bip

2-semestralne studia podyplomowe z zakresu audytu energetycznego budynków

Dla kogo:

Studia przeznaczone są dla:

 • inżynierów lub absolwentów technicznych studiów wyższych chcących rozszerzyć swoje uprawnienia zawodowe
  o świadectwo uprawniające do sporządzania charakterystyki energetycznej budynków,
 • pracowników administracji państwowej lub samorządowej zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami,
 • pracowników spółdzielni mieszkaniowych, agencji nieruchomości i pracowników firm budowlanych

zainteresowanych termomodernizacją, energooszczędną eksploatacją i zarządzaniem energią w budynkach.

Podstawa prawna

Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków Dz.U. 2023 poz. 697 z dnia 28.03.2023 roku

Treści kształcenia:

Treści kształcenia przygotowują do pełnienia funkcji audytora i  umożliwiają wpis do rejestru osób mających uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Ministerstwo Rozwoju i Technologii prowadzi wykaz osób uprawnionych do wykonywania audytu energetycznego. Znajduje się on w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków.

Program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii.

Program kształcenia obejmuje uzyskanie szerokiej wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu::

 • obowiązujących w Polsce i UE rozporządzeń i norm dotyczących  efektywności energetycznej budynków,
 • metod oceny efektywności energetycznej budynków i instalacji budynkowych,
 • metod termomodernizacji i zasad sporządzania audytów energetycznych,
 • wymagań dotyczących budynków zero-energetycznych, niskoenergetycznych i pasywnych,
 • wykorzystania i oceny efektywności OZE,
 • oceny opłacalności ekonomicznej i efektów środowiskowych inwestycji z obszaru Inżynierii Środowiska
 • metod zarządzania energią w budynkach.
 • prawa energetycznego,
 • wymagań normy ISO 50001, i jej interpretacji w praktyce,
 • zagadnień związanych z ochroną środowiska, systemem zarządzania jakością
 • BHP.

Ogólna liczba godzin: 250

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w systemie hybrydowym

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych
w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

Odpłatność:   1250zł /  semestr (całość 2500zł) + opłata rekrutacyjna

Zasady rekrutacji:

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe;
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami);
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami;
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Informacji udziela Dziekanat StANS w Kielcach tel. 041 345 85 88