bip

Współpraca z IBE

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach bierze udział w projekcie przygotowania opisów dwóch kwalifikacji rynkowych z obszaru edukacji w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, prowadzonego przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie. IBE to interdyscyplinarna jednostka prowadząca badania nad funkcjonowaniem systemu edukacji oraz rynku pracy. Instytut zajmuje się także koordynacją prac i wsparciem merytorycznym w zakresie wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), który opisuje, porządkuje i zbiera różne kwalifikacje w jednym, powszechnie dostępnym rejestrze – Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK).

Celem współpracy pomiędzy Staropolską Szkołą Wyższą w Kielcach a IBE jest  przygotowanie opisów dwóch kwalifikacji rynkowych w edukacji służących potwierdzeniu umiejętności przydatnych w pracy nauczycieli, które nabywają oni w toku realizacji swoich czynności zawodowych. 

Opis kwalifikacji realizowany jest w ramach projektu systemowego Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemu – ZSK 4, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Priorytet II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Seminarium online „Jak korzystać ze Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w szkolnictwie wyższym?”

Seminarium online „Jak korzystać ze Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w szkolnictwie wyższym?”

 

Dnia 7 grudnia 2021 r. odbyło się seminarium online „Jak korzystać ze Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w szkolnictwie wyższym?”, zgodnie z podpisanym między Staropolską Szkołą Wyższą w Kielcach a Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie porozumieniem o współpracy regionalnej w ramach projektu pt. „Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemu” – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

W powyższym seminarium wzięli udział pracownicy naukowi Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach.

Prezenterkami treści seminarium były przedstawicielki Instytutu Badań Edukacyjnych pełniące funkcję regionalnych liderów ds. ZSK na terenie województwa świętokrzyskiego: pani Beata Gawęcka-Ajchel i pani Anna Zuszek.

Program Seminarium – link

Współpraca regionalna z IBE

W dniu 15 października 2021 r. między Staropolską Szkołą Wyższą w Kielcach a Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie zostało podpisane porozumienie o współpracy regionalnej w ramach projektu pt. „Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemu” realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Staropolską Szkołą Wyższą w Kielcach reprezentowała Pani Rektor dr hab. Jolanta Góral-Półrola, prof. StSW, a Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie Pani Beata Gawęcka-Ajchel Regionalny lider ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w województwie świętokrzyskim.

https://kwalifikacje.edu.pl/w-kielcach-podpisano-kolejne-wazne-umowy-w-ramach-zsk/

Linki do publikacji IBE

Kwartalnik kwalifikacje

https://kwalifikacje.edu.pl/kwartalnik/

https://kwalifikacje.edu.pl/zintegrowany-system-kwalifikacji-mozliwosci-dla-edukacji/

ZSK w pigułce

https://kwalifikacje.edu.pl/wp-content/uploads/publikacje/PDF/zsk-w-pigulce-www_ok_2019.pdf

Gra Puzzle – układanka na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Polskiej Ramy Kwalifikacji, włączania kwalifikacji rynkowej do ZSK

Do wyboru jest 9 kombinacji układanki (3 obrazki, 3 różne stopnie trudności).

http://www.krk-www.ibe.edu.pl/puzzle/

Karty kompetencji – jako narzędzie wspierające opisywanie kwalifikacji w zakresie kompetencji osobistych, społecznych oraz umiejętności uczenia się – zostały przygotowane dla 10 sektorów.

Doradcy zawodowi mogą używać kart do pomocy przy udzielaniu porad i wskazówek w wyborze kierunku kształcenia oraz zawodu, a także wykorzystać je w procesie analizy indywidualnych uwarunkowań i predyspozycji kandydata. Karty stanowią również element edukacyjny w obszarze aktualizacji posiadanej wiedzy o pożądanych w danej branży kompetencjach osobistych, społecznych oraz w zakresie uczenia się.

Kandydaci starający się o określone stanowisko pracy w danej branży mogą użyć kart jako narzędzia ewaluacji posiadanych  kompetencji.

https://kwalifikacje.edu.pl/karty-kompetencji/