bip

Pedagogika specjalna. Edukacja włączająca – 3 – semestralne studia podyplomowe

Studia z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności „Edukacja włączająca” przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 sierpnia 2022r. poz.1769 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela na podstawie Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2018r. poz. 1668)
Ponadto, zgodnie z projektowanymi zmianami, ukończenie tego kierunku będzie uprawniało do pracy w charakterze nauczyciela pedagoga specjalnego. Program zajęć został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450) oraz zapisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2017, poz. 1578 z późn. zm.).

CZAS TRWANIA:

3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in.wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning)

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE:

 • Elementy diagnozy i metodyki pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Elementy logopedii
 • Metodyka edukacji integracyjnej i inkluzyjnej
 • Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną
 • Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z dysfunkcją wzroku
 • Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z dysfunkcją słuchu
 • Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem ze schorzeniami somatycznymi i niepełnosprawnością ruchową
 • Metodyka pracy z uczniem z całościowymi zaburzeniami rozwoju
 • Metodyka pracy z uczniem z niepełnosprawnością sprzężoną
 • Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z zaburzeniami emocjonalnymi i psychicznymi
 • Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem
 • Praca z uczniem zdolnym
 • Alternatywne i wspomagające sposoby komunikacji

Zasady rekrutacji:

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów .
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów    osobistych . Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Informacji udziela Dziekanat Wydziału w Kielcach STANS 
tel. 041 345 85 88

Koszt studiów: 4000 zł
Wpisowe: 300 zł
Absolwenci STANS nie ponoszą opłaty wpisowej.