bip

Menadżer sportu i turystyki – 2-semestralne studia podyplomowe

Dla kogo:

Studia adresowane są do osób funkcjonujących lub zamierzających skutecznie funkcjonować w obszarze kultury fizycznej: klubów sportowych, ośrodków sportu i rekreacji, stowarzyszeń kultury fizycznej, w tym polskich związków sportowych, nowo powstających organizacji sportu, przedsiębiorstw, które planują inwestycje w sport lub są potencjalnymi sponsorami, organizacji sportowych, pracowników jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się sportem w regionie. a także absolwentów (zwłaszcza uczelni ekonomicznych i wychowania fizycznego), którzy chcą się specjalizować w zarządzaniu i marketingu sportowym.

Treści kształcenia:

Program studiów podyplomowych jest odpowiedzią na duże zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie zarządzania w obszarze sportu. Rozwój sportu oraz infrastruktury sportowej w Polsce na przestrzeni ostatnich lat determinuje nowe podejście do zarządzania w sporcie. Tylko przygotowani profesjonalnie specjaliści będą w stanie spełnić wymagania rynkowe stawiane przed sportem. Celem prowadzonych studiów jest profesjonalne doskonalenie kadr w dziedzinie zarządzania kulturą fizyczną.

Program studiów obejmuje:

 1. Podstawy zarządzania i finansów: wprowadzenie do zarządzania. Podstawy finansów przedsiębiorstwa. Podstawy zarządzania projektami Project management.
 2. Uwarunkowania funkcjonowania organizacji sportowych. Program Rozwoju Sportu 2020. Europejskie systemy zarządzania w sporcie na tle systemu zarządzania sportem w Polsce
 3. Zarządzanie organizacjami sportowymi. Modele biznesowe – koncepcja i rodzaje.
  Modele biznesowe organizacji sportowych. Zasady dobrego rządzenia w sporcie.
  Internacjonalizacja organizacji sportowych. Zarządzanie klubem sportowym.
  Współpraca organizacji sportowych z Jednostkami Samorządu Terytorialnego.Organizacja zawodowych klubów sportowych. Zarządzanie zasobami ludzkimi w zawodowym klubie sportowym. Wstęp do coachingu
 4. Organizacja i zarządzanie turystyką. Obsługa ruchu turystycznego.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018r. w sprawie studiów (poz. 1861) na podst. Art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. poz. 1668)

Kwalifikacje zawodowe:

Absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje/uprawnienia dające prawne podstawy do prowadzenia klubów, ośrodków sportowych, ośrodków sportu i rekreacji, klubów rekreacyjnych.
Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje dyplom Menadżera Sportu .

Organizacja studiów:

Ogólna liczba godzin – 250

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się dwa weekendy w miesiącu.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

Zasady rekrutacji:

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe;
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami);
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami;
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Informacji udziela Dziekanat StANS w Kielcach tel. 041 345 85 88