bip

Współpraca z IBE

Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach bierze udział w projekcie przygotowania opisów dwóch kwalifikacji rynkowych z obszaru edukacji w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, prowadzonego przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie. IBE to interdyscyplinarna jednostka prowadząca badania nad funkcjonowaniem systemu edukacji oraz rynku pracy. Instytut zajmuje się także koordynacją prac i wsparciem merytorycznym w zakresie wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), który opisuje, porządkuje i zbiera różne kwalifikacje w jednym, powszechnie dostępnym rejestrze – Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK).

Celem współpracy pomiędzy Staropolską Akademią Nauk Stosowanych w Kielcach a IBE jest  przygotowanie opisów dwóch kwalifikacji rynkowych w edukacji służących potwierdzeniu umiejętności przydatnych w pracy nauczycieli, które nabywają oni w toku realizacji swoich czynności zawodowych. 

Opis kwalifikacji realizowany jest w ramach projektu systemowego Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemu – ZSK 4, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Priorytet II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Spotkanie z ekspertem z Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie

Dnia 23 maja 2024 r. w auli naszej Uczelni Anna Zuszek ekspert ds. współpracy ze środowiskami branżowymi w ramach projektu Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie „Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce (ZSK 6)” przeprowadziła spotkanie robocze „Od kompetencji do kwalifikacji – praktyczny przewodnik po Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji”, w którym uczestniczyli nauczyciele z Akademickiej Fundacji Staropolskiej w Kielcach.

Więcej…

Podpisanie listu intencyjnego między Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie a Staropolską Akademią Nauk Stosowanych w Kielcach

W dniu 21 marca 2024 r. między Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie a Staropolską Akademią Nauk Stosowanych w Kielcach został podpisany list intencyjny dotyczący współpracy w ramach projektu „Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce” dofinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. Projekt powyższy ukierunkowany jest na usprawnienie procesów związanych z funkcjonowaniem kwalifikacji, czyli na usprawnienie włączania, walidowania, nadawania i zapewnienie jakości kwalifikacji.

Więcej…

Seminarium online "Przygotowanie opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego"

Dnia 16 maja 2022 r. pracownicy Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach wzięli udział w seminarium online Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie „Przygotowanie opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego” w ramach projektu „Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (etap2)”.

Zajęcia online przeprowadzili dr Radosław Kaczan i dr Piotr Rycielski eksperci z Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie.

Uczestnicy seminarium mieli możliwość zdobycia informacji na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) i Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK) oraz poznania schematu opisywania charakterystyk kwalifikacji pełnych w szkolnictwie wyższym do ZSK.

Program seminarium online

  • Opisywanie kwalifikacji w szkolnictwie wyższym: stan obecny i uzasadnienie wykonywania opisu syntetycznych charakterystyk kwalifikacji.
  • Zalecenia i wytyczne dotyczące opisu syntetycznych charakterystyk kwalifikacji.
  • Szablon opisu syntetycznych charakterystyk kwalifikacji.

 

Seminarium powyższe zorganizował Instytut Nowoczesnych Specjalizacji i Kwalifikacji Zawodowych naszej uczelni.

Seminarium on-line „Zintegrowany System Kwalifikacji – jak przejść od kompetencji do kwalifikacji"

Dnia 23 lutego 2022 r. w ramach podpisanego porozumienia o współpracy między Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie a Staropolską Szkołą Wyższą w Kielcach odbyło się trzecie z kolei seminarium regionalne on-line pod tytułem: „Zintegrowany System Kwalifikacji – jak przejść od kompetencji do kwalifikacji”.
Seminarium to było przeznaczone dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, a wzięły w nim udział 42 osoby reprezentujące głównie województwo świętokrzyskie i małopolskie.
Seminarium powyższe otworzył dr Tomasz Konopka Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach.
Spotkanie online przeprowadziły przedstawicielki IBE – Beata Gawęcka-Ajchel i Anna Zuszek regionalne liderki ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) w naszym województwie oraz Marcin Młynarczyk regionalny lider ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w województwie łódzkim.
Marcin Młynarczyk przedstawił uczestnikom seminarium prezentację zatytułowaną: „Walidacja jako nowa ścieżka nabywania kwalifikacji – przegląd metod walidacji”.
Mgr inż. Maria Krogulec-Sobowiec – Dyrektor Instytutu Nowoczesnych Specjalizacji i Kwalifikacji Zawodowych Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach zaprezentowała propozycje szkoleń w zakresie tematyki seminarium dedykowanych nauczycielom przedmiotów zawodowych pracującym w różnych szkołach branżowych, technikach oraz szkołach policealnych w ramach Studium Kreowania Przyszłości Zawodowej Dzieci i Młodzieży.

Program seminarium regionalnego online 23.02.2022 r.

Seminarium on-line „Zintegrowany System Kwalifikacji – nowe podejście do kwalifikacji, rynku pracy oraz narzędzie ułatwiające wybór drogi zawodowej"

Dnia 17 lutego 2022 r. w ramach podpisanego porozumienia o współpracy między Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie a Staropolską Szkołą Wyższą w Kielcach odbyło się drugie z kolei seminarium regionalne on-line pod tytułem: „Zintegrowany System Kwalifikacji – nowe podejście do kwalifikacji, rynku pracy oraz narzędzie ułatwiające wybór drogi zawodowej”.
Adresatami powyższego seminarium byli doradcy zawodowi zatrudnieni w szkołach, placówkach oświatowych oraz placówkach doskonalenia nauczycieli. Temat seminarium okazał się bardzo interesujący i zgromadził na spotkaniu online 52 osoby z różnych stron Polski.
Seminarium otworzyła dr Anna Hajdukiewicz Dyrektor Instytutu Pedagogiki Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach.
Zajęcia online przeprowadziły przedstawicielki IBE – Beata Gawęcka-Ajchel i Anna Zuszek regionalne liderki ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) w naszym województwie oraz Justyna Gościewska regionalna liderka ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w województwie łódzkim. Justyna Gościewska przedstawiła uczestnikom seminarium sposób identyfikowania i dokumentowania efektów uczenia się metodą bilansu kompetencji.
Mgr inż. Maria Krogulec-Sobowiec – Dyrektor Instytutu Nowoczesnych Specjalizacji i Kwalifikacji Zawodowych Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach zaprezentowała propozycje szkoleń w zakresie tematyki seminarium dedykowanych doradcom zawodowym pracującym w różnych rodzajach placówek oświatowych w ramach Studium Kreowania Przyszłości Zawodowej Dzieci i Młodzieży.

Program seminarium regionalnego online 17.02.2022 r.

Seminarium regionalne on-line „Jak odkrywać kompetencje dzieci i uczniów z wykorzystaniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji?”

W ramach podpisanego porozumienia o współpracy między Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie a Staropolską Szkołą Wyższą w Kielcach dnia 9 lutego 2022 r. odbyło się seminarium regionalne on-line „Jak odkrywać kompetencje dzieci i uczniów z wykorzystaniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji?”.
Powyższe seminarium adresowane było do nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej. Wzięło w nim udział 26 osób – nie tylko z województwa świętokrzyskiego, ale także z innych regionów Polski.
Seminarium otworzyła prof. nadzw. dr hab. Jolanta Góral-Półrola – Rektor Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach.
Zajęcia online przeprowadziły przedstawicielki IBE – Beata Gawęcka-Ajchel i Anna Zuszek regionalne liderki ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).
Mgr inż. Maria Krogulec-Sobowiec – Dyrektor Instytutu Nowoczesnych Specjalizacji i Kwalifikacji Zawodowych Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach zaprezentowała propozycje szkoleń w zakresie tematyki seminarium dedykowanych nauczycielom wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej w ramach Studium Kreowania Przyszłości Zawodowej Dzieci i Młodzieży.

Program seminarium regionalnego online 9.02.2022 r.

Warsztat online „Włączenie kwalifikacji uzyskanych w ramach studiów podyplomowych do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji”

Dnia 27 stycznia 2022 r. pracownicy Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach wzięli udział w warsztacie otwartym online Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie „Włączenie kwalifikacji uzyskanych w ramach studiów podyplomowych do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji” w ramach projektu „Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (etap2)”.

Warsztat ten skierowany był do pracowników uczelni zainteresowanych przedstawionym tematem, jak również realizujących zadania zawodowe związane z planowaniem i organizacją kierunków studiów podyplomowych.

Zajęcia online przeprowadziła dr Kamila Pawłowska – Główny Trener Zespołu ds. Seminariów i Szkoleń Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie.

Uczestnicy warsztatu mieli możliwość zdobycia informacji na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) i Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK) oraz poznania schematu włączania kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych do ZSK (ze szczególnym uwzględnieniem powiązania zapisów różnych ustaw).

Istotnym elementem warsztatów były również zagadnienia dotyczące:

  • wypełnienia formularza  dotyczącego opisu kwalifikacji,
  • prawidłowego formułowania efektów uczenia się w ZSK,
  • określania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) dla kwalifikacji,
  • przeniesienia omawianych założeń na własny grunt zawodowy.

Program warsztatu otwartego online

 

Seminarium online „Jak korzystać ze Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w szkolnictwie wyższym?”

Seminarium online „Jak korzystać ze Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w szkolnictwie wyższym?”

 

Dnia 7 grudnia 2021 r. odbyło się seminarium online „Jak korzystać ze Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w szkolnictwie wyższym?”, zgodnie z podpisanym między Staropolską Szkołą Wyższą w Kielcach a Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie porozumieniem o współpracy regionalnej w ramach projektu pt. „Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemu” – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

W powyższym seminarium wzięli udział pracownicy naukowi Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach.

Prezenterkami treści seminarium były przedstawicielki Instytutu Badań Edukacyjnych pełniące funkcję regionalnych liderów ds. ZSK na terenie województwa świętokrzyskiego: pani Beata Gawęcka-Ajchel i pani Anna Zuszek.

Program Seminarium – link

Współpraca regionalna z IBE

W dniu 15 października 2021 r. między Staropolską Szkołą Wyższą w Kielcach a Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie zostało podpisane porozumienie o współpracy regionalnej w ramach projektu pt. „Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemu” realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Staropolską Szkołą Wyższą w Kielcach reprezentowała Pani Rektor dr hab. Jolanta Góral-Półrola, prof. StSW, a Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie Pani Beata Gawęcka-Ajchel Regionalny lider ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w województwie świętokrzyskim.

https://kwalifikacje.edu.pl/w-kielcach-podpisano-kolejne-wazne-umowy-w-ramach-zsk/

Linki do publikacji IBE

Kwartalnik kwalifikacje

https://kwalifikacje.edu.pl/kwartalnik/

https://kwalifikacje.edu.pl/zintegrowany-system-kwalifikacji-mozliwosci-dla-edukacji/

ZSK w pigułce

https://kwalifikacje.edu.pl/wp-content/uploads/publikacje/PDF/zsk-w-pigulce-www_ok_2019.pdf

Gra Puzzle – układanka na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Polskiej Ramy Kwalifikacji, włączania kwalifikacji rynkowej do ZSK

Do wyboru jest 9 kombinacji układanki (3 obrazki, 3 różne stopnie trudności).

http://www.krk-www.ibe.edu.pl/puzzle/

Karty kompetencji – jako narzędzie wspierające opisywanie kwalifikacji w zakresie kompetencji osobistych, społecznych oraz umiejętności uczenia się – zostały przygotowane dla 10 sektorów.

Doradcy zawodowi mogą używać kart do pomocy przy udzielaniu porad i wskazówek w wyborze kierunku kształcenia oraz zawodu, a także wykorzystać je w procesie analizy indywidualnych uwarunkowań i predyspozycji kandydata. Karty stanowią również element edukacyjny w obszarze aktualizacji posiadanej wiedzy o pożądanych w danej branży kompetencjach osobistych, społecznych oraz w zakresie uczenia się.

Kandydaci starający się o określone stanowisko pracy w danej branży mogą użyć kart jako narzędzia ewaluacji posiadanych  kompetencji.

https://kwalifikacje.edu.pl/karty-kompetencji/