bip

Organizacja i zarządzanie oświatą – 2-semestralne studia podyplomowe

Dla kogo:

Studia przygotowują uczestników do efektywnego kierowania placówkami oświatowymi. Program realizowany jest zgodnie z najnowszymi wytycznymi MEN, kierowane są do absolwentów studiów wyższych posiadających tytuł magistra lub licencjata, zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji w zakresie zarządzania i organizacji placówek / instytucji oświatowych oraz dla tych, którzy przygotowują się do sprawowania funkcji kierowniczych w oświacie.

Treści kształcenia:

Główny cel to przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji kierowniczej w przedszkolu, szkole i innych placówkach oświatowych, z uwzględnieniem zasad dobrego planowania, organizowania, kierowania nimi oraz sprawowania nadzoru pedagogicznego, aktualizacja i rozszerzenie wiedzy w zakresie prawa oświatowego oraz prawa kompatybilnego z prawem oświatowym, przygotowanie do wprowadzania zmian systemowych, przygotowanie do  współpracy z organem prowadzącym i nadzorującym oraz szeroko pojętym środowiskiem lokalnym, zapoznanie z zasadami zarządzania finansami i majątkiem szkolnym, stworzenie warunków sprzyjających opracowaniu efektywnych materiałów przydatnych w pełnieniu funkcji kierowniczej, upowszechnienie współczesnych rozwiązań kierowania i zarządzania placówką oświatową, wykorzystanie współczesnych podstaw naukowych do samokształcenia i kierowania zasobami ludzkimi oraz planowania własnego rozwoju.

Ogólna liczba godzin: 450

Kwalifikacje:

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje uprawniające do zajmowania stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole, przedszkolu i placówce oświatowo-wychowawczej.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575), które stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz.1198 ze zm.).

Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018r. w sprawie studiów (poz. 1861) na podst. Art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. poz. 1668)

Organizacja studiów:
Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele,

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów
i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

Zasady rekrutacji:

  • karta zgłoszenia na studia podyplomowe;
  • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
  • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami);
  • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami;
  • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Informacji udziela Dziekanat StSW w Kielcach tel. 041 345 85 88

Koszt studiów: 2500 zł.
Wpisowe: 200 zł.
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.