bip

Pedagogika specjalna. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 3 – semestralne studia podyplomowe

Dla kogo: Studia z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” kierowane są do nauczycieli i osób posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej lub posiadających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i pragnących uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.

Treści kształcenia:

 • Psychologia i pedagogika dziecka
 • Podstawy pediatrii
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Profilaktyka z elementami poradnictwa i wczesnej interwencji
 • Wybrane zagadnienia z psychiatrii
 • Stymulacja psychoruchowa i opieka nad dzieckiem
 • Podstawy terapii psychoruchowej
 • Podstawy rewalidacji dzieci niedowidzących, z niedosłuchem i niepełnosprawnych ruchowo
 • Reedukacja dzieci z trudnościami w nauce
 • Praca z dzieckiem ze zdiagnozowanymi zaburzeniami rozwoju
 • Metodyka nauczania i wychowania dzieci z autyzmem
 • Metodyka pracy z dzieckiem dyslektycznym
 • Metodyka nauczania i wychowania dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
 • Elementy logopedii
 • Wstęp do diagnozy i terapii pedagogicznej
 • Wsparcie rodziców dziecka we wczesnym etapie rozwoju
 • Podstawy prawne kształcenia i rehabilitacji dzieci o różnych potrzebach edukacyjnych

Ogólna liczba godzin: 600, w tym 150 godzin praktyk

Kwalifikacje:

Studia przygotowują słuchaczy do profesjonalnego organizowania wczesnej i systematycznej pomocy dzieciom zagrożonym nieprawidłowym rozwojem od momentu wykrycia niepełnosprawności dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego.

Celem studiów podyplomowych z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji terapeutycznej w przedszkolach integracyjnych, placówkach, fundacjach i stowarzyszeniach realizujących zadania w ramach WWRD oraz poradniach psychologiczno- pedagogicznych.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 sierpnia 2022r. poz.1769 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela na podstawie Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2018r. poz. 1668)

Organizacja studiów:

Studia trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się dwa weekendy w miesiącu.
Zajęcia mają charakter wykładów, ćwiczeń oraz zajęć warsztatowych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej działającej przy Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

Zasady rekrutacji:

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe;
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami);
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami;
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Informacji udziela Dziekanat StANS w Kielcach tel. 041 345 85 88