bip

Nauczanie na odległość w praktyce szkolnej. Część 2.

Dla kogo: Kurs ten jest przeznaczony dla nauczycieli i/ lub studentów studiów pedagogicznych, którzy chcą nabyć umiejętności w zakresie sprawdzania i oceniania postępów oraz osiągnięć uczniów / słuchaczy podczas procesu zdalnego nauczania – uczenia się, a także edukacji uczniów na odległość z wykorzystaniem platformy Moodle.

Treści kształcenia: obejmują zdobycie przygotowania do prowadzenia zajęć na odległość z uczniami / słuchaczami z wykorzystaniem platformy Moodle i do oceniania ich osiągnięć edukacyjnych.

Po zakończonym kursie e-learningowym uczestnik będzie potrafił między innymi:

  • sprawdzać i oceniać postępy oraz osiągnięcia uczniów / słuchaczy podczas procesu zdalnego nauczania – uczenia się,
  • wykorzystać platformę e-learningową Moodle w praktyce szkolnej,
  • zaplanować i skonstruować dla uczniów kurs blended -learningowy lub e-learningowy na platformie Moodle z zakresu zajęć edukacyjnych objętych podstawą programową kształcenia ogólnego / podstawą programową kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz zajęć edukacyjnych nieobjętych podstawą programową,

Ogólna liczba godzin: 20

Organizacja kursu: Kurs e-learningowy. Uczestnik ma dostęp nielimitowany godzinowo do zasobów i aktywności kursu na platformie e-learningowej przez 60 dni (liczonych od dnia zgłoszenia się uczestnika kursu). W tym okresie powinien zakończyć kurs i pobrać zaświadczenie o jego ukończeniu.

Warunek ukończenia kursu: wykonanie aktywności przewidzianych programem kursu i otrzymanie minimum 60% punktów za wykonane zadania przewidziane programem kursu.

Cena kursu: 60 zł. Po upływie 60 dni uczestnik kursu może otrzymać przedłużenie terminu dostępu do kursu po uiszczeniu opłaty w wysokości: 60 zł.

Informacje dodatkowe: Kurs jest drugą częścią kursu „Nauczanie na odległość w praktyce szkolnej”, która jest realizowana w kontakcie synchronicznym i/lub asynchronicznym z trenerem na odległość.

Zasady rekrutacji:

Elektroniczna karta zgłoszenia na kurs: Zapisz się…

Informacji udziela Dziekanat StSW w Kielcach tel. 041 345 85 88