bip

Instytut Kształcenia Podyplomowego

Instytut Kształcenia Podyplomowego jest samodzielną jednostką naukową działającą w strukturze uczeni podległą Rektorowi Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach.

Dyrektor Instytutu Kształcenia Podyplomowego: Krzysztof Łysak
konsultacje:
poniedziałek 13.00-15.30
wtorek 13.00-15.30
piątek 13.00-15.30

Współpracuje z instytutami: Psychologii, Pedagogiki, Nauk Ekonomicznych,
Nauk o Bezpieczeństwie i Nauk o Zdrowiu.

Oferta kształcenia:

Studia podyplomowe z zakresu PEDAGOGIKI SPECJALNEJ:

 • Pedagogika Specjalna: Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem, zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju – studia 3-semestralne
 • Pedagogika Specjalna: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) – studia 3-semestralne
 • Pedagogika Specjalna: Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością sensoryczną (tyflopedagogika i surdopedagogika) – studia 4-semestralne
 • Logopedia   – 4-semestralne studia kwalifikacyjne
 • Neurologopedia – 2-semestralne studia specjalizacyjne

Studia podyplomowe z zakresu PEDAGOGIKI:

 • Przygotowanie pedagogiczne – studia 3-semestralne
 • Resocjalizacja z socjoterapią – studia 3-semestralne
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – studia 3-semestralne
 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza – studia 3-semestralne
 • Organizacja i zarządzanie oświatą – studia 2-semestralne
 • Rozwiązywanie konfliktów – studia 2-semestralne
 • Edukacja dla bezpieczeństwa – studia 3-semestralne
 • Doradztwo zawodowe – studia 3-semestralne
 • Bibliotekoznawstwo z biblioterapią – studia 3-semestralne
 • Przedsiębiorczość – studia 3-semestralne
 • Edukacja techniczna – studia 3-semestralne
 • Bibliotekoznawstwo – studia 3-semestralne

Studia podyplomowe z zakresu ekonomii i biznesu:

 • Manager sportu i turystyki – studia 2-semestralne
 • Coaching i mentoring – studia 2-semestralne
 • Kadry i płace – studia 2-semestralne
 • Podatki i doradztwo podatkowe – studia 2-semestralne
 • Ubezpieczenia i pośrednictwo finansowe – studia 2-semestralne
 • Zamówienia publiczne – studia 2-semestralne
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi – studia 2-semestralne
 • Odnawialne zasoby i źródła energii – studia 2-semestralne
 • Rolnictwo – studia 2-semestralne
 • Psychologia biznesu – studia 2-semestralne
 • Psychologia sportu – studia 2-semestralne
 • Bezpieczeństwo biznesu – studia 2-semestralne
 • Manager finansowy – studia 2-semestralne
 • Marketing internetowy – studia 2-semestralne


Informacja dla słuchaczy:

 • Uczelnia proponuje szeroką ofertę edukacyjną dla nauczycieli, pracowników placówek oświatowych, biznesowych i użyteczności publicznej.
 • Zajęcia prowadzone są przez wysoko kwalifikowaną kadrę naukową z praktycznym doświadczeniem.
 • Słuchacze mają możliwość zdobycia kompleksowego doświadczenia w wybranych dziedzinach.
 • STSW oferuje autorskie programy kształcenia.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów oraz złożenie egzaminu dyplomowego na ocenę pozytywną.


Zasady rekrutacji:

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe;
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (do wglądu);
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych – rejestrując się w systemie Rekrutacji on-line kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych słuchacz nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami;
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Uczelni.

Informacji udziela Dziekanat StSW w Kielcach tel. 041 345 85 88