bip

Menadżer finansowy – 2 semestralne studia podyplomowe

Dla kogo:  Studia dedykowane są dla  osób, które mają już doświadczenie zawodowe w finansach i zarządzaniu,  zaczynają lub planują rozwój kariery zawodowej związanej z finansami i zarządzaniem przedsiębiorstwem. Słuchaczami tych studiów mogą być  kierownicy średniego szczebla w dużych przedsiębiorstwach lub osoby prowadzące własne przedsiębiorstwa w różnych branżach i obszarach gospodarczych.  

Treści kształcenia:

 Program tej specjalności obejmuje zagadnienia przygotowujące do zarządzania finansami w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, samorządach lokalnych i służbach publicznych. W programie nacisk kierowany jest na procesy decyzyjne, z uwzględnieniem cech wspólnych i specyficznych finansów przedsiębiorstw, instytucji finansowych, samorządów lokalnych i służb publicznych.

Ogólna liczba godzin: 300

Kwalifikacje:

  • umiejętność korzystania z controllingu w procesach zarządzania podmiotami gospodarującymi.
  • wskazywanie możliwości i ograniczenia wykorzystywania kredytów bankowych w działalności jednostek gospodarujących.
  • poznanie instrumentów rynku pieniężnego i kapitałowego.
  • umiejętność korzystania z systemów informatycznych przy prowadzeniu analizy technicznej i podejmowania efektywnych decyzji w tym zakresie.
  • umiejętność interpretowania sytuacji i wyników finansowych działalności gospodarczej.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018r. w sprawie studiów (poz. 1861) na podst. Art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. poz. 1668).

Organizacja studiów:
Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się dwa weekendy w miesiącu.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

Zasady rekrutacji:

  • karta zgłoszenia na studia podyplomowe;
  • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
  • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami);
  • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami;
  • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Informacji udziela Dziekanat StANS w Kielcach tel. 041 345 85 88