bip

SPRAWOZDANIE Z II MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ BEZPIECZEŃSTWO XXI WIEKU

W dniach 11-12 maja 2018r z inicjatywy władz Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach, Wydział Zamiejscowy w Myślenicach odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Bezpieczeństwo XXI Wieku.

Tegoroczne naukowe spotkanie odbywało się w podtemacie: Bezpieczeństwo społeczne w wymiarze regionalnym.  Celem konferencji było dokonanie diagnozy i usystematyzowanie wiedzy w obszarze bezpieczeństwa w kontekście współczesnych zagrożeń, szczególnie w odniesieniu do bezpieczeństwa lokalnego i regionalnego. Ważnym aspektem niniejszej konferencji było również określenie roli i miejsca nauk w obliczu zmieniającej się mapy niebezpieczeństw. Należy zaznaczyć, że StSW w partnerstwie z innymi uczelniami zarówno z kraju (m.in.: Kielc, Gdyni) jak i za granicy (m.in.: Turcji, Ukrainy, Słowacji) obradowali w panelach dyskusyjnych poruszając liczne obszary tematyczne dot. bezpieczeństwa.
Tak duża konferencja skupiła w jednym miejscu zarówno studentów, młodych pracowników nauki jak i również grono znamienitych profesorów oraz radę naukową reprezentującą liczne ośrodki akademickie. Drugą Konferencję Naukową w Myślenicach otworzyła p. prof. nadzw. dr hab. Jolanta Góral-Półrola Prorektor Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach oraz dr Elżbieta Męcina-Bednarek, Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Myślenicach Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach. 
W pierwszym dniu konferencji 11 maja 2018r w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu swoje wystąpienia zaprezentowali zaproszeni goście oraz komendanci służb mundurowych. Dodać należy, że wystąpienie prof. dr hab. Jerzego Jaskierni nt. Wymiaru regionalnego koncepcji bezpieczeństwa demokratycznego, było wprowadzeniem do obrad plenarnych. W tym samym dniu już w trzech panelach tematycznych obradowali i swoje artykuły przedstawiali poszczególni prelegenci. Łącznie ok. 50 naukowców zaprezentowało swoje referaty w poszczególnych panelach dyskusyjnych.
W kolejnym dniu 12 maja 2018r konferencja była podzielona na dwa bloki tematyczne tj. naukowy oraz praktyczny.  W części teoretycznej – naukowej  prof. dr hab. Volodymyr Shakhov w swoim wystąpieniu nt. Bezpieczeństwo a wychowanie rozpoczął obrady kolejnego dnia konferencji naukowej. Część  praktyczna to wystąpienia prelegentów w odniesieniu do praktyki zawodowej w kontekście tematyki Bezpieczeństwa społecznego w wymiarze regionalnym.  Swoimi doświadczeniami dzielili się m.in: Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Myślenicach, Rzecznik Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Myślenicach, Powiatowy Koordynator Ratownictwa Medycznego PSP w Myślenicach, a nadto funkcjonariusze służb mundurowych m.in. Policji i Straży Miejskiej.
Należy zaznaczyć, iż II Międzynarodowa Konferencja Naukowa StSW  obfitowała w wymianę doświadczeń międzyinstytucjonalnych oraz innowacyjność różnych rozwiązań na gruncie bezpieczeństwa prezentowanych przez badaczy. Taka różnorodność przedstawionej problematyki teoretycznej
i praktycznej w bliskim kontakcie z nauką, umocniła przekaz, iż bezpieczeństwo XXI wieku zależy od nas samych i jest wartością o którą ustawicznie trzeba zabiegać. 

Film promujący wydarzenie https://www.youtube.com/watch?v=sLhFSRQfgmI