bip

Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysami

Dostępne w miastach

Misja

Edukacja służąca zapewnieniu profesjonalnej wiedzy, zdobyciu odpowiednich kwalifikacji, umiejętności i kompetencji społecznych, należycie przygotowujących do służby i pracy  kadry dla służb mundurowych państwa, przyszłych pracowników instytucji państwowych oraz firm prywatnych sektora bezpieczeństwa i ochrony.


Organizacja studiów

Studia pierwszego stopnia (licencjackie) trwają trzy lata (sześć semestrów). Są prowadzone  w  formie niestacjonarnej (zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się dwa razy w miesiącu na zjazdach sobotnio-niedzielnych).


Kontynuacja nauki

Absolwent ma możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia na tym samym kierunku lub pokrewnym w Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach lub w każdej uczelni w kraju prowadzącej takie studia.


Co zyskujesz studiując bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysami w StANS

Wybierając kierunek bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysami student ma pewność, że proces kształcenia ukierunkowany jest na niego i tak skonstruowany, aby stymulować ich do myślenia twórczego i planowania własnego rozwoju.

Studenci są zachęcani do podejmowania wszelkiego rodzaju inicjatyw wykraczających poza kształcenie kierunkowe (przynależności do kół naukowych związanych z różnymi aspektami bezpieczeństwa i zarządzania kryzysami, uczestnictwo w konferencjach, seminariach, sympozjach nieobjętych obowiązkiem kształcenia kierunkowego, stażach, itp.).

Mogą oni rozwijać swoje zainteresowania naukowe uczestnicząc w projektach badawczych prowadzonych przez Instytut  Nauk o Bezpieczeństwie.  Dużym atutem studiów jest –  obok nowoczesnych form i metod kształcenia –  profesjonalna kadra naukowo – dydaktyczna, niemal w 100%  oparta na wykładowcach z praktycznym przygotowaniem zawodowym. Równolegle ze studiami studenci mają możliwość uczestnictwa w kursach i szkoleniach organizowanych przez Uczelnię.

Absolwent tego kierunku będzie przygotowywany do zajmowania stanowisk na średnim i wyższym poziomie zarządzania, w szczególności takich, jak: menedżer ryzyka, analityk ryzyka, analityk bezpieczeństwa, czy koordynator ds. infrastruktury krytycznej. Będzie także mógł zostać zatrudniony na stanowiskach zarządczych w instytucjach administracji publicznej, przede wszystkim w gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich podmiotach realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz na stanowiskach menedżerskich w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność w różnych dziedzinach gospodarki.

Specjalności

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona mienia

Cel
Celem kształcenia na tej specjalności jest wyposażenie studenta w wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w tym i bezpieczeństwa społecznego i porządku publicznego.
Dana specjalność oferuje studentom możliwość poznania systemów administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ustroju służb gwarantujących bezpieczeństwo państwa. Ma za zadanie przygotować studentów do wykonywania czynności w zakresie profesjonalnej organizacji i wdrażania systemów bezpieczeństwa. Studenci uzyskują wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie profilaktyki zagrożeń bezpieczeństwa publicznego, ochrony infrastruktury krytycznej, a także taktyki i techniki operacyjnej. Poznają i szkolą techniki samoobrony oraz umiejętności symulacji i analizy ich przebiegu.

Dla kogo?
Studia na tej specjalności kierowane są do absolwentów szkół średnich, pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz służb mundurowych chcących zdobyć lub poszerzyć wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy w szeroko rozumianym sektorze bezpieczeństwa.Kierujemy ją do wszystkich, którzy swoja przyszłość wiążą z wykonywaniem zawodów związanych z rozwojem i bezpieczeństwem państwa, w jednostkach służb cywilnych oraz do osób zatrudnionych w resortach służb mundurowych.

Praktyczny wymiar kształcenia
Aplikacyjny charakter studiów, budujący wiedzę w kontekście praktyki, pozwala na kształtowanie przede wszystkim praktycznych umiejętności, wspartych specjalistyczną wiedzą. Dodatkowym elementem, wzmacniającym praktyczny wymiar studiów jest możliwość osiągania części efektów uczenia się bezpośrednio w środowisku zawodowym, związanym z bezpieczeństwem wewnętrznym (w ramach praktyk zawodowych, wykonywanej pracy czy wolontariatu).
Realizacji praktycznej koncepcji studiów służą także – obok tradycyjnych form zajęć, tj. wykłady i ćwiczenia – zajęcia typowo praktyczne: warsztaty, gry symulacyjne i decyzyjne w przygotowanych laboratoriach komputerowych z profesjonalnym oprogramowaniem. Dodatkowo, studenci mają możliwość zdobywania wiedzy praktycznej podczas zagranicznych wyjazdów studyjnych (trzy-, czterodniowych), a także zajęć w ramach programu ERASMUS +. Absolwenci tej specjalności mogą ubiegać się o licencję detektywa.

Perspektywy zawodowe
Koncepcja kształcenia na tym kierunku i poziomie studiów, zakładająca praktyczny profil kształcenia, osadza wiedzę w kontekście możliwości jej wykorzystania w różnych obszarach działalności zawodowej związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym, m.in. w policji, służbach specjalnych, straży pożarnej, straży granicznej, krajowej administracji skarbowej, firmach detektywistycznych, w firmach ochrony osób i mienia, także przy realizacji projektów ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów społecznych środowisk lokalnych.
Będą mogli również podjąć zatrudnienie w placówkach i instytucjach zajmujących się szeroko i pomocą społeczną, organizacjach pozarządowych realizujących działania prewencyjne, profilaktyczne i pomocy społecznej, wreszcie w instytucjach oświatowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz instytucjach podejmujących działalność w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa.

Zarządzanie kryzysowe i ratownictwo

Cel
Celem kształcenia na tej specjalności jest wyposażenie studenta w wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje w zakresie zarządzania kryzysowego. W ramach tej specjalności studenci poznają: sposoby organizacji i funkcjonowania instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego w tym instytucji zarządzania kryzysowego, techniki oraz środki zabezpieczenia obiektów w tym elementów infrastruktury krytycznej. Rozwijają umiejętności analizy zagrożeń bezpieczeństwa płynących z zachodzących procesów społecznych, ekonomicznych, politycznych, prawnych, kulturowych i pedagogicznych w skali państwowej i międzynarodowej. Uzyskują wiedzę na temat metod prognozowania sytuacji kryzysowych oraz szkolą i rozwijają umiejętności symulacji i analizy ich przebiegu. Poznają specyfikę bezpieczeństwa procesów logistycznych oraz zarządzania kryzysowego. Uzyskują możliwość zdobycia kwalifikacji KPP w zakresie ratownictwa.

Dla kogo?
Studia na tej specjalności kierowane są do absolwentów szkół średnich, pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz służb mundurowych chcących zdobyć lub poszerzyć wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy w szeroko rozumianym sektorze zarządzania kryzysowego.

Praktyczny wymiar kształcenia
Aplikacyjny charakter studiów, budujący wiedzę w kontekście praktyki, pozwala na kształtowanie przede wszystkim praktycznych umiejętności, wspartych specjalistyczną wiedzą. Dodatkowym elementem, wzmacniającym praktyczny wymiar studiów jest możliwość osiągania części efektów uczenia się bezpośrednio w środowisku zawodowym, związanym z bezpieczeństwem wewnętrznym (w ramach praktyk zawodowych, wykonywanej pracy czy wolontariatu).
Realizacji praktycznej koncepcji studiów służą także – obok tradycyjnych form zajęć, tj. wykłady i ćwiczenia – zajęcia typowo praktyczne: warsztaty, gry symulacyjne i decyzyjne w przygotowanych laboratoriach komputerowych z profesjonalnym oprogramowaniem. Dodatkowo, studenci mają możliwość zdobywania wiedzy praktycznej podczas zagranicznych wyjazdów studyjnych (trzy-, czterodniowych), a także zajęć w ramach programu ERASMUS +.

Perspektywy zawodowe
Specjalizacja Zarządzanie Kryzysowe i ratownictwo, przygotowuje absolwentów do pracy w administracji publicznej na stanowiskach odpowiedzialnych za kwestie obronności i zarządzania kryzysowego. Zapewnia również szkolenie z umiejętności korzystania z procedur i systemów teleinformatycznych używanych w zarządzaniu kryzysowym oraz systemów technicznego zabezpieczenia w obiektach, coraz szerzej wykorzystywanych w przedsiębiorstwach na stanowiskach zarządzania ryzykiem.

Obrona Państwa

Cel
Celem kształcenia na tej specjalności jest wyposażenie studenta w wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje w zakresie szeroko rozumianej obronności państwa.
Specjalność oferuje studentom możliwość poznania współczesnych zagrożeń oraz wewnętrznych i międzynarodowych uwarunkowań bezpieczeństwa i obronności Polski. Dodatkowo ma za zadanie przygotować studentów do działań obronnych i ochronnych, obsługi broni palnej bojowej, udzielania pierwszej pomocy w warunkach konfliktów zbrojnych oraz kształtowania umiejętności radzenia sobie w różnych stanach gotowości obronnej państwa. Poznają i szkolą techniki interwencyjne i samoobrony.

Dla kogo?
Studia na specjalności Obrona państwa kierowane są do absolwentów szkół średnich, pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz osób chcących zdobyć lub poszerzyć wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy w szeroko rozumianym sektorze obronnym. Kierujemy ją do wszystkich, którzy swoja przyszłość wiążą z wykonywaniem zawodów związanych z obronnością państwa, w militarnych i pozamilitarnych ogniwach obronnych.
Studia te będą wymagały od kandydata doskonałego przygotowania fizycznego ze względu na specyfikę realizowanych zajęć. Studenci obowiązkowo będą uczestniczyli w obozie kondycyjno-sprawnościowym, a także zajęciach survivalowych. Będą realizowali zajęcia z zakresu technik interwencyjnych, samoobrony oraz strzelectwa.

Praktyczny wymiar kształcenia
Aplikacyjny charakter studiów, budujący wiedzę w kontekście praktyki, pozwala na kształtowanie przede wszystkim praktycznych umiejętności, wspartych specjalistyczną wiedzą. Dodatkowym elementem, wzmacniającym praktyczny wymiar studiów jest możliwość osiągania części efektów uczenia się bezpośrednio w środowisku zawodowym, związanym z bezpieczeństwem i obronnością państwa (w ramach praktyk zawodowych, wykonywanej pracy czy wolontariatu).
Realizacji praktycznej koncepcji studiów służą także – obok tradycyjnych form zajęć, tj. wykłady i ćwiczenia – zajęcia typowo praktyczne: warsztaty, zajęcia na strzelnicy, gry symulacyjne i decyzyjne w przygotowanych laboratoriach komputerowych z profesjonalnym oprogramowaniem, zajęcia i gry terenowe. Dodatkowo, studenci mają możliwość zdobywania wiedzy praktycznej podczas zagranicznych wyjazdów studyjnych (trzy-, czterodniowych), a także zajęć w ramach programu ERASMUS +.

Perspektywy zawodowe
Koncepcja kształcenia na tej specjalizacji, zakładająca praktyczny profil kształcenia, osadza wiedzę w kontekście możliwości jej wykorzystania w różnych obszarach działalności zawodowej związanych obronnością państwa, m.in. w Siłach Zbrojnych RP, Policji, służbach specjalnych, straży pożarnej, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej w firmach ochrony osób i mienia. Specjalizacja skierowana jest także do szerokiego grona osób wykonujących zadania obronne w jednostkach organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej oraz u przedsiębiorców, na których nałożono obowiązek realizacji zadań obronnych. Absolwenci będą mogli również podjąć zatrudnienie w placówkach i instytucjach zajmujących się szkoleniem obronnym, organizacjach pozarządowych realizujących działania paramilitarne oraz instytucjach podejmujących działalność w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa.

Zarządzanie kryzysami w organizacji

Cel
Celem kształcenia na tej specjalności jest wyposażenie studenta w wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje w zakresie zarządzania kryzysami w organizacji. Chęć zapewnienia bezpieczeństwa nie tylko w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, lecz także wszelkiego rodzaju organizacjach (od przedsiębiorstw – po organizacje pozarządowe) przyczynia się do zwiększonego zapotrzebowania na menedżerów zarządzania kryzysowego (Crisis Manager), którzy będą posiadali wszechstronne przygotowanie do radzenia sobie z wyzwaniami XXI wieku. Odpowiedzią na te wyzwania jest uruchomienie specjalności Zarządzanie kryzysami w organizacji.
Absolwenci tej specjalności uzyskają praktyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające im przeciwdziałanie kryzysom, efektywne funkcjonowanie podczas ich zaistnienia, likwidowanie skutków oraz przywracanie stanu pierwotnego – we wszelkiego rodzaju organizacjach, zarówno publicznych, jak i prywatnych. W wyniku realizacji programu studiów wykształcą kompetencje przywódcze, które umożliwią im skuteczne zarządzanie zespołem ludzkim podczas kryzysów. Dodatkowo, będą przygotowani do współpracy z mediami w obszarze informowania społeczeństwa o kryzysach oraz do podejmowania decyzji o wykorzystaniu środków masowego przekazu do celów związanych z profilaktyką oraz likwidacją skutków zagrożeń. Ważnym aspektem studiów jest również przygotowanie absolwentów do działalności edukacyjnej, a przez to podniesienie poziomu świadomości społecznej w problematyce dotyczącej różnego rodzaju kryzysów (także psychologicznych, czy zdrowotnych, których to znaczenie uwidoczniła współcześnie występująca na całym świecie pandemia COVID-19 wywoływana przez koronawirusa SARS-CoV-2), w szczególności w sferze profilaktyki oraz przeciwdziałania ich skutkom.

Dla kogo?
Studia na tej specjalności kierowane są do absolwentów szkół średnich, pracowników firm i instytucji administracji rządowej i samorządowej oraz służb mundurowych chcących zdobyć lub poszerzyć wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy w szeroko rozumianym sektorze zarządzania kryzysowego.

Praktyczny wymiar kształcenia
Aplikacyjny charakter studiów, budujący wiedzę w kontekście praktyki, pozwala na kształtowanie przede wszystkim praktycznych umiejętności, wspartych specjalistyczną wiedzą. Dodatkowym elementem, wzmacniającym praktyczny wymiar studiów jest możliwość osiągania części efektów uczenia się bezpośrednio w środowisku zawodowym, związanym z bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysami (w ramach praktyk zawodowych, wykonywanej pracy czy wolontariatu).
Realizacji praktycznej koncepcji studiów służą także – obok tradycyjnych form zajęć, tj. wykłady i ćwiczenia – zajęcia typowo praktyczne: warsztaty, gry symulacyjne i decyzyjne w przygotowanych laboratoriach komputerowych z profesjonalnym oprogramowaniem, zajęcia terenowe. Dodatkowo, studenci mają możliwość zdobywania wiedzy praktycznej podczas zagranicznych wyjazdów studyjnych (trzy-, czterodniowych), a także zajęć w ramach programu ERASMUS +.

Perspektywy zawodowe
Absolwent specjalności zarządzanie kryzysami w organizacji będzie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach – zarówno produkcyjnych, handlowych, jak i usługowych – działających w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Będzie także posiadał kwalifikacje niezbędne do pojęcia współpracy z organizacjami pozarządowymi (przede wszystkim tymi, które zajmują się organizacją pomocy podczas kryzysów) oraz podmiotami podejmującymi działania z zakresu komunikacji w kryzysach (np. agencjami public relations). Ponadto będzie mógł także podjąć zatrudnienie w jednostkach administracji rządowej i samorządowej – w szczególności w wydziałach, zespołach lub centrach zarządzania kryzysowego utworzonych na poziomie gminy, powiatu lub województwa oraz wszystkich innych instytucjach, które w zakresie swoich kompetencji ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo obywateli (we wszelkiego rodzaju służbach, inspekcjach i strażach).

Bezpieczeństwo biznesu

Cel
Celem kształcenia na tej specjalności jest wyposażenie studenta w wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa biznesu.
Złożoność i rozległość problematyki bezpieczeństwa wymaga wieloaspektowego przygotowania specjalistów potrafiących zajmować się tymi problemami . Z tego też względu koncepcja kształcenia na specjalności Bezpieczeństwo biznesu ukierunkowana jest na rozpoznawanie zarówno zagrożeń zewnętrznych (m.in. wykrywanie nieprawidłowości w infrastrukturze informatycznej umożliwiające określenie stopnia podatności sieci i systemów komputerowych na cyberataki), jak i wewnętrznych w funkcjonowaniu firm (wycieki informacyjne, czy naruszanie tajemnicy przedsiębiorstwa). Celem tej specjalności jest wykształcenie u studentów umiejętności tworzenia i egzekwowania polityk i planów bezpieczeństwa, a także przeprowadzania kontroli i audytu w zakresie bezpieczeństwa, co umożliwi im w perspektywie przystosowanie przedsiębiorstw do postępujących w ich otoczeniu zmian (w szczególności ograniczenie ilości popełnianych błędów poprzez zapobieganie oszustwom i nadużyciom). Znajomość metod i technik pozyskiwania i ochrony informacji oraz wywiadu gospodarczego umożliwi im zwalczanie zagrożeń w obszarze gospodarczym, a także weryfikację działań konkurentów – w szczególności pod kątem przestrzegania zasad uczciwej działalności i konkurencji oraz ochrony przed współpracą z nierzetelnymi kontrahentami.

Dla kogo?
Studia na tej specjalności kierowane są do absolwentów szkół średnich, pracowników małych, średnich i dużych firm oraz służb mundurowych chcących zdobyć lub poszerzyć wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy w szeroko rozumianym sektorze bezpieczeństwa.Kierujemy ją do wszystkich, którzy swoja przyszłość wiążą z wykonywaniem zawodów związanych z rozwojem i bezpieczeństwem firmy czy instytucji, a także całego państwa.

Praktyczny wymiar kształcenia
Aplikacyjny charakter studiów, budujący wiedzę w kontekście praktyki, pozwala na kształtowanie przede wszystkim praktycznych umiejętności, wspartych specjalistyczną wiedzą. Dodatkowym elementem, wzmacniającym praktyczny wymiar studiów jest możliwość osiągania części efektów uczenia się bezpośrednio w środowisku zawodowym, związanym z bezpieczeństwem i bezpieczeństwem biznesu (w ramach praktyk zawodowych, wykonywanej pracy czy wolontariatu).
Realizacji praktycznej koncepcji studiów służą także – obok tradycyjnych form zajęć, tj. wykłady i ćwiczenia – zajęcia typowo praktyczne: warsztaty, gry symulacyjne i decyzyjne w przygotowanych laboratoriach komputerowych z profesjonalnym oprogramowaniem, zajęcia terenowe. Dodatkowo, studenci mają możliwość zdobywania wiedzy praktycznej podczas zagranicznych wyjazdów studyjnych (trzy-, czterodniowych), a także zajęć w ramach programu ERASMUS +.

Perspektywy zawodowe
Absolwenci specjalności Bezpieczeństwo biznesu znajdą zatrudnienie w szerokim spektrum małych, średnich i dużych przedsiębiorstw działających w niemal wszystkich sektorach gospodarki na stanowiskach menedżerów ds. bezpieczeństwa, specjalistów ds. bezpieczeństwa informacji, czy ochrony danych osobowych. Ponadto znajomość wywiadu gospodarczego umożliwi im wsparcie przedsiębiorstw działających w sektorze bezpieczeństwa publicznego i ochrony (w szczególności biur detektywistycznych oraz agencji zajmujących się ochroną obiektów i mienia).