bip

Coaching i mentoring – 2 – semestralne studia podyplomowe

Dla kogo:
Adresatami studiów są osoby z wykształceniem wyższym ekonomicznym lub humanistycznym

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie przyszłych absolwentów do zawodowego wspierania i rozwoju uczniów, studentów, młodych pracowników, ich nauki i kariery, a także potencjału osobistego, przygotowanie menedżerów średniego szczebla do objęcia funkcji zarządczych, do pracy w międzynarodowych strukturach korporacyjnych, do pracy z kadrą kierowniczą w ramach programów rozwojowych.

Treści kształcenia:

Słuchacze uzyskają wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne w zakresie:
•    roli coacha i świadomości różnic między podejściem coachingowym, a innego typu formami wspierania rozwoju,
•    przeprowadzenia kompletnej rozmowy coachingowej,
•    praktyczną znajomość zestawu narzędzi wspierających ustalanie inspirujących celów, generowanie pomysłów, planowanie i pogłębianie motywacji do działania,
•    wiedzę o możliwościach zastosowania coachingu i mentoringu  jako formy wsparcia rozwoju zainteresowanych,
•    komunikacji interpersonalnej, asertywności, inteligencji emocjonalnej,
•    rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami,
•    przywództwa – „bycia mentorem”.

Prowadzone warsztaty umożliwiają poznanie:
•    podstawowych jak i zaawansowanych narzędzi coachingowych,
•    narzędzi coachingowych w procesie zarządzania sobą i innymi,
•    sposobów i możliwości inspirowania innych – mentoringu,
•    zasad pracy  coacha  i kompetencji coacha i mentora,
•    prowadzenia sesji coachingowych i procesu coachingowego,
•    prowadzenie mentoringu,
•    różnych rodzajów coachingu: live coaching, execiutive coaching, leadership coaching, coaching kariery.

Ogólna liczba godzin: 250

Kwalifikacje zawodowe:
W czasie studiów słuchacze poznają narzędzia coachingu, wypracują sposoby działania oparte o własne kompetencje społeczne, emocjonalne i osobiste służące wspieraniu klienta w procesie zmian i w osiąganiu ważnych dla niego celów.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018r. w sprawie studiów (poz. 1861) na podst. Art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. poz. 1668)

Organizacja studiów:
Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

Zasady rekrutacji:

  • karta zgłoszenia na studia podyplomowe;
  • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
  • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami);
  • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami;
  • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Informacji udziela Dziekanat StANS w Kielcach tel. 041 345 85 88