bip

Współpraca z IBE

Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach bierze udział w projekcie przygotowania opisów dwóch kwalifikacji rynkowych z obszaru edukacji w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, prowadzonego przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie. IBE to interdyscyplinarna jednostka prowadząca badania nad funkcjonowaniem systemu edukacji oraz rynku pracy. Instytut zajmuje się także koordynacją prac i wsparciem merytorycznym w zakresie wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), który opisuje, porządkuje i zbiera różne kwalifikacje w jednym, powszechnie dostępnym rejestrze – Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK).

Celem współpracy pomiędzy Staropolską Akademią Nauk Stosowanych w Kielcach a IBE jest  przygotowanie opisów dwóch kwalifikacji rynkowych w edukacji służących potwierdzeniu umiejętności przydatnych w pracy nauczycieli, które nabywają oni w toku realizacji swoich czynności zawodowych. 

Opis kwalifikacji realizowany jest w ramach projektu systemowego Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemu – ZSK 4, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Priorytet II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Seminarium online "Przygotowanie opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego"

Dnia 16 maja 2022 r. pracownicy Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach wzięli udział w seminarium online Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie „Przygotowanie opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego” w ramach projektu „Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (etap2)”.

Zajęcia online przeprowadzili dr Radosław Kaczan i dr Piotr Rycielski eksperci z Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie.

Uczestnicy seminarium mieli możliwość zdobycia informacji na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) i Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK) oraz poznania schematu opisywania charakterystyk kwalifikacji pełnych w szkolnictwie wyższym do ZSK.

Program seminarium online

  • Opisywanie kwalifikacji w szkolnictwie wyższym: stan obecny i uzasadnienie wykonywania opisu syntetycznych charakterystyk kwalifikacji.
  • Zalecenia i wytyczne dotyczące opisu syntetycznych charakterystyk kwalifikacji.
  • Szablon opisu syntetycznych charakterystyk kwalifikacji.

 

Seminarium powyższe zorganizował Instytut Nowoczesnych Specjalizacji i Kwalifikacji Zawodowych naszej uczelni.

Seminarium on-line „Zintegrowany System Kwalifikacji – jak przejść od kompetencji do kwalifikacji"

Dnia 23 lutego 2022 r. w ramach podpisanego porozumienia o współpracy między Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie a Staropolską Szkołą Wyższą w Kielcach odbyło się trzecie z kolei seminarium regionalne on-line pod tytułem: „Zintegrowany System Kwalifikacji – jak przejść od kompetencji do kwalifikacji”.
Seminarium to było przeznaczone dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, a wzięły w nim udział 42 osoby reprezentujące głównie województwo świętokrzyskie i małopolskie.
Seminarium powyższe otworzył dr Tomasz Konopka Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach.
Spotkanie online przeprowadziły przedstawicielki IBE – Beata Gawęcka-Ajchel i Anna Zuszek regionalne liderki ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) w naszym województwie oraz Marcin Młynarczyk regionalny lider ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w województwie łódzkim.
Marcin Młynarczyk przedstawił uczestnikom seminarium prezentację zatytułowaną: „Walidacja jako nowa ścieżka nabywania kwalifikacji – przegląd metod walidacji”.
Mgr inż. Maria Krogulec-Sobowiec – Dyrektor Instytutu Nowoczesnych Specjalizacji i Kwalifikacji Zawodowych Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach zaprezentowała propozycje szkoleń w zakresie tematyki seminarium dedykowanych nauczycielom przedmiotów zawodowych pracującym w różnych szkołach branżowych, technikach oraz szkołach policealnych w ramach Studium Kreowania Przyszłości Zawodowej Dzieci i Młodzieży.

Program seminarium regionalnego online 23.02.2022 r.

Seminarium on-line „Zintegrowany System Kwalifikacji – nowe podejście do kwalifikacji, rynku pracy oraz narzędzie ułatwiające wybór drogi zawodowej"

Dnia 17 lutego 2022 r. w ramach podpisanego porozumienia o współpracy między Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie a Staropolską Szkołą Wyższą w Kielcach odbyło się drugie z kolei seminarium regionalne on-line pod tytułem: „Zintegrowany System Kwalifikacji – nowe podejście do kwalifikacji, rynku pracy oraz narzędzie ułatwiające wybór drogi zawodowej”.
Adresatami powyższego seminarium byli doradcy zawodowi zatrudnieni w szkołach, placówkach oświatowych oraz placówkach doskonalenia nauczycieli. Temat seminarium okazał się bardzo interesujący i zgromadził na spotkaniu online 52 osoby z różnych stron Polski.
Seminarium otworzyła dr Anna Hajdukiewicz Dyrektor Instytutu Pedagogiki Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach.
Zajęcia online przeprowadziły przedstawicielki IBE – Beata Gawęcka-Ajchel i Anna Zuszek regionalne liderki ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) w naszym województwie oraz Justyna Gościewska regionalna liderka ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w województwie łódzkim. Justyna Gościewska przedstawiła uczestnikom seminarium sposób identyfikowania i dokumentowania efektów uczenia się metodą bilansu kompetencji.
Mgr inż. Maria Krogulec-Sobowiec – Dyrektor Instytutu Nowoczesnych Specjalizacji i Kwalifikacji Zawodowych Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach zaprezentowała propozycje szkoleń w zakresie tematyki seminarium dedykowanych doradcom zawodowym pracującym w różnych rodzajach placówek oświatowych w ramach Studium Kreowania Przyszłości Zawodowej Dzieci i Młodzieży.

Program seminarium regionalnego online 17.02.2022 r.

Seminarium regionalne on-line „Jak odkrywać kompetencje dzieci i uczniów z wykorzystaniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji?”

W ramach podpisanego porozumienia o współpracy między Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie a Staropolską Szkołą Wyższą w Kielcach dnia 9 lutego 2022 r. odbyło się seminarium regionalne on-line „Jak odkrywać kompetencje dzieci i uczniów z wykorzystaniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji?”.
Powyższe seminarium adresowane było do nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej. Wzięło w nim udział 26 osób – nie tylko z województwa świętokrzyskiego, ale także z innych regionów Polski.
Seminarium otworzyła prof. nadzw. dr hab. Jolanta Góral-Półrola – Rektor Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach.
Zajęcia online przeprowadziły przedstawicielki IBE – Beata Gawęcka-Ajchel i Anna Zuszek regionalne liderki ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).
Mgr inż. Maria Krogulec-Sobowiec – Dyrektor Instytutu Nowoczesnych Specjalizacji i Kwalifikacji Zawodowych Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach zaprezentowała propozycje szkoleń w zakresie tematyki seminarium dedykowanych nauczycielom wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej w ramach Studium Kreowania Przyszłości Zawodowej Dzieci i Młodzieży.

Program seminarium regionalnego online 9.02.2022 r.

Warsztat online „Włączenie kwalifikacji uzyskanych w ramach studiów podyplomowych do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji”

Dnia 27 stycznia 2022 r. pracownicy Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach wzięli udział w warsztacie otwartym online Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie „Włączenie kwalifikacji uzyskanych w ramach studiów podyplomowych do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji” w ramach projektu „Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (etap2)”.

Warsztat ten skierowany był do pracowników uczelni zainteresowanych przedstawionym tematem, jak również realizujących zadania zawodowe związane z planowaniem i organizacją kierunków studiów podyplomowych.

Zajęcia online przeprowadziła dr Kamila Pawłowska – Główny Trener Zespołu ds. Seminariów i Szkoleń Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie.

Uczestnicy warsztatu mieli możliwość zdobycia informacji na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) i Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK) oraz poznania schematu włączania kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych do ZSK (ze szczególnym uwzględnieniem powiązania zapisów różnych ustaw).

Istotnym elementem warsztatów były również zagadnienia dotyczące:

  • wypełnienia formularza  dotyczącego opisu kwalifikacji,
  • prawidłowego formułowania efektów uczenia się w ZSK,
  • określania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) dla kwalifikacji,
  • przeniesienia omawianych założeń na własny grunt zawodowy.

Program warsztatu otwartego online

 

Seminarium online „Jak korzystać ze Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w szkolnictwie wyższym?”

Seminarium online „Jak korzystać ze Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w szkolnictwie wyższym?”

 

Dnia 7 grudnia 2021 r. odbyło się seminarium online „Jak korzystać ze Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w szkolnictwie wyższym?”, zgodnie z podpisanym między Staropolską Szkołą Wyższą w Kielcach a Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie porozumieniem o współpracy regionalnej w ramach projektu pt. „Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemu” – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

W powyższym seminarium wzięli udział pracownicy naukowi Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach.

Prezenterkami treści seminarium były przedstawicielki Instytutu Badań Edukacyjnych pełniące funkcję regionalnych liderów ds. ZSK na terenie województwa świętokrzyskiego: pani Beata Gawęcka-Ajchel i pani Anna Zuszek.

Program Seminarium – link

Współpraca regionalna z IBE

W dniu 15 października 2021 r. między Staropolską Szkołą Wyższą w Kielcach a Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie zostało podpisane porozumienie o współpracy regionalnej w ramach projektu pt. „Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemu” realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Staropolską Szkołą Wyższą w Kielcach reprezentowała Pani Rektor dr hab. Jolanta Góral-Półrola, prof. StSW, a Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie Pani Beata Gawęcka-Ajchel Regionalny lider ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w województwie świętokrzyskim.

https://kwalifikacje.edu.pl/w-kielcach-podpisano-kolejne-wazne-umowy-w-ramach-zsk/

Linki do publikacji IBE

Kwartalnik kwalifikacje

https://kwalifikacje.edu.pl/kwartalnik/

https://kwalifikacje.edu.pl/zintegrowany-system-kwalifikacji-mozliwosci-dla-edukacji/

ZSK w pigułce

https://kwalifikacje.edu.pl/wp-content/uploads/publikacje/PDF/zsk-w-pigulce-www_ok_2019.pdf

Gra Puzzle – układanka na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Polskiej Ramy Kwalifikacji, włączania kwalifikacji rynkowej do ZSK

Do wyboru jest 9 kombinacji układanki (3 obrazki, 3 różne stopnie trudności).

http://www.krk-www.ibe.edu.pl/puzzle/

Karty kompetencji – jako narzędzie wspierające opisywanie kwalifikacji w zakresie kompetencji osobistych, społecznych oraz umiejętności uczenia się – zostały przygotowane dla 10 sektorów.

Doradcy zawodowi mogą używać kart do pomocy przy udzielaniu porad i wskazówek w wyborze kierunku kształcenia oraz zawodu, a także wykorzystać je w procesie analizy indywidualnych uwarunkowań i predyspozycji kandydata. Karty stanowią również element edukacyjny w obszarze aktualizacji posiadanej wiedzy o pożądanych w danej branży kompetencjach osobistych, społecznych oraz w zakresie uczenia się.

Kandydaci starający się o określone stanowisko pracy w danej branży mogą użyć kart jako narzędzia ewaluacji posiadanych  kompetencji.

https://kwalifikacje.edu.pl/karty-kompetencji/