bip

Zarządzanie

Dostępne w miastach

Misja

Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości. W swej sylwetce, absolwent posiada wiedzę o charakterze aplikacyjnym związaną z realizacją funkcji zarządzania w organizacjach zasobami ludzkimi, finansowymi, rzeczowymi oraz informacyjnymi. Potrafi wykorzystywać w praktyce wiedzę o prawidłowościach zarządzania organizacjami ze szczególnym uwzględnieniem kultury organizacyjnej, polityki personalnej, finansów, rachunkowości i marketingu. Jest świadomy możliwych sytuacji w jakich może znaleźć się organizacja działająca na globalnym rynku zróżnicowanym kulturowo i prawnie. Prezentuje znaczące kompetencje interpersonalne, w tym w zakresie komunikacji i umiejętności pracy zespołowej w dążeniu do osiągnięcia celów organizacji.

Studentom oferujemy możliwość odbywania praktyk zawodowych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dzięki wieloletniej współpracy z partnerami zagranicznymi nasi studenci mogą odbywać praktyki w Europie i innych miejscach na świecie. Praktyki zawsze łączymy z nauką języka obcego.


Organizacja studiów

Studia pierwszego stopnia (licencjackie) trwają trzy lata (sześć semestrów). Są prowadzone w formie stacjonarnej (zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu na zjazdach sobotnio-niedzielnych).


Kontynuacja nauki

Absolwent studiów I stopnia może kontynuować naukę na studiach magisterskich na kierunku: Ekonomia lub na kierunkach pokrewnych bądź też na studiach podyplomowych.


Co zyskujesz studiując zarządzanie w StANS

Absolwent studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym kierunku zarządzanie legitymuje się wiedzą i umiejętnościami o charakterze interdyscyplinarnym, łączącymi teorię i praktykę z obszaru organizacji i zarządzania, koncepcji człowieka i jego aktywności w społeczeństwie i statystyki opisowej, ekonomii oraz finansów – tj. jest zdolny do podjęcia działań i rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów z zakresu zarządzania poprzez praktyczne posługiwanie się ukształtowanym warsztatem zawodowym, a w szczególności na pełnienie aktywnej obywatelskiej roli w życiu społeczności, w tym w życiu gospodarczym.

Specjalności

Menadżer sprzedaży

Cel
Celem kształcenia na specjalności jest dostarczenie studentom wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania procesem sprzedaży.
Przedmioty realizowane w ramach tej specjalności to m.in.: organizacja i zarządzanie sprzedażą, zarządzanie zespołem handlowym, narzędzia marketingu bezpośredniego, techniki sprzedaży i negocjacji, biznes internetowy, współczesne standardy obsługi klienta.
Przedmioty prowadzone są przez doświadczoną kardę dydaktyczną posiadającą doświadczenie akademickie i dorobek naukowy w zakresie zarządzania oraz przez księgowych, biegłych rewidentów, menedżerów sprzedaży i praktyków biznesu.

Dla kogo?
Specjalność przygotowana z myślą o osobach, które oczekują wiedzy i umiejętności profesjonalnego handlowca, działającego zarówno na rynkach hurtowych, jak i detalicznych, w branży produktów a także usług.

Praktyczny wymiar kształcenia

Program studiów został skonstruowany, tak aby ich absolwent biegle władał umiejętnościami z zakresu zarządzania zespołami sprzedażowymi, planowania, organizacji, marketingu i kontroli sprzedaży. Ponadto studia na specjalności menadżer sprzedaży zapewniają uzyskanie umiejętności m.in. z zakresu:
-właściwego doboru i stosowania metod i technik sprzedaży w różnorodnych sytuacjach biznesowych,
-przygotowywania planów sprzedażowych i wykorzystywania narzędzi
-e-marketingowych,
-nawiązywania długofalowych relacji z klientem,
-stosowania coachingu oraz strategii motywacyjnych w pracy zespołów handlowych,
-rozpoznawania potrzeb oraz skłonności klienta w procesie szeroko rozumianej obsługi.

Perspektywa zawodowa
Specjalność ta przygotowuje przyszłych menedżerów oraz specjalistów do podjęcia pracy na stanowisku specjalisty z zakresu zarządzania (na przykład specjalisty ds. promocji, obsługi klienta, organizacji i zarządzania sprzedażą, podstawowych analiz ekonomicznych, itp.) oraz na stanowisku kierownika/menedżera podstawowego szczebla, w przedsiębiorstwach oraz instytucjach administracji państwowej i lokalnej, a także jest przygotowany do podjęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zarządzanie logistyczne

Cel
Celem kształcenia na specjalności jest dostarczenie studentom wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania logistycznego.
Przedmioty realizowane w ramach tej specjalności to m.in.: e-logistyka, zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie procesami logistycznymi w gospodarce 4.0, ekonomika transportu, zarządzanie magazynem, logistyka w dystrybucji.

Przedmioty prowadzone są przez doświadczoną kardę dydaktyczną posiadającą doświadczenie akademickie i dorobek naukowy w zakresie logistyki i zarządzania oraz przez doświadczonych praktyków biznesu w tym obszarze.

Dla kogo?
Przygotowana specjalność jest odpowiedzią na wymogi współczesności, praktycznie każde działanie w życiu codziennym mieszkańców jak i pomiotów rynkowych wiąże się z logistyką. Sprawna organizacja i skuteczne działanie to podstawa sukcesu. W zgodzie z tym nurtem we współczesnych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych istnieje duże zapotrzebowanie na specjalistów posiadających umiejętność zarządzania w oparciu o wiedzę o rynku oraz znajomość problematyki logistycznej przedsiębiorstwa.

Praktyczny wymiar kształcenia
Program studiów został tak skonstruowany, aby wyposażyć absolwentów w szeroką wiedzę i umiejętności diagnozowania, budowania strategii logistycznych, posługiwania się metodami oraz technikami zarządzania zintegrowanymi łańcuchami dostaw, przepływem zapasów oraz optymalizacji procesów transportowych, co pozwoli absolwentowi specjalności zarządzanie logistyczne na dopasowanie logistyki przedsiębiorstwa do autentycznych potrzeb klientów.

Perspektywa zawodowa
Specjalność ta przygotowuje przyszłych menedżerów oraz specjalistów odpowiedzialnych za koordynację procesów zarządzania w sferze magazynowania, transportu oraz zarządzania zapasami w podmiotach gospodarczych.