bip

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – 3-semestralne studia podyplomowe

Dla kogo:
studia przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców, osób pracujących z dziećmi i młodzieżą,

osób zatrudnionych (planujących znaleźć zatrudnienie) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (domach dziecka, rodzinnych domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, dziecięcych domach wczasowych, internatach, ośrodkach szkolno-wychowawczych), pedagogów szkolnych;

innych osób, które posiadają kwalifikacje nauczycielskie, ale nie dysponują kwalifikacjami specjalistycznymi, niezbędnymi do pracy opiekuńczo-wychowawczej.

Treści kształcenia:

Przygotowanie związane z wychowaniem, kształceniem, opieką, doradztwem i terapią pedagogiczną, poznanie zasad prowadzenia działań opiekuńczych i wychowawczych oraz zasad funkcjonowania państwowego i społecznego sytemu opieki wobec dzieci, młodzieży i seniorów.

Program studiów zawiera między innymi:

 • teoretyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • sieroctwo naturalne i społeczne, współczesne problemy pedagogiki społecznej
 • rozwój zawodowy nauczyciela w zakresie umiejętności wychowawczych
 • wybrane problemy psychologii rozwojowo-wychowawczej
 • funkcje opiekuńczo-wychowawcze szkoły. Praca pedagoga szkolnego
 • specyfika opieki nad dzieckiem w poszczególnych typach placówek opiekuńczo-wychowawczych
 • planowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej z jednostką i grupą
 • prawne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • podstawy pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • opracowywanie Indywidualnych Planów Edukacyjno-Terapeutycznych
 • elementy terapii pedagogicznej
 • technologie informacyjne w pracy nauczyciela-wychowawcy
 • elementy pracy socjalnej i opieki społecznej
 • trening twórczości
 • zajęcia plastyczne w pracy z dziećmi i młodzieżą
 • psychopedagogika  niedostosowania społecznego
 • podstawy profilaktyki
 • budowanie programów profilaktyki w placówce i ich realizacja
 • psychologia i profilaktyka uzależnień
 • współczesne zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży
 • moduł „Kierownik wycieczek”

Ogólna liczba godzin: 600

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 sierpnia 2022r. poz.1769 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela na podstawie Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2018r. poz. 1668)

Organizacja studiów:
Studia trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele,

Kwalifikacje:
przygotowanie specjalistów do pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, będącymi zarówno w normie funkcjonowania biopsychospołecznego, jak również  z różnego rodzaju trudnościami w tym funkcjonowaniu i deficytami rozwojowymi.

Organizacja studiów:
Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele,

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

Zasady rekrutacji:

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe;
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami);
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami;
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Informacji udziela Dziekanat StANS w Kielcach tel. 041 345 85 88