bip

Komunikat z dn. 27.04.2020 r.

W sprawie realizacji praktyk studenckich na kierunkach i specjalnościach nauczycielskich w okresie obowiązywania stanu epidemii.

W sprawie realizacji praktyk studenckich na kierunkach
i specjalnościach nauczycielskich w okresie obowiązywania stanu epidemii.

Praktyki na studiach przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, przewidziane dla studentów trzeciego roku studiów licencjackich, a także drugiego roku magisterskich
i podyplomowych, mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i form kształcenia na odległość.

Praktyki zaplanowane dla studentów pozostałych roczników, jeżeli nie zostaną zrealizowane do 30 września 2020 roku, zostaną przeniesione na kolejny semestr w nowym roku akademickim.

Praktyki zaplanowane dla studentów pozostałych roczników, jeżeli nie zostaną zrealizowane do 30 września 2020 roku, zostaną przeniesione na kolejny semestr w nowym roku akademickim.W okresie obowiązywania stanu epidemii dokumentację praktyk oraz inne wymagane dokumenty należy przekazywać w formie elektronicznej do uczelnianych opiekunów praktyk.Zaliczenie praktyki odbywa się, do czasu odwołaniaobecnego stanu, na podstawie przedstawionej dokumentacji .

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Dyrektor Instytutu Pedagogiki

dr Elżbieta Męcina-Bednarek