiaj sprawnie funkcjonować nawet gospodarstwo domowe. Natomiast bez dobrych fachowców z tej dziedziny nie może się dziś obejść żaden podmiot gospodarczy, poczynając od jednoosobowej firmy rodzinnej, poprzez wszelkiego rodzaju, typu i wielkości przedsiębiorstwa, instytucje i jednostki samorządu terytorialnego, a skończywszy na największym podmiocie, jakim jest państwo.


Organizacja studiów

Studia licencjackie trwają sześć semestrów, zarówno w systemie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Studia mają profil praktyczny – co oznacza duży udział zajęć praktycznych w planie studiów: warsztaty, laboratoria, ćwiczenia, konwersatoria i praktyki zawodowe. Zajęcia kończą się egzaminem dyplomowym. Absolwenci uzyskują tytuł licencjata.


Kontynuacja nauki

Absolwent studiów I stopnia może kontynuować naukę na studiach magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość, Ekonomia lub na studiach podyplomowych


Co zyskujesz studiując Finanse i rachunkowość w StSW

Przede wszystkim kameralne warunki studiowania w niewielkich grupach, w przyjaznym otoczeniu i blisko miejsca stałego zamieszkania. Dodatkowym atutem studiów w StSW jest możliwość wyjazdu na wizytę studyjną w Irlandii oraz na Słowacji, by wspólnie ze studentami z tych krajów tworzyć i realizować dobre praktyki edukacyjne. Możesz również uczestniczyć w programie Erasmus+ i zdobywać doświadczenie praktyczne zarówno w kraju, jak i za granicą.

Specjalności

Finanse publiczne

Cel

Specjalność: finanse publiczne koncentruje się na przekazaniu studentom wiedzy obejmującej w szczególności zasady, reguły oraz sposoby zarządzania finansami publicznymi. Studenci w trakcie kształcenia nabywają umiejętności prawidłowego i swobodnego posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu finansów publicznych, analizy zachodzących zjawisk w sektorze finansów publicznych (zarówno pod względem prawnym jak i ekonomicznym), wykorzystywania dostępnych źródeł informacji o sektorze finansów publicznych oraz znajomość struktury i specyfiki prawno-finansowej poszczególnych jednostek sektora.

Przedmioty realizowane w ramach wykładów, ćwiczeń i warsztatów na specjalności finanse publiczne obejmują m.in.: ubezpieczenia społeczne, finanse samorządu terytorialnego w krajach UE, ekonomika sektora publicznego, finansowanie rozwoju regionalnego, informatyczne programy finansowe, polityka fiskalna.

Przedmioty prowadzone są przez doświadczoną kardę dydaktyczną posiadającą doświadczenie akademickie i dorobek naukowy oraz przez pracowników administracji publicznej i kadrę menedżerską.

Dla kogo?

Specjalność jest adresowana przede wszystkim do osób chcących pracować w jednostkach samorządu terytorialnego, instytucjach sektora publicznego bądź w administracji skarbowej. Drugą grupą adresatów tej specjalności są ci, którzy będą działać w przedsiębiorstwach
i instytucjach współpracujących z sektorem publicznym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym – współfinansowane ze środków pomocowych państwa lub europejskich, a także w instytucjach finansowych obsługujących ten sektor.

Praktyczny wymiar kształcenia

Zdobędziesz wiedzę m.in. w zakresie:

 • zasad i reguł oraz sposobów i narzędzi zarządzania finansowego,
 • zasad organizacji z zakresu finansów publicznych,
 • analizy zjawisk i procesów związanych z tworzeniem funduszy publicznych,
 • wyjaśniania związków między gromadzeniem i wydatkowaniem środków publicznych,
 • wyjaśnienia przyczyn i skutków występowania zjawisk i procesów pieniężnych na szczeblu makroekonomicznym,
 • analizowania relacji finansowych między sektorem publicznym i prywatnym.

Rozwijasz i doskonalisz swoje umiejętności praktyczne m.in. w zakresie:

 • wykorzystywania środków finansowych zgodnie z zasadami finansów publicznych,
 • analizowania warunków i przebiegu procesów finansowych,
 • prawidłowego i swobodnego posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu finansów publicznych,
 • analizowania zachodzących zjawisk w sektorze finansów publicznych (zarówno pod względem prawnym jak i ekonomicznym),
 • wykorzystywania dostępnych źródeł informacji o sektorze finansów publicznych,
 • swobodnego poruszania się w obrębie struktury i specyfiki prawno-finansowej poszczególnych jednostek sektora.

Perspektywa zawodowa

Po ukończeniu studiów znajdziesz pracę w:

 • przedsiębiorstwach współpracujących z sektorem finansów publicznych,
 • instytucjach finansowych obsługujących sektor publiczny,
 • instytucjach realizujących partnerstwo publiczno-prywatne, w tym współfinansowane ze środków pomocowych państwa lub europejskich,
 • wszystkich jednostkach sektora finansów publicznych na stanowiskach związanych z gospodarką finansową tych jednostek, a w szczególności w jednostkach samorządu terytorialnego (gminach, powiatach, województwach).

Rachunkowość

Cel

Celem kształcenia na tej specjalności jest dostarczenie studentom wiedzy, praktycznych umiejętności z zakresu rachunkowości wykorzystywanych przy prowadzeniu działalności przez wszystkie przedsiębiorstwa i inne organizacje zgodnie z polskimi i unijnymi regulacjami prawa bilansowego i podatkowego. W ramach specjalności uzyskuje się wiedzę z zakresu prowadzenia księgowości, sporządzania bilansu i rachunku wyników, procedur opodatkowania oraz ubezpieczeń społecznych.

Studenci nabywają umiejętności prowadzenia ewidencji działalności, sporządzania sprawozdań oraz dokonywania rozliczeń podatkowych i ubezpieczeniowych. Zdobywają praktyczne umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą i zostają przygotowani do prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych i statystycznych, deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych oraz przygotowania informacji na potrzeby zarządzania.

Przedmioty realizowane w ramach wykładów, ćwiczeń i warsztatów na specjalności rachunkowość to m.in.: sprawozdawczość finansowa, zarządzanie kapitałem obrotowym, polityka fiskalna, rachunkowość zarządcza, rachunkowość budżetowa, ewidencje podatkowe, informatyczne programy finansowe, międzynarodowe standardy rachunkowości.

Przedmioty prowadzone są przez doświadczoną kardę dydaktyczną posiadającą doświadczenie akademickie i dorobek naukowy, a także przez księgowych, menedżerów i praktyków biznesu.

Dla kogo?

Specjalność adresowana jest do wszystkich, którzy chcą podjąć pracę w różnych instytucjach rynku finansowego i organizacjach gospodarczych, takich jak: banki, biura rachunkowe, fundusze emerytalne, towarzystwa ubezpieczeniowe, jednostki administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowo-handlowe, firmy konsultingowe, giełdy. Absolwenci są też przygotowani do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej.

Praktyczny wymiar kształcenia

Zdobędziesz wiedzę m.in. w zakresie:

 • prowadzenia księgowości, sporządzania bilansu i rachunku wyników,
 • procedur opodatkowania oraz ubezpieczeń społecznych,
 • finansów publicznych i  systemu podatkowego,
 • bankowości i rynku kapitałowego,
 • finansów przedsiębiorstw i analizy finansowej,
 • finansów międzynarodowych.

Rozwijasz i doskonalisz swoje umiejętności praktyczne m.in. w zakresie:

 • prowadzenia efektywnej ewidencji księgowej,
 • analizy i oceny podstawowych zjawisk gospodarczych,
 • analizowania warunków i przebiegu procesów finansowych,
 • oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej,
 • prowadzenia ewidencji zaszłości gospodarczych,
 • rozwiązywania problemów z zakresu rachunkowości i finansów,
 • wykorzystania informatycznych programów finansowych.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci specjalności są przygotowani do samodzielnego prowadzenia księgowości
i rozliczeń podatkowych. Mogą także pracować jako księgowi w biurach rachunkowych
i w jednostkach gospodarczych. Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach specjalności są także przydatne przy prowadzeniu własnej działalności.

Po ukończeniu studiów znajdziesz pracę w:

 • biurach rachunkowych,
 • działach księgowo-finansowych jednostek gospodarczych,
 • towarzystwach ubezpieczeniowych,
 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowo-handlowych,
 • firmach konsultingowych i instytucjach otoczenia biznesu.

Bankowość i nieruchomości

Cel

Celem specjalności jest przekazanie praktycznej wiedzy oraz wyposażenie studentów w umiejętności związane z funkcjonowaniem w sektorze bankowym i nieruchomości. Celem pośrednim jest także kształcenie samodzielnych, rzetelnych i odpowiedzialnych pracowników bankowych oraz jednostek związanych z rynkiem nieruchomości poprzez stymulowanie kreatywności i umiejętności samodzielnej realizacji zadań.

 

Przedmioty realizowane w ramach wykładów, ćwiczeń i warsztatów obejmują zagadnienia związane z: bankowością hipoteczną, bankowością elektroniczną, ryzykiem bankowym, analizą rynku nieruchomości, pośrednictwem w obronie nieruchomościami, prawnym otoczeniem rynku nieruchomości, wyceną nieruchomości oraz techniki sprzedaży i standardy obsługi klienta.

Przedmioty prowadzone są przez doświadczoną kardę dydaktyczną posiadającą, doświadczenie akademickie, dorobek naukowy oraz praktyków biznesu w postaci menedżerów związanych z sektorem bankowym czy właścicieli biur pośrednictwa nieruchomości.

 

Dla kogo?

Specjalność bankowość i nieruchomości skierowana do osób, które zainteresowane są ścieżką rozwoju zawodowego w obszarze bankowości, sektorze inwestycyjnym, usług finansowych związanych z sektorem nieruchomości, obsługą branży deweloperskiej i rynku nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowych oraz pośredników nieruchomości,

 

Praktyczny wymiar kształcenia

Absolwent specjalności bankowość i nieruchomości posiada praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • profesjonalnych metod sprzedaży i standardów obsługi klienta,
 • stosowania ilościowych i jakościowych metod szacowania ryzyka oraz oceny portfela kredytowego banku,
 • nowoczesnych usług oferowanych w ramach bankowości elektronicznej,
 • funkcjonowania banków hipotecznych i oferowanych kredytów hipotecznych,
 • funkcjonowania rynku nieruchomości w Polsce i krajach UE,
 • metod i technik wyceny nieruchomości,
 • stosowania norm prawnych w zakresie obrotu nieruchomościami,
 • organizacji działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

 

Perspektywa zawodowa

Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy w sektorze bankowym i instytucjach finansowych oraz w biurach pośrednictwa nieruchomości jako agent nieruchomości, doradca rynku nieruchomości, specjalista ds. inwestycji na rynku nieruchomości, pośrednik obrotu nieruchomościami. Wiedza i umiejętności nabyte w ramach specjalności mogą również zostać wykorzystane do prowadzenia własnej działalności gospodarczej związanej z pośrednictwem finansowym i obrotem nieruchomościami.