bip

Przedsiębiorczość – 3-semestralne studia podyplomowe

Dla kogo:

Studia podyplomowe z zakresu Przedsiębiorczość kierowane są do nauczycieli, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe, jak również do osób pracujących w charakterze doradcy zawodowego w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, urzędach pracy i ośrodkach społecznych.

Treści kształcenia:
Program studiów obejmuje następujące przedmioty, realizowane w blokach tematycznych:

 • Szkolny przedmiot: Podstawy przedsiębiorczości z dydaktyką przedmiotową
 • Komunikacja interpersonalna a przedsiębiorczość
 • Rynek – jego cechy i funkcje
 • Rynek pracy – cechy i uwarunkowania
 • Globalizacja i integracja a gospodarka
 • Działalność Instytucji finansowych
 • Przedsiębiorstwo oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej
 • Wspomaganie edukacji ekonomicznej narzędziami TIK
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyki

Ogólna liczba godzin: 600

Kwalifikacje zawodowe:

Celem studiówjest rozszerzenie kompetencji nauczycieli poprzez nadane im nowej kwalifikacji zawodowej, dzięki której będą mogli realizować edukację ekonomiczną w szkołach ponadpodstawowych. Studia również kierowane są do osób pracujących w charakterze doradcy zawodowego w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, urzędach pracy i ośrodkach społecznych.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 sierpnia 2022r. poz.1769 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela na podstawie Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2018r. poz. 1668)

Organizacja studiów:
Studia trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele,

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

Zasady rekrutacji:

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe;
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami);
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami;
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Informacji udziela Dziekanat StANS w Kielcach tel. 041 345 85 88