bip

Ekonomia – II Stopień

Dostępne w miastach

Misja kierunku

Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych poszerzeniem i pogłębieniem wiedzy – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – z zakresu ekonomii oraz gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Efektem procesu kształcenia są umiejętności wykorzystywania zaawansowanych metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro – i makroekonomicznej w warunkach gospodarki otwartej na konkurencję międzynarodową.

Efektem procesu kształcenia jest przygotowanie do opracowywania projektów, świadczenia usług doradczych oraz podejmowania racjonalnych decyzji związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem zasobów przez podmioty sektora prywatnego i publicznego – w kraju i za granicą. Studia przygotowują do podejmowania pracy w różnych sektorach i segmentach rynku europejskiego oraz do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).


Organizacja studiów

Studia trwają cztery semestry, zarówno w systemie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. Studia mają profil praktyczny – co oznacza duży udział zajęć praktycznych w planie studiów: warsztaty, laboratoria, ćwiczenia, konwersatoria i praktyki zagraniczne. Zajęcia kończą się przygotowaniem pracy magisterskiej i egzaminem dyplomowym. Słuchacze uzyskują tytuł magistra.


Kontynuacja nauki

Absolwent studiów II stopnia może kontynuować naukę na studiach doktoranckich kierunku: Ekonomia lub na kierunkach pokrewnych bądź też na studiach podyplomowych.


Co zyskujesz studiując Ekonomię w StSW

 • dostęp do aktualnej wiedzy,
 • zajęcia z praktykami,
 • kształcenie nastawione na umiejętności i rozwijanie kreatywności,
 • rozwój kompetencji społecznych: praca w grupach, podnoszenie efektywności umiejętności komunikacyjnych, budowanie poczucia własnej wartości itp.,
 • możliwość odbycia praktyk w firmach krajowych,
 • możliwość odbycia praktyk i staży za granicą w ramach programu Erasmus Plus.

Specjalności

Ekonomika administracji i sektora publicznego

Cel

Celem studiów magisterskich na specjalności: Ekonomika administracji i sektora publicznego jest kształcenie absolwentów przygotowanych z zakresu podstawowych problemów funkcjonowania administracji publicznej i gospodarczej z uwzględnieniem odpowiedniej wiedzy prawnej, ekonomicznej oraz wiedzy o społeczeństwie, zwłaszcza związanej z funkcjonowaniem organizacji i zbiorowości ludzkich.

Przedmioty realizowane w ramach wykładów, ćwiczeń i warsztatów w ramach tej specjalności to m.in.: gospodarka samorządu terytorialnego, polityka regionalna Unii Europejskiej, przedsiębiorstwo sektora publicznego, prawo administracyjne, ekonometryczna analiza regionalna, metody oceny projektów, rynek nieruchomości.

Przedmioty prowadzone są przez doświadczoną kardę dydaktyczną posiadającą doświadczenie akademickie i dorobek naukowy oraz przez pracowników administracji publicznej i jednostek samorządu terytorialnego.

Dla kogo?

Oferta studiów skierowana jest do osób pragnących podjąć pracę bądź zainteresowanych pełnieniem funkcji kierowniczych w sferze administracji państwowej i samorządowej oraz instytucji pozarządowych.

Praktyczny wymiar kształcenia

Program specjalności obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak: podstawy funkcjonowania gospodarki regionalnej; polityka społeczna i gospodarcza; ekonomika miast i regionów, systemy gospodarcze i ich ewolucje, gospodarka mieniem komunalnym; zarządzanie w organizacjach publicznych; analiza usług publicznych; prawo gospodarcze; postępowanie administracyjne, ekonomika integracji europejskiej. Przyswojenie materiału z tego zakresu pozwala m.in. na osiągnięcie takich efektów kształcenia jak: zrozumienie mechanizmów społecznych odnoszących się do działów gospodarki i instytucji ekonomicznych na szczeblu kraju i Unii Europejskiej; poznanie norm i reguł organizujących struktury i instytucje społeczno-ekonomiczne funkcjonujące w gospodarce narodowej, posiadanie wiedzy o równowadze i nierównowadze gospodarczej, zmianach, przyczynach, przebiegu i konsekwencjach ich wystąpienia.

Perspektywa zawodowa

Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy w różnych instytucjach sektora publicznego, administracji rządowej, biur obrotu nieruchomościami, urzędach wojewódzkich, urzędach miast i gmin, starostwach powiatowych, w sektorze organizacji pozarządowej, może również znaleźć zatrudnienie w firmach prywatnych w charakterze menadżera i specjalisty który zajmuję się działalnością z zakresu bankowości, finansów i ubezpieczeń.

Ekonomika i zarządzanie w hotelarstwie i turystyce

Cel

Celem kształcenia na studiach II stopnia, specjalność: Ekonomika i zarządzanie w hotelarstwie i turystyce jest nabycie wiedzy o funkcjonowaniu gospodarki rynkowej i zachowaniu się podmiotów gospodarczych w warunkach silnej konkurencji, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki branży turystycznej, nabycie umiejętności organizowania i obsługi różnego rodzaju imprez turystycznych oraz świadczenia szerokiej gamy usług turystycznych oferowanych przez biura podróży i zakłady hotelarskie, czy wreszcie nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw kierowania przedsiębiorstwem turystycznym.

Przedmioty realizowane w ramach wykładów, ćwiczeń i warsztatów w ramach tej specjalności to m.in.: badania rynku turystycznego, elementy prawa turystycznego UE, polityka regionalna UE, międzynarodowe organizacje turystyczne, finansowanie inwestycji w turystyce, polityka turystyczna, zarządzanie turystyką w miejscowości.

Przedmioty prowadzone są przez doświadczoną kardę dydaktyczną posiadającą doświadczenie akademickie i dorobek naukowy oraz przez praktyków biznesu związanych z branżą turystyczną.

Dla kogo?

Studia dla osób przedsiębiorczych i aktywnych, ciekawych świata i lubiących podróżować.

Teoretyczna wiedza zdobyta podczas wykładów weryfikowana jest nie tylko podczas ćwiczeń i konwersatoriów, ale również podczas wyjazdów na ciekawe praktyki.

Praktyczny wymiar kształcenia

Absolwent zdobędzie wiedzę m.in. w zakresie:

 • kompleksowego świadczenia usług hotelarskich i gastronomicznych (dział marketingu; reklama i promocja, zarządzanie, praca w recepcji, w restauracjach, barach, pubach i in.),
 • organizacji i techniki pracy w obiektach hotelarskich i gastronomicznych,
 • zarządzania w branży turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej,
 • profesjonalnej obsługi klienta,
 • swobodnego posługiwania się językiem angielskim i drugim wybranym językiem obcym.

Perspektywa zawodowa

Absolwent specjalności znajdzie zatrudnienie w następujących typach placówek:

 • biura podróży, ośrodki wypoczynkowe i rekreacyjne, pensjonatach,
 • sektor hotelowy, restauracyjny na statkach pasażerskich morskich i śródlądowych,
 • własne przedsiębiorstwo świadczące usługi noclegowe.

Przygotowanie zawodowe zapewnia zdobyta wiedza z zakresu zarządzania, problematyki ekonomicznej, finansowej i marketingu w sferze usług turystycznych i hotelarskich.

Przykładowe miejsca pracy:

 • hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe,
 • firmy zajmujące się organizacją szkoleń i wyjazdów integracyjnych,
 • firmy organizujące kongresy i konferencje,
 • sektor hotelowy, restauracyjny na statkach pasażerskich morskich i śródlądowych,
 • firmy zajmujące się rozwojem sieci hotelowych i pozyskiwaniem nowych miejsc pod ich budowę,
 • własne przedsiębiorstwo świadczące usługi noclegowe i gastronomiczne.

Ekonomika i zarządzanie w transporcie, spedycji i logistyce

Cel:

Studia na specjalności Ekonomika i zarządzanie w transporcie, spedycji i logistyce wychodzą naprzeciw aktualnym tendencjom i zmianom w realizacji zaopatrzenia materiałowego, wytwarzania i dystrybucji produktów. Zwiększająca się wymiana handlowa oraz międzynarodowa kooperacja powodują wzrost zapotrzebowania na specjalistów potrafiących wiązać procesy przemieszczania produktów z procesami ekonomicznymi i informacyjnymi.

Dla kogo?

Specjalność adresowana jest do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie identyfikacji i oceny problemów związanych z działalnością firm transportowych, spedycyjnych i logistycznych.

Praktyczny wymiar kształcenia:

Absolwent tej specjalności w trakcie realizacji programu studiów zdobędzie praktyczną wiedzę z zakresu ekonomiki usług transportowych oraz nabędzie umiejętności w zakresie identyfikacji i oceny problemów związanych z działalnością firm transportowych i logistycznych na rynku oraz analizy i interpretacji kosztów logistycznych dla celów decyzyjnych oraz projektowania i optymalizacji procesów logistycznych. Absolwent będzie posiadał pogłębioną wiedzę ekonomiczną z zakresu specyfiki funkcjonowania i prowadzenia przedsiębiorstw transportowych w odniesieniu m.in. do identyfikowania i wykorzystywania w praktyce technologii transportu, rozwiązań w systemach transportowych w transporcie ludzi, zwierząt i rzeczy (w szczególności żywności i produktów chłodniczych) oraz do identyfikowania i wykorzystywania w praktyce sposobów i zadań koordynacji oraz integracji w systemach logistycznych.

Perspektywa zawodowa:

Plan studiów umożliwi absolwentowi specjalności zdobycie wiedzy i umiejętności wymaganych dla uzyskania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w Transporcie Drogowym (zgodnie z art. 38a ust. 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym). Interdyscyplinarny charakter tej specjalności umożliwi absolwentowi podejmowanie pracy w różnych podmiotach gospodarczych, w tym przede wszystkim związanych z transportem drogowym i kolejowym, spedycją krajową i zagraniczną, komunikacją zbiorową, turystyką, a także realizujących transport wewnątrzzakładowy. Absolwent tej specjalności będzie mógł podejmować zatrudnienie w szczególności w działach ekonomicznych i w zarządach przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych oraz w instytucjach działających w obszarze transportu i logistyki. Uzyska również przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Ekonomika i finanse przedsiębiorstw

Cel

Celem kształcenia na specjalności jest dostarczenie studentom wiedzy, praktycznych umiejętności i podstawowych doświadczeń z zakresu rachunkowości wykorzystywanych przy prowadzeniu działalności przez wszystkie przedsiębiorstwa i inne organizacje zgodnie z polskimi i unijnymi regulacjami prawa bilansowego i podatkowego.

Przedmioty realizowane w ramach wykładów, ćwiczeń i warsztatów w ramach tej specjalności to m.in.: analiza finansowa, operacje bankowe, rozliczenia międzynarodowe, finanse behawioralne, teoria gier, nowoczesne rachunki kosztów, relacje inwestorskie.

Przedmioty prowadzone są przez doświadczoną kardę dydaktyczną posiadającą doświadczenie akademickie i dorobek naukowy oraz przez księgowych, biegłych rewidentów, menedżerów i praktyków biznesu.

Dla kogo?

Specjalność adresowana jest do wszystkich, którzy chcą podjąć pracę w różnych instytucjach rynku finansowego i organizacjach gospodarczych, takich jak: banki, biura rachunkowe, fundusze emerytalne, towarzystwa ubezpieczeniowe, jednostki administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowo-handlowe, firmy konsultingowe, giełdy.

Praktyczny wymiar kształcenia

Absolwent:

 • posiada wiedzę o złożonych, wysoko wyspecjalizowanych metodach i technikach analizy finansowej dla bieżących potrzeb zarządczych, optymalizacji strategii rozwojowych i przedsięwzięć inwestycyjnych, wyceny przedsiębiorstw, złożonych instrumentów finansowych, jak również podejmowania działalności gospodarczej,
 • ma pogłębioną wiedzę o instrumentach rachunkowości zarządczej, w tym o nowoczesnych rachunkach kosztów; zna istotę, modele i instytucjonalne wsparcie relacji inwestorskich jako instrumentu zarządzania strategicznego i rozwoju rynku finansowego; posiada podstawową wiedzę o motywach i zachowaniach ekonomicznych jednostek i gospodarstw domowych, jak również osób podejmujących decyzje w biznesie i w sektorze publicznym,
 • posiada wiedzę w zakresie krajowego prawa gospodarczego, w tym bilansowego, finansowego, podatkowego, bankowego, ubezpieczeniowego; wiedzę na temat struktury systemu finansowego oraz systemu podatkowego.

Perspektywa zawodowa

Studia przygotowują do pracy w:

 • zarządach i radach nadzorczych przedsiębiorstw,
 • komórkach księgowości, rachunku kosztów, controllingu, kontroli wewnętrznej przedsiębiorstw,
 • komórkach analizy ekonomicznej, analizy finansowej, planowania finansowego, zarządzania ryzykiem,
 • instytucjach bankowych, ubezpieczeniowych, biurach maklerskich, towarzystwach funduszy inwestycyjnych, otwartych funduszach emerytalnych,
 • publicznej administracji rządowej i samorządowej, instytucjach świadczących usługi publiczne (np. edukacyjne, zdrowotne, zapewnienia porządku publicznego), agencjach rozwoju regionalnego, funduszach celowych,
 • instytucjach kontrolnych (kontroli skarbowej, celnej, regionalnych izbach obrachunkowych),
 • biurach rachunkowych,
 • firmach konsultingowych i audytorskich,
 • firmach doradztwa finansowego,
 • kancelariach podatkowych.

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw

Cel

Celem kształcenia na specjalności: ekonomika i organizacja przedsiębiorstw jest dostarczenie studentom wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej w dziedzinie organizacji pracy przedsiębiorstw oraz zarządzania procesami w przedsiębiorstwach.

Ugruntowanie tego rodzaju wiedzy jest niezbędne do tego, aby na globalnym rynku znaleźć odpowiednie formy i metody prowadzenia działalności gospodarczej i wykorzystać takie instrumenty organizacyjno-finansowe, które wspierałyby rozwój tej działalności w świecie wzrastającej konkurencji.

Przedmioty realizowane w ramach wykładów, ćwiczeń i warsztatów w ramach tej specjalności to m.in.: wiedza w rozwoju przedsiębiorstwa, nadzór korporacyjny, systemy sterowania produkcją, polityka gospodarcza wobec małych i średnich przedsiębiorstw, zarządzanie projektami innowacyjnymi, analiza i gry strategiczne, budżetowanie inwestycji.

Przedmioty prowadzone są przez doświadczoną kardę dydaktyczną posiadającą doświadczenie akademickie i dorobek naukowy oraz przez, biegłych rewidentów, menedżerów i praktyków biznesu.

Dla kogo?

Specjalność ekonomika i organizacja przedsiębiorstw na poziomie drugiego stopnia powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie współczesnej globalnej gospodarki na specjalistów – menedżerów potrafiących nie tylko podejmować strategiczne decyzje w warunkach burzliwego otoczenia gospodarczego, ale również specjalistów potrafiących analizować informacje ekonomiczne i na ich podstawie trafnie formułować prognozy dotyczące sytuacji przedsiębiorstwa, branży, rynku krajowego i globalnego.

Praktyczny wymiar kształcenia

Absolwent zdobędzie wiedzę m.in. w zakresie:

 • wpływu warunków działania gospodarki w skali makro i mikro na skuteczność działania organizacji gospodarczej,
 • analizy wpływu uwarunkowań międzynarodowych i globalizacji na gospodarkę, rynek i postęp,
 • specjalistycznej analizy dokumentów księgowych i sprawozdań finansowych,
 • zarządzania finansami organizacji i podczas realizacji przedsięwzięć rozwojowych, przeprowadzania audytów,
 • efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zarządzania zasobami ludzkimi i współpracy z innymi uczestnikami procesów gospodarczych,
 • budowania przewagi konkurencyjnej i wprowadzania innowacyjnych zmian.

Perspektywa zawodowa

Absolwent tej specjalności będzie nie tylko przygotowany do prowadzenia własnego biznesu, ale także do podejmowania pracy w jednostkach gospodarczych zarówno krajowych jak i zagranicznych.

Ponadto uzyskane umiejętności i kompetencje dają podstawy do efektywnego i konkurencyjnego działania na regionalnym, krajowym i zagranicznym rynku pracy, swobodnego komunikowania się w sprawach zawodowych w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej oraz umiejętnego wykorzystywania technologii informacyjnych.