bip

Przygotowanie pedagogiczne – kwalifikacyjne studia podyplomowe dla psychologów

Dla kogo:

Studia podyplomowe mają charakter studiów kwalifikacyjnych nadających uprawnienia do pracy  w szkole, placówkach oświatowych i oświatowo- wychowawczych. Absolwenci po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje pedagogiczne do pracy w zawodzie psychologa szkolnego lub nauczyciela przedmiotów zawartych w suplemencie ukończonych studiów magisterskich.

Studia skierowane są do absolwentów studiów magisterskich kierunek psychologia

Treści kształcenia:

Zajęcia obejmują blok przedmiotów pedagogicznych, dydaktyki przedmiotowe, metodykę nauczania, blok przedmiotów uzupełniających: emisja głosu, prawo oświatowe, elementy wiedzy z technologii informacyjnej. Praktyka pedagogiczna obejmuje 120 godzin dydaktycznych. Zajęcia składają się z zajęć o charakterze ogólnopedagogicznym /ogólnonauczycielskim .

Ogólna liczba godzin:

270 – zajęcia dydaktyczne

120 – praktyka pedagogiczna

Kwalifikacje:

Absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskuje kwalifikacje pedagogiczne do pracy w zawodzie psychologa szkolnego lub nauczyciela.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 sierpnia 2022r. poz.1769  w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela na podstawie Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018(Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2018r. poz. 1668)

Organizacja studiów:
Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w systemie hybrydowym.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

Odpłatność: 2300zł + opłata rekrutacyjna

Zasady rekrutacji:

  • karta zgłoszenia na studia podyplomowe;
  • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
  • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami);
  • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami;
  • umowa o świadczenie usług edukacyjnych

Informacji udziela Dziekanat StANS w Kielcach tel. 041 3458588