bip

Zarządzanie i bezpieczeństwo

Dostępne w miastach

Misja kierunku

Edukacja służąca zapewnieniu profesjonalnej wiedzy, zdobyciu odpowiednich kwalifikacji, umiejętności i kompetencji społecznych, należycie przygotowujących do służby i pracy kadry dla instytucji państwowych oraz firm prywatnych w zakresie zarządzania i bezpieczeństwa.


Organizacja studiów

Studia pierwszego stopnia (licencjackie) trwają trzy lata (sześć semestrów). Są prowadzone w formie niestacjonarnej (zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu na zjazdach sobotnio-niedzielnych).


Kontynuacja nauki

Absolwent ma możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia na tym samym kierunku lub pokrewnym w każdej uczelni w kraju prowadzącej takie studia.

Co zyskujesz studiując Ekonomię w StSW

KIERUNEK ZARZĄDZANIE I BEZPIECZEŃSTWO JEST JEDYNYM TAKIM KIERUNKIEM W KRAJU

Wybierając kierunek zarządzanie i bezpieczeństwo student ma pewność, że proces kształcenia ukierunkowany jest na niego i tak skonstruowany, aby stymulować ich do myślenia twórczego i planowania własnego rozwoju.

Dzięki zdobytej wiedzy praktycznej będzie przygotowany do zajmowania stanowisk na średnim i wyższym poziomie zarządzania, w szczególności: menedżer ryzyka, analityk ryzyka, analityk bezpieczeństwa czy koordynator ds. infrastruktury krytycznej. Będzie mógł także zostać zatrudniony na stanowiskach zarządczych w instytucjach administracji publicznej, przede wszystkich w gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich podmiotach realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz na stanowiskach menedżerskich w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność w różnych dziedzinach gospodarki.

Wybrane przedmioty kierunkowe:

Psychologia, Podstawy ekonomii, Prawo, Bezpieczeństwo państwa, Nauka o organizacji, Podstawy zarządzania, Zachowania organizacyjne, Zarządzanie zasobami ludzkimi, , Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów, Bezpieczeństwo społeczne, Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, Zarządzanie projektami i wiele innych przedmiotów o charakterze praktycznym.

Studenci mogą ponadto rozwijać swoje zainteresowania poprze przynależność do kół naukowych, uczestnicząc w konferencjach oraz w projektach badawczych prowadzonych przez Instytut Nauk o Bezpieczeństwie i Nauk o Zdrowiu.

Dużym atutem studiów jest-obok nowoczesnych form i metod kształcenia-profesjonalna kadra naukowo-dydaktyczna, niemal w 100% oparta na wykładowcach z praktycznym przygotowaniem zawodowym. Równolegle ze studiami studenci mają możliwość uczestnictwa w kursach i szkoleniach organizowanych przez Uczelnię.

Specjalności

Zarządzanie kryzysami

Cel i perspektywy zawodowe

Chęć zapewnienia bezpieczeństwa nie tylko w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, lecz także wszelkiego rodzaju organizacjach (od przedsiębiorstw – po organizacje pozarządowe) przyczynia się do zwiększonego zapotrzebowania na menedżerów zarządzania kryzysowego (Crisis Manager), którzy będą posiadali wszechstronne przygotowanie do radzenia sobie z wyzwaniami XXI wieku. Odpowiedzią na te wyzwania jest uruchomienie specjalności Zarządzanie kryzysami.

Absolwenci tej specjalności uzyskają praktyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające im przeciwdziałanie kryzysom, efektywne funkcjonowanie podczas ich zaistnienia, likwidowanie skutków oraz przywracanie stanu pierwotnego – we wszelkiego rodzaju organizacjach, zarówno publicznych, jak i prywatnych. W wyniku realizacji programu studiów wykształcą kompetencje przywódcze, które umożliwią im skuteczne zarządzanie zespołem ludzkim podczas kryzysów. Dodatkowo, będą przygotowani do współpracy
z mediami w obszarze informowania społeczeństwa o kryzysach oraz do podejmowania decyzji o wykorzystaniu środków masowego przekazu do celów związanych z profilaktyką oraz likwidacją skutków zagrożeń (co w przypadku kryzysów ekonomicznych jest konieczne dla zapewnienia dalszego bytu przedsiębiorstwa). Ważnym aspektem studiów jest również przygotowanie absolwentów do działalności edukacyjnej, a przez to podniesienie poziomu świadomości społecznej w problematyce dotyczącej różnego rodzaju kryzysów (także psychologicznych, czy zdrowotnych, których to znaczenie uwidoczniła współcześnie występująca na całym świecie pandemia COVID-19), w szczególności w sferze profilaktyki oraz przeciwdziałania ich skutkom.

Absolwent specjalności Zarządzanie kryzysami będzie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach – zarówno produkcyjnych, handlowych, jak i usługowych – działających w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Będzie także posiadał kwalifikacje niezbędne do pojęcia współpracy z organizacjami pozarządowymi (przede wszystkim tymi, które zajmują się organizacją pomocy podczas kryzysów) oraz podmiotami podejmującymi działania z zakresu komunikacji w kryzysach (np. agencjami public relations). Ponadto będzie mógł także podjąć zatrudnienie w jednostkach administracji rządowej i samorządowej – w szczególności w wydziałach, zespołach lub centrach zarządzania kryzysowego utworzonych na poziomie gminy, powiatu lub województwa oraz wszystkich innych instytucjach, które w zakresie swoich kompetencji ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo obywateli (we wszelkiego rodzaju służbach, inspekcjach i strażach).

Proponowane przedmioty specjalistyczne:

Profilaktyka zagrożeń, Zarządzanie kryzysem w organizacji, Organizacja działań zespołowych
i przywództwo, Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, Zdrowie publiczne
i zarządzanie w ochronie zdrowia, Zarządzanie informacją podczas kryzysów, Procedury i plany operacyjne w zarządzaniu kryzysowym, Warsztaty zarządzania kryzysowego, Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych, Reagowanie kryzysowe. Gry sztabów kryzysowych, Ochrona infrastruktury krytycznej, Patologie w zarządzaniu kryzysowym.

 

Praktyczny wymiar kształcenia

Aplikacyjny charakter studiów, budujący wiedzę w kontekście praktyki, pozwala na kształtowanie przede wszystkim praktycznych umiejętności , wspartych specjalistyczną wiedzą.

Realizacji praktycznej koncepcji studiów służą także-obok tradycyjnych form zajęć, tj. wykłady i ćwiczenia – zajęcia typowo praktyczne: warsztaty, gry symulacyjne i decyzyjne
w przygotowanych laboratoriach komputerowych z profesjonalnym oprogramowaniem. Dodatkowo, studenci mają możliwość zdobywania wiedzy praktycznej podczas zagranicznych wyjazdów studyjnych (trzy, czterodniowych), a także zajęć w ramach programu ERASMUS+.

Bezpieczeństwo biznesu

Cel i perspektywy zawodowe

We współczesnym świecie przedsiębiorstwa muszą się zmagać z różnorodnymi zagrożeniami. Dotyczą one zarówno bezpieczeństwa informacji, czy systemów informatycznych, jak i zapewnienia ciągłości funkcjonowania firm. Jest to tym bardziej istotne, że w świetle najnowszych badań, prawie 70% polskich przedsiębiorstw doświadczyło cyberprzestępczości w różnej formie, a niemal połowa z nich w ogóle nie jest przygotowana na wypadek wystąpienia tego rodzaju ataków.

Złożoność i rozległość problematyki bezpieczeństwa wymaga wieloaspektowego przygotowania specjalistów potrafiących zajmować się tymi problemami. Z tego też względu koncepcja kształcenia na specjalności Bezpieczeństwo biznesu ukierunkowana jest na rozpoznawanie zarówno zagrożeń zewnętrznych (m.in. wykrywanie nieprawidłowości
w infrastrukturze informatycznej umożliwiające określenie stopnia podatności sieci
i systemów komputerowych na cyberataki), jak i wewnętrznych w funkcjonowaniu firm (wycieki informacyjne, czy naruszanie tajemnicy przedsiębiorstwa).

Absolwenci tej specjalności posiądą umiejętność tworzenia i egzekwowania polityk
i planów bezpieczeństwa, a także przeprowadzania kontroli i audytu w zakresie bezpieczeństwa, co umożliwi im przystosowanie przedsiębiorstw do postępujących w ich otoczeniu zmian (w szczególności ograniczenie ilości popełnianych błędów poprzez zapobieganie oszustwom i nadużyciom). Znajomość metod i technik pozyskiwania i ochrony informacji oraz wywiadu gospodarczego umożliwi im zwalczanie zagrożeń w obszarze gospodarczym, a także weryfikację działań konkurentów – w szczególności pod kątem przestrzegania zasad uczciwej działalności i konkurencji oraz ochrony przed współpracą z nierzetelnymi kontrahentami.

Absolwenci specjalności Bezpieczeństwo biznesu znajdą zatrudnienie w szerokim spektrum małych, średnich i dużych przedsiębiorstw działających w niemal wszystkich sektorach gospodarki na stanowiskach menedżerów ds. bezpieczeństwa, specjalistów ds. bezpieczeństwa informacji, czy ochrony danych osobowych. Ponadto znajomość wywiadu gospodarczego umożliwi im wsparcie przedsiębiorstw działających w sektorze bezpieczeństwa publicznego i ochrony (w szczególności biur detektywistycznych oraz agencji zajmujących się ochroną obiektów i mienia).

Wybrane przedmioty specjalistyczne:

Zagrożenia dla biznesu w cyberprzestrzeni, Przestępczość gospodarcza, Wywiad
i kontrwywiad gospodarczy, Kontrola i audyt bezpieczeństwa w biznesie, Metody i techniki pozyskiwania i ochrony informacji, Zarządzanie bezpieczeństwem w firmie, Koncepcje
i projekty systemów bezpieczeństwa, System zarządzania infrastrukturą techniczną budynku, Alternatywne metody rozwiązywania sporów w biznesie, Warsztaty tworzenia procedur
i planów bezpieczeństwa, Techniczne środki zabezpieczenia obiektów i transportu, Ochrona interesów wierzyciela, Bezpieczeństwo osób i mienia w przedsiębiorstwie.

 

Praktyczny wymiar kształcenia

Aplikacyjny charakter studiów, budujący wiedzę w kontekście praktyki, pozwala na kształtowanie przede wszystkim praktycznych umiejętności , wspartych specjalistyczną wiedzą.

Realizacji praktycznej koncepcji studiów służą także-obok tradycyjnych form zajęć, tj. wykłady i ćwiczenia – zajęcia typowo praktyczne: warsztaty, gry symulacyjne i decyzyjne
w przygotowanych laboratoriach komputerowych z profesjonalnym oprogramowaniem. Dodatkowo, studenci mają możliwość zdobywania wiedzy praktycznej podczas zagranicznych wyjazdów studyjnych (trzy, czterodniowych), a także zajęć w ramach programu ERASMUS+.