bip

Przygotowanie pedagogiczne – 3-semestralne studia podyplomowe nadające kwalifikacje pedagogiczne

Dla kogo:

Studia podyplomowe mają charakter studiów kwalifikacyjnych nadających uprawnienia do nauczania w szkole, placówkach oświatowych i oświatowo- wychowawczych. Absolwenci po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje pedagogiczne do pracy w zawodzie nauczyciela.

Studia skierowane są do:

  • absolwentów studiów wyższych, którzy chcą pracować w zawodzie nauczyciela przedmiotu lub rodzaju zajęć zgodnie z ukończonym kierunkiem studiów;
  • socjologów, psychologów, pracowników socjalnych i innych osób potrzebujących uzupełnić kwalifikacje o przygotowanie pedagogiczne.

Absolwent studiów I stopnia uzyskuje przygotowanie do nauczania w szkolnictwie podstawowym, natomiast absolwent studiów II stopnia również do nauczania w szkolnictwie ponadpodstawowym.

Treści kształcenia:

Zajęcia obejmują blok przedmiotów psychologiczno – pedagogicznych, dydaktyki przedmiotowe, metodykę nauczania, blok przedmiotów uzupełniających: emisja głosu, prawo oświatowe, elementy wiedzy z technologii informacyjnej. Praktyka pedagogiczna obejmuje 150 godzin dydaktycznych. Zajęcia składają się z zajęć o charakterze ogólnopedagogicznym /ogólnonauczycielskim oraz z zajęć nauczycielskiego dydaktycznego przygotowania przedmiotowego.

Ogólna liczba godzin: 600

Kwalifikacje:

Absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskuje kwalifikacje pedagogiczne do pracy w zawodzie nauczyciela zgodnie z kierunkiem wykształcenia potwierdzonym dyplomem.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 sierpnia 2022r. poz.1769 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela na podstawie Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2018r. poz. 1668)

Organizacja studiów:
Studia trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele,

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

Zasady rekrutacji:

  • karta zgłoszenia na studia podyplomowe;
  • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
  • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami);
  • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami;
  • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Informacji udziela Dziekanat StANS w Kielcach tel. 041 345 85 88