bip

Economics – Master’s Degree

Available in cities

Majors

Zarządzanie procesem zmian i Design Thinking

Cel

Celem kształcenia na tej specjalności jest dostarczenie studentom wiedzy, praktycznych umiejętności i podstawowych doświadczeń niezbędnych w powiązaniu wiedzy ekonomicznej z praktyką w dziedzinie zarządzania procesami i projektami w organizacjach. Kształcenie obejmuje najnowsze koncepcje konkurencyjności i modele biznesowe, w tym głównie metodologię Design Thinking. Jest to metoda tworzenia innowacyjnych produktów i usług w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników końcowych. Pozwala na kreowanie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań m.in. w postaci nowych produktów, innowacyjnych technologii, usług, strategii, procesów, programów edukacyjnych, a nawet modeli biznesowych. Absolwenci przygotowani są do pracy w biznesie, przemyśle, edukacji czy administracji, a także do podjęcia własnej działalności gospodarczej, czy budowania startup-ów, gdzie wykorzystanie metody Design Thinking wspiera rozwój innowacji i daje gwarancję niestandardowych rozwiązań.

Dla kogo?

Specjalność adresowana jest do absolwentów studiów licencjackich, kierunków: ekonomia, zarzadzanie i pokrewnych, którzy chcą podjąć pracę w firmach lub rozpocząć działalność gospodarczą, pracować w korporacjach, fundacjach, szkołach i administracji na stanowiskach, gdzie programowane i wdrażane są zmiany poprzez innowacje, poprzez wdrażanie oryginalnych rozwiązań opartych na głęboko rozpoznanych potrzebach użytkowników.

Praktyczny wymiar kształcenia

Zdobędziesz wiedzę m.in. w zakresie:

 • ogólnoekonomicznym, dotyczącą działania gospodarki w skali makro i mikro,
 • globalizacji i wpływu uwarunkowań międzynarodowych na gospodarkę, rynek i postęp,
 • specjalistycznej znajomości metod analizy finansowej, ekonomicznej i gospodarowania zasobami materialnymi,
 • przygotowania i samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zarządzania zasobami ludzkimi i współpracy z innymi uczestnikami procesów gospodarczych,
 • istoty i znaczenia innowacyjności w budowaniu konkurencyjność organizacji,
 • pogłębionej metodologii Design Thinking.

Rozwijasz umiejętności m. in. w zakresie:

 • analizowania warunków i przebiegu procesów gospodarczych,
 • podejmowania decyzji dotyczących przyjmowanych modeli biznesowych i kierunków zmian,
 • analizowania zmian zachodzących na rynku i potrzeb użytkowników końcowych produktów i usług,
 • programowania procesu zmian,
 • wykorzystania metodologii Design Thinking do wyznaczania kierunków rozwoju.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu studiów znajdziesz pracę w:

 • firmach i korporacjach nastawionych na elastyczne dopasowanie się do zmian na rynku i w potrzebach klientów,
 • własnej firmie zbudowanej na innowacyjnym pomyśle odpowiadającym na niezaspokojone potrzeby klientów,
 • instytucjach samorządowych wdrażających ideę inteligentnych specjalizacji,
 • instytucjach otoczenia biznesu oferujących usługi i doradztwo w zakresie zarządzania zmianami,
 • instytucjach oświatowych nastawionych na wdrażanie innowacyjnych metod nauczania.

Gospodarka i administracja publiczna

Cel

Celem studiów magisterskich na specjalności: gospodarka i administracja publiczna jest kształcenie absolwentów przygotowanych z zakresu podstawowych problemów funkcjonowania administracji publicznej i gospodarczej z uwzględnieniem odpowiedniej wiedzy prawnej, ekonomicznej oraz wiedzy o społeczeństwie, zwłaszcza związanej z funkcjonowaniem organizacji i zbiorowości ludzkich.

Dla kogo?

Oferta studiów skierowana jest do osób pragnących podjąć pracę bądź zainteresowanych pełnieniem funkcji kierowniczych w sferze administracji państwowej i samorządowej oraz instytucji pozarządowych.

Praktyczny wymiar kształcenia

Program specjalności obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak: podstawy funkcjonowania gospodarki regionalnej; polityka społeczna i gospodarcza; ekonomika miast i regionów, systemy gospodarcze i ich ewolucje, gospodarka mieniem komunalnym; zarządzanie w organizacjach publicznych; analiza usług publicznych; prawo gospodarcze; postępowanie administracyjne, ekonomika integracji europejskiej. Przyswojenie materiału z tego zakresu pozwala m.in. na osiągnięcie takich efektów kształcenia jak: zrozumienie mechanizmów społecznych odnoszących się do działów gospodarki i instytucji ekonomicznych na szczeblu kraju i Unii Europejskiej; poznanie norm i reguł organizujących struktury i instytucje społeczno-ekonomiczne funkcjonujące w gospodarce narodowej, posiadanie wiedzy o równowadze i nierównowadze gospodarczej, zmianach, przyczynach, przebiegu i konsekwencjach ich wystąpienia.

Perspektywa zawodowa

Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy w różnych instytucjach sektora publicznego, administracji rządowej, biur obrotu nieruchomościami, urzędach wojewódzkich, urzędach miast i gmin, starostwach powiatowych, w sektorze organizacji pozarządowej, może również znaleźć zatrudnienie w firmach prywatnych w charakterze menadżera i specjalisty który zajmuję się działalnością z zakresu bankowości, finansów i ubezpieczeń.

Hotelarstwo i turystyka

Cel

Celem kształcenia na studiach II stopnia, specjalność: hotelarstwo i turystyka jest nabycie wiedzy o funkcjonowaniu gospodarki rynkowej i zachowaniu się podmiotów gospodarczych w warunkach silnej konkurencji, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki branży turystycznej, nabycie umiejętności organizowania i obsługi różnego rodzaju imprez turystycznych oraz świadczenia szerokiej gamy usług turystycznych oferowanych przez biura podróży i zakłady hotelarskie, czy wreszcie nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw kierowania przedsiębiorstwem turystycznym.

Dla kogo?

Studia dla osób przedsiębiorczych i aktywnych, ciekawych świata i lubiących podróżować.

Teoretyczna wiedza zdobyta podczas wykładów weryfikowana jest nie tylko podczas ćwiczeń i konwersatoriów, ale również podczas wyjazdów na ciekawe praktyki.

Praktyczny wymiar kształcenia

Absolwent zdobędzie wiedzę m.in. w zakresie:

 • kompleksowego świadczenia usług hotelarskich i gastronomicznych (dział marketingu; reklama i promocja, zarządzanie, praca w recepcji, w restauracjach, barach, pubach i in.),
 • organizacji i techniki pracy w obiektach hotelarskich i gastronomicznych,
 • zarządzania w branży turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej,
 • profesjonalnej obsługi klienta,
 • swobodnego posługiwania się językiem angielskim i drugim wybranym językiem obcym.

Perspektywa zawodowa

Absolwent specjalności znajdzie zatrudnienie w następujących typach placówek:

 • biura podróży, ośrodki wypoczynkowe i rekreacyjne, pensjonatach,
 • sektor hotelowy, restauracyjny na statkach pasażerskich morskich i śródlądowych,
 • własne przedsiębiorstwo świadczące usługi noclegowe.

Przygotowanie zawodowe zapewnia zdobyta wiedza z zakresu zarządzania, problematyki ekonomicznej, finansowej i marketingu w sferze usług turystycznych i hotelarskich.

Przykładowe miejsca pracy:

 • hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe,
 • firmy zajmujące się organizacją szkoleń i wyjazdów integracyjnych,
 • firmy organizujące kongresy i konferencje,
 • sektor hotelowy, restauracyjny na statkach pasażerskich morskich i śródlądowych,
 • firmy zajmujące się rozwojem sieci hotelowych i pozyskiwaniem nowych miejsc pod ich budowę,
 • własne przedsiębiorstwo świadczące usługi noclegowe i gastronomiczne.

Rachunkowość i doradztwo finansowe

Cel

Celem kształcenia na specjalności jest dostarczenie studentom wiedzy, praktycznych umiejętności i podstawowych doświadczeń z zakresu rachunkowości wykorzystywanych przy prowadzeniu działalności przez wszystkie przedsiębiorstwa i inne organizacje zgodnie z polskimi i unijnymi regulacjami prawa bilansowego i podatkowego.

Dla kogo?

Specjalność adresowana jest do wszystkich, którzy chcą podjąć pracę w różnych instytucjach rynku finansowego i organizacjach gospodarczych, takich jak: banki, biura rachunkowe, fundusze emerytalne, towarzystwa ubezpieczeniowe, jednostki administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowo-handlowe, firmy konsultingowe, giełdy.

Praktyczny wymiar kształcenia

Absolwent:

 • posiada wiedzę o złożonych, wysoko wyspecjalizowanych metodach i technikach analizy finansowej dla bieżących potrzeb zarządczych, optymalizacji strategii rozwojowych i przedsięwzięć inwestycyjnych, wyceny przedsiębiorstw, złożonych instrumentów finansowych, jak również podejmowania działalności gospodarczej,
 • ma pogłębioną wiedzę o instrumentach rachunkowości zarządczej, w tym o nowoczesnych rachunkach kosztów; zna istotę, modele i instytucjonalne wsparcie relacji inwestorskich jako instrumentu zarządzania strategicznego i rozwoju rynku finansowego; posiada podstawową wiedzę o motywach i zachowaniach ekonomicznych jednostek i gospodarstw domowych, jak również osób podejmujących decyzje w biznesie i w sektorze publicznym,
 • posiada wiedzę w zakresie krajowego prawa gospodarczego, w tym bilansowego, finansowego, podatkowego, bankowego, ubezpieczeniowego; wiedzę na temat struktury systemu finansowego oraz systemu podatkowego.

Perspektywa zawodowa

Studia przygotowują do pracy w:

 • zarządach i radach nadzorczych przedsiębiorstw,
 • komórkach księgowości, rachunku kosztów, controllingu, kontroli wewnętrznej przedsiębiorstw,
 • komórkach analizy ekonomicznej, analizy finansowej, planowania finansowego, zarządzania ryzykiem,
 • instytucjach bankowych, ubezpieczeniowych, biurach maklerskich, towarzystwach funduszy inwestycyjnych, otwartych funduszach emerytalnych,
 • publicznej administracji rządowej i samorządowej, instytucjach świadczących usługi publiczne (np. edukacyjne, zdrowotne, zapewnienia porządku publicznego), agencjach rozwoju regionalnego, funduszach celowych,
 • instytucjach kontrolnych (kontroli skarbowej, celnej, regionalnych izbach obrachunkowych),
 • biurach rachunkowych,
 • firmach konsultingowych i audytorskich,
 • firmach doradztwa finansowego,
 • kancelariach podatkowych.

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw

Cel

Celem kształcenia na specjalności: ekonomika i organizacja przedsiębiorstw jest dostarczenie studentom wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej w dziedzinie organizacji pracy przedsiębiorstw oraz zarządzania procesami w przedsiębiorstwach.

Ugruntowanie tego rodzaju wiedzy jest niezbędne do tego, aby na globalnym rynku znaleźć odpowiednie formy i metody prowadzenia działalności gospodarczej i wykorzystać takie instrumenty organizacyjno-finansowe, które wspierałyby rozwój tej działalności w świecie wzrastającej konkurencji.

Dla kogo?

Specjalność ekonomika i organizacja przedsiębiorstw na poziomie drugiego stopnia powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie współczesnej globalnej gospodarki na specjalistów – menedżerów potrafiących nie tylko podejmować strategiczne decyzje w warunkach burzliwego otoczenia gospodarczego, ale również specjalistów potrafiących analizować informacje ekonomiczne i na ich podstawie trafnie formułować prognozy dotyczące sytuacji przedsiębiorstwa, branży, rynku krajowego i globalnego.

Praktyczny wymiar kształcenia

Absolwent zdobędzie wiedzę m.in. w zakresie:

 • wpływu warunków działania gospodarki w skali makro i mikro na skuteczność działania organizacji gospodarczej,
 • analizy wpływu uwarunkowań międzynarodowych i globalizacji na gospodarkę, rynek i postęp,
 • specjalistycznej analizy dokumentów księgowych i sprawozdań finansowych,
 • zarządzania finansami organizacji i podczas realizacji przedsięwzięć rozwojowych, przeprowadzania audytów,
 • efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zarządzania zasobami ludzkimi i współpracy z innymi uczestnikami procesów gospodarczych,
 • budowania przewagi konkurencyjnej i wprowadzania innowacyjnych zmian.

Perspektywa zawodowa

Absolwent tej specjalności będzie nie tylko przygotowany do prowadzenia własnego biznesu, ale także do podejmowania pracy w jednostkach gospodarczych zarówno krajowych jak i zagranicznych.

Ponadto uzyskane umiejętności i kompetencje dają podstawy do efektywnego i konkurencyjnego działania na regionalnym, krajowym i zagranicznym rynku pracy, swobodnego komunikowania się w sprawach zawodowych w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej oraz umiejętnego wykorzystywania technologii informacyjnych.