bip

Finance & Accounting – First-Cycle Studies

Available in cities

Degree course mission

The degree course of Finance and Accounting perfectly fits the University’s mission, which strives to ensure that every graduate has above all practical skills and develops social competences as well as creative attitudes necessary to face the challenges posed by the market in a developing global economy. This is due to the fact that studies in this field focus on issues related to the management of cash resources, records of transactions, financial instruments that are used for this, and analysis and control of financial flows in all entities operating in the modern economy. Even a household cannot function efficiently today without elementary knowledge of finance and accounting. However, without good specialists in this field today no economic entity can operate, starting from a one-person family company, through all kinds, types and sizes of businesses, institutions and local government units, to the largest entity, which is the state.


Organization of studies

The studies last six semesters, both in full-time and extramural part-time systems. The studies have a practical profile – which means a large share of practical classes in the study plan: workshops, laboratories, exercises, seminars and foreign internships. Classes end with a diploma exam. Graduates obtain a bachelor’s degree.


Continuation of learning

Graduates of the first degree studies may continue their studies at the MA studies in the field of Finance& Accounting, Economics or postgraduate studies.


What do you gain by studying Finance&Accounting at Old Polish University

First of all, intimate conditions for studying in small groups, in a friendly environment and close to permanent residence. An additional advantage of studying at Old Polish University is the possibility of study visit to Ireland and Slovakia to create and implement good educational practices together with students from these countries. You can also participate in the Erasmus + program and gain practical experience both at home and abroad.

Majors

Public Finance

Cel

Specjalność: finanse publiczne koncentruje się na przekazaniu studentom wiedzy obejmującej w szczególności zasady, reguły oraz sposoby zarządzania finansami publicznymi. Studenci w trakcie kształcenia nabywają umiejętności prawidłowego i swobodnego posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu finansów publicznych, analizy zachodzących zjawisk w sektorze finansów publicznych (zarówno pod względem prawnym jak i ekonomicznym), wykorzystywania dostępnych źródeł informacji o sektorze finansów publicznych oraz znajomość struktury i specyfiki prawno-finansowej poszczególnych jednostek sektora.

Przedmioty realizowane w ramach wykładów, ćwiczeń i zajęć laboratoryjnych obejmują m.in. zagadnienia związane z systemem poboru i rozliczeń podatków, funkcjonowaniem administracji skarbowej, zamówieniami publicznymi, gospodarką finansową wszelkich jednostek sektora publicznego oraz z nadzorem i kontrolą działalności tych jednostek.

Dla kogo?

Specjalność jest adresowana przede wszystkim do osób chcących pracować w jednostkach samorządu terytorialnego, instytucjach sektora publicznego bądź w administracji skarbowej. Drugą grupą adresatów tej specjalności są ci, którzy będą działać w przedsiębiorstwach
i instytucjach współpracujących z sektorem publicznym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym – współfinansowane ze środków pomocowych państwa lub europejskich, a także w instytucjach finansowych obsługujących ten sektor.

Praktyczny wymiar kształcenia

Zdobędziesz wiedzę m.in. w zakresie:

 • zasad i reguł oraz sposobów i narzędzi zarządzania finansowego,
 • zasad organizacji z zakresu finansów publicznych,
 • analizy zjawisk i procesów związanych z tworzeniem funduszy publicznych,
 • wyjaśniania związków między gromadzeniem i wydatkowaniem środków publicznych,
 • wyjaśnienia przyczyn i skutków występowania zjawisk i procesów pieniężnych na szczeblu makroekonomicznym,
 • analizowania relacji finansowych między sektorem publicznym i prywatnym.

Rozwijasz i doskonalisz swoje umiejętności praktyczne m.in. w zakresie:

 • wykorzystywania środków finansowych zgodnie z zasadami finansów publicznych,
 • analizowania warunków i przebiegu procesów finansowych,
 • prawidłowego i swobodnego posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu finansów publicznych,
 • analizowania zachodzących zjawisk w sektorze finansów publicznych (zarówno pod względem prawnym jak i ekonomicznym),
 • wykorzystywania dostępnych źródeł informacji o sektorze finansów publicznych,
 • swobodnego poruszania się w obrębie struktury i specyfiki prawno-finansowej poszczególnych jednostek sektora.

Perspektywa zawodowa

Po ukończeniu studiów znajdziesz pracę w:

 • przedsiębiorstwach współpracujących z sektorem finansów publicznych,
 • instytucjach finansowych obsługujących sektor publiczny,
 • instytucjach realizujących partnerstwo publiczno-prywatne, w tym współfinansowane ze środków pomocowych państwa lub europejskich,
 • wszystkich jednostkach sektora finansów publicznych na stanowiskach związanych z gospodarką finansową tych jednostek, a w szczególności w jednostkach samorządu terytorialnego (gminach, powiatach, województwach).

Accounting and taxes

Cel

Celem kształcenia na specjalności jest dostarczenie studentom wiedzy, praktycznych umiejętności i podstawowych doświadczeń z zakresu rachunkowości wykorzystywanych przy prowadzeniu działalności przez wszystkie przedsiębiorstwa i inne organizacje, zgodnie z polskimi i unijnymi regulacjami prawa bilansowego i podatkowego.

Dla kogo?

Specjalność adresowana jest do wszystkich, którzy chcą podjąć pracę w różnych instytucjach rynku finansowego i organizacjach gospodarczych, takich jak: banki, biura rachunkowe, fundusze emerytalne, towarzystwa ubezpieczeniowe, jednostki administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowo-handlowe, firmy konsultingowe, giełdy.

Praktyczny wymiar kształcenia

W czasie studiów studenci zdobywają gruntowną i wszechstronną wiedzę m.in. z zakresu:

 • systemu podatkowego oraz systemu ubezpieczeń społecznych,
 • zasad, procedur gromadzenia i przetwarzania oraz przekazywania zbiorów informacji
  w zakresie rachunkowości oraz obciążeń publicznoprawnych małych i średnich podmiotów gospodarczych,
 • ustalania i rozliczania podatków, w szczególności w małych i średnich podmiotach gospodarczych,
 • praw i obowiązków podatnika i płatnika w zakresie rozliczeń publicznoprawnych,
 • polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz eksponowania skutków sprawozdawczych przyjętej przez podmiot polityki rachunkowości,
 • konsekwencji sprawozdawczych i podatkowych specyficznych transakcji gospodarczych,
 • procedur oraz praw i obowiązków podatnika w postępowaniu podatkowym.

Studenci zdobywają praktyczne umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą i zostają przygotowani do prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych i statystycznych, deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych oraz przygotowania informacji na potrzeby zarządzania. Absolwenci specjalności są przygotowani do samodzielnego prowadzenia księgowości i rozliczeń podatkowych. Mogą także pracować jako księgowi w biurach rachunkowych i w jednostkach gospodarczych. Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach specjalności są także przydatne przy prowadzeniu własnej działalności.

Perspektywa zawodowa

Absolwenci specjalności mogą być zatrudnieni w różnych przedsiębiorstwach, spółkach osobowych i kapitałowych, kancelariach doradców podatkowych i biegłych rewidentów, biurach rachunkowych, urzędach i izbach skarbowych, jednostkach ZUS oraz w podmiotach konsultingowych. Absolwenci tej specjalności otrzymują odpowiednie przygotowanie praktyczne do pracy na wielu odpowiedzialnych stanowiskach jako:

 • pracownicy biur rachunkowych i kancelarii podatkowych,
 • samodzielni księgowi,
 • specjaliści ds. rozliczeń podatkowych,
 • specjaliści ds. rozliczeń ubezpieczeniowych,
 • pracownicy organów podatkowych i kontroli,
 • analitycy podatkowi w firmach audytorskich.

Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach specjalności stanowią podstawę przy zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Finances of economic operators

Cel

Celem studiów na specjalności: finanse podmiotów gospodarczych jest umożliwienie studentom nabycia wiedzy z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa, rachunkowości finansowej, bankowej, ubezpieczeniowej, budżetowej oraz zarządczej, obszaru płynności i wiarygodności finansowej, inżynierii finansowej, strategii podatkowych oraz specyfiki funkcjonowania grup kapitałowych.

Dla kogo?

Specjalność adresowana jest do wszystkich, którzy chcą poznać sposoby funkcjonowania instytucji finansowych (banków, giełd, towarzystw ubezpieczeniowych itp.) oraz ukształtować umiejętność analizy i oceny zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno – finansowej jednostek gospodarczych.

Praktyczny wymiar kształcenia

Absolwent specjalności finanse podmiotów gospodarczych posiada wiedzę i umiejętności w zakresie: planowania finansowego w przedsiębiorstwie, opracowywania budżetów operacyjnych dla projektów biznesowych, przeprowadzania diagnozy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa z wykorzystaniem większości nowoczesnych narzędzi analitycznych, podejmowania decyzji operacyjnych i inwestycyjnych w oparciu o kryteria ekonomiczne, umiejętności do przeprowadzania rachunku kosztów kapitału i rachunku efektywności projektów inwestycyjnych, wykorzystania instrumentów controllingu strategicznego i operacyjnego w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa.

Perspektywa zawodowa

Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:

 • służby ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw, w szczególności dział finansowy, dział controllingu, budżetowania, kontroli kosztów, analizy ekonomicznej,
 • instytucje finansowe, w szczególności banki, zakłady ubezpieczeń, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, spółki leasingowe i faktoringowe,
 • firmy konsultingowe.

Accounting

Cel

Celem kształcenia na tej specjalności jest dostarczenie studentom wiedzy, praktycznych umiejętności z zakresu rachunkowości wykorzystywanych przy prowadzeniu działalności przez wszystkie przedsiębiorstwa i inne organizacje zgodnie z polskimi i unijnymi regulacjami prawa bilansowego i podatkowego. W ramach specjalności uzyskuje się wiedzę z zakresu prowadzenia księgowości, sporządzania bilansu i rachunku wyników, procedur opodatkowania oraz ubezpieczeń społecznych.

Studenci nabywają umiejętności prowadzenia ewidencji działalności, sporządzania sprawozdań oraz dokonywania rozliczeń podatkowych i ubezpieczeniowych. Zdobywają praktyczne umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą i zostają przygotowani do prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych i statystycznych, deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych oraz przygotowania informacji na potrzeby zarządzania.

Dla kogo?

Specjalność adresowana jest do wszystkich, którzy chcą podjąć pracę w różnych instytucjach rynku finansowego i organizacjach gospodarczych, takich jak: banki, biura rachunkowe, fundusze emerytalne, towarzystwa ubezpieczeniowe, jednostki administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowo-handlowe, firmy konsultingowe, giełdy. Absolwenci są też przygotowani do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej.

Praktyczny wymiar kształcenia

Zdobędziesz wiedzę m.in. w zakresie:

 • prowadzenia księgowości, sporządzania bilansu i rachunku wyników,
 • procedur opodatkowania oraz ubezpieczeń społecznych,
 • finansów publicznych i  systemu podatkowego,
 • bankowości i rynku kapitałowego,
 • finansów przedsiębiorstw i analizy finansowej,
 • finansów międzynarodowych.

Rozwijasz i doskonalisz swoje umiejętności praktyczne m.in. w zakresie:

 • prowadzenia efektywnej ewidencji księgowej,
 • analizy i oceny podstawowych zjawisk gospodarczych,
 • analizowania warunków i przebiegu procesów finansowych,
 • oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej,
 • prowadzenia ewidencji zaszłości gospodarczych,
 • rozwiązywania problemów z zakresu rachunkowości i finansów,
 • wykorzystania informatycznych programów finansowych.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci specjalności są przygotowani do samodzielnego prowadzenia księgowości
i rozliczeń podatkowych. Mogą także pracować jako księgowi w biurach rachunkowych
i w jednostkach gospodarczych. Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach specjalności są także przydatne przy prowadzeniu własnej działalności.

Po ukończeniu studiów znajdziesz pracę w:

 • biurach rachunkowych,
 • działach księgowo-finansowych jednostek gospodarczych,
 • towarzystwach ubezpieczeniowych,
 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowo-handlowych,
 • firmach konsultingowych i instytucjach otoczenia biznesu.