bip

Wiedza o społeczeństwie – 3 – semestralne studia podyplomowe

Dla kogo:Studia przeznaczone są dla nauczycieli, absolwentów studiów wyższych na kierunkach humanistycznych, w programie których występowały przedmioty pokrewne do wiedzy o społeczeństwie, chcących uzyskać kwalifikacje do nauczania wiedzy o społeczeństwie jako drugiego przedmiotu. Przygotowanie merytoryczne obejmuje kształcenie niezbędne do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w tym zakresie oraz przygotowania dydaktycznego do nauczania przedmiotu.

Treści kształcenia:

Obejmują wymagania z zakresu: społecznej natury człowieka, rodziny jako grupy społecznej, funkcji szkoły w systemie edukacji, praw człowieka, elementów prawa wobec nieletnich, struktur w organach samorządu terytorialnego, podstawowych informacji o swoim regionie, wydarzeniach i działaniach samorządów lokalnych, pojęcia wspólnoty narodowej / etnicznej, udziału obywateli w życiu publicznym, roli środków masowego przekazu, podstawowych cech i funkcji państwa

Ogólna liczba godzin: 600

Kwalifikacje:

studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pokrewnych specjalności chcących uzyskać kwalifikacje do nauczania wiedzy o społeczeństwie jako drugiego przedmiotu. Dają przygotowanie merytoryczne w zakresie niezbędnych do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie, tworzenia autorskich programów edukacyjnych, planowania, organizacji i realizacji procesu edukacyjnego wynikającego ze specyfiki przedmiotu.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575), które stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz.1198 ze zm.).

Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018r. w sprawie studiów (poz. 1861) na podst. Art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. poz. 1668)

Organizacja studiów:
Studia trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele,

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

Zasady rekrutacji:

  • karta zgłoszenia na studia podyplomowe;
  • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
  • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami);
  • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami;
  • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Informacji udziela Dziekanat StSW w Kielcach tel. 041 345 85 88

Koszt studiów: 3000 zł.
Wpisowe: 200 zł.
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.