bip

Zarządzanie zasobami ludzkimi – 2-semestralne studia podyplomowe

Dla kogo:

Studia adresowane są zarówno do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwie, m.in. menadżerów, właścicieli firm, pracowników działów personalnych, szkoleniowców, doradców. Ponadto adresatami studiów mogą być absolwenci wyższych uczelni zainteresowani nowoczesnymi metodami zarządzania kapitałem ludzkim a w szczególności tematyką: motywowania pracowników, systemów ocen pracowników, rekrutacją i selekcją personelu, szkoleń pracowniczych oraz planowania ścieżek karier.

Treści kształcenia:

 • Praktyczne wykorzystanie strategii zarządzania zasobami ludzkimi
 • Budowanie systemu ocen pracowniczych
 • Strategia zarządzania organizacją
 • Prawo pracy
 • Analiza, opis i wartościowanie stanowisk pracy
 • Nowoczesne metody rekrutacji pracowników
 • Szkolenia pracownicze
 • Kierowanie zespołem pracowniczym
 • Wynagradzanie pracowników
 • Pozapłacowe formy motywowania pracowników
 • Komunikacja interpersonalna
 • Negocjacje w sprawach pracowniczych
 • Zarządzanie zmianą i projektami, zarządzanie konfliktem
 • Public relations w organizacji

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018r. w sprawie studiów (poz. 1861) na podst. Art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. poz. 1668)

Kwalifikacje zawodowe:

Studia umożliwiają zdobycie kompleksowej wiedzy menadżerskiej z zakresu prognozowania i planowania zasobów ludzkich, metod i technik rekrutacji i selekcji, szkolenia pracowników, projektowania systemów wsparcia pracowniczego (w tym motywacji i zaangażowania, rozwoju zawodowego), tworzenia programów zarządzania kompetencjami, zarządzania przez efekty, wartościowania stanowisk pracy.

Dodatkowo uczestnicy posiądą kompetencje w zakresie posługiwania się normatywnymi wymaganiami ZZL, przeprowadzania samooceny organizacji i posługiwania się analizą wartości organizacyjnych.

Organizacja studiów:

Ogólna liczba godzin – 250

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się dwa weekendy w miesiącu.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

Zasady rekrutacji:

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe;
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami);
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami;
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Informacji udziela Dziekanat StANS w Kielcach tel. 041 345 85 88