bip

Фінанси та бухгалтерський облік – І ступінь

Доступна у містах

Місія напрямку

Напрямок Фінанси та бухгалтерський облік відповідає місії ВУЗ-у, який прагне забезпечити, щоб кожен випускник мав насамперед практичні навички та розвивав свої соціальні компетенції , необхідні для вирішення питань, поставлених на ринку в глобальній економіці, яка розвивається.
Це пов’язано з тим, що навчання на цьому напрямку зосереджуюється на питаннях, пов’язаних з управлінням грошовими ресурсами, обліку операцій, фінансовими інструментами, які для цього використовуються, та аналізом і контролем фінансових потоків у всіх суб’єктах господарювання в сучасній економіці. Навіть домашнє господарство сьогодні не може ефективно працювати без елементарних знань про фінанси та бухгалтерський облік.
Однак жоден хороший бізнес не може обійтися без хорошого професіонала в цій галузі, починаючи від одноосібної сімейної компанії, через усі типи та розміри підприємств, установ та підрозділів місцевого самоврядування, до найбільшого суб’єкта, якою є держава.


Організація ВУЗ-у

Навчання триває шість семестрів, як у денній, так і в заочній формах. Велику увагу приділяється практичному профілю – це означає що дуже багато практичних занять є у навчальному плані: практики, лабораторія, практичні заняття, семінари та іноземні стажування. Навчання закінчується дипломною роботою. Студенти отримують ступінь бакалавра.


Продовження навчання

Випускники першого ступеня можуть продовжувати навчання в магістратурі на спеціальності Фінанси та бухгалтерський облік,Економіка , а також на рівні підвищення кваліфікаціі.


Що Ви, отримуєте вивчаючи Фінанси та бухгалтерський облік в Старопольській Вищій Школі

Перш за все, найкращі умови для навчання в малих групах, у доброзичливому оточенні та близько місця проживання.
Додатковою перевагою навчання на Старопольській Вищій Школі є можливість поїздки на навчання до Ірландії та Словаччини для створення та впровадження освітніх практик разом зі студентами з цих країн. Ви також можете взяти участь у програмі Erasmus + та отримати практичний досвід у вічізняних та кордонних компаніях.

Спеціальності

Державні фінанси

Мета

Спеціальність Державні фінанси зосереджується на наданні студентам знань, зокрема, про принципи, правила та методи управління державними фінансами.
Студенти підчас навчання набувають навичок правильного та вільного використання основних понять державних фінансів, аналізу явищ, що відбуваються у секторі державних фінансів (як у юридичному, так і в економічному відношенні), використання наявних джерел інформації про сектор державних фінансів та знання структури та специфіки юридичних фінансових одиниц сектору.
Предмети, що реалізуються в рамах лекцій, практичних та лабораторних занять, включають питання, пов’язані з системою збору та сплати податків, функціонуванням податкової адміністрації, державними закупівлями, фінансовим управлінням усіх суб’єктів державного сектору, а також наглядом та контролем за діяльністю цих суб’єктів.

Для кого?

Спеціальність адресована насамперед особам, які хочуть працювати в органах місцевого самоврядування, в установах державного сектору або в податковій адміністрації.
Друга група до якої є спрямована спеціальність – це особи, які працюватимуть на підприємствах та установах, що співпрацюють з державним сектором у рамках державно-приватного партнерства, у тому числі – співфінансувані з державних чи європейських фондів допомоги, а також у фінансових установах, що обслуговують цей сектор.

Praktyczny wymiar kształcenia – Практичний вимір освіти

Ви здобудете знання :

 • принципи та правила, а також методи та інструменти управління фінансами,
 • правила організації у сфері державних фінансів,
 • аналіз явищ і процесів, пов’язаних зі створенням державних фондів,
 • пояснення взаємозв’язку між нагромадженням та витрачанням державних коштів,
 • пояснення причин та наслідків грошових явищ та процесів на макроекономічному рівні,
 • аналіз фінансових відносин між державним та приватним секторами.

Ви розвиваєте та вдосконалюєте свої практичні навички в:

 • використання фінансових ресурсів відповідно до принципів державних фінансів,
 • аналізі умов та перебігу фінансових процесів,
 • умінні правильно та вільно використовувати основні поняття державних фінансів,
 • аналізі явищ, що відбуваються в секторі державних фінансів (як в юридичному, так і в економічному плані),
 • використанні доступних джерел інформації про сектор державних фінансів,
 • вільному русі у структурі юридичній та фінансовій специфіці окремих підрозділів сектору.

Perspektywy zawodowe – Кар’єрні перспективи

Після закінчення навчання зможете працювати в:

 • підприємствах, що співпрацюють із сектором державних фінансів,
 • фінансових установах, що обслуговують державний сектор,
 • установи, що здійснюють державно-приватне партнерство, включаючи співфінансування з державних чи європейських фондів допомоги,
 • усіх підрозділах сектора державних фінансів на посадах, пов’язаних з управлінням фінансами цих підрозділів, зокрема в підрозділах органи місцевого самоврядування (районного,обласного).

Бухгалтерський облік та податки

Мета

Метою навчання за спеціальністю є надання студентам знань, практичних навичок та базового бухгалтерського досвіду, який використовується у веденні бізнесу всіма підприємствами та організаціями, відповідно до польських та європейських норм про баланс та податкове законодавство.

Для кого?

Спеціальність адресована всім, хто хоче працювати в різних установах фінансового ринку та економічних організаціях, таких як: банки, бухгалтерії, пенсійні фонди, страхові компанії, підрозділи управління уряду та самоврядування, виробничі та сервісно-торгові підприємства, консалтингові компанії, фондові біржі .

Практичний вимір освіти

Під час навчання студенти отримують ґрунтовні та всебічні знання, в т.ч. у галузі:

 • податків та системи соціального забезпечення,
 • правил, процедур зібрання і обробки та надання інформації у галузі бухгалтерського обліку та публічного законодавства, що стосується на малих та середніх підприємств,
 • визначення податків та їх розрахунок, зокрема на малих та середніх підприємствах,
 • прав та обов’язків платника податків та платників у сфері публічно-правових розрахунків,
 • Польських та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та викриття звітних ефектів облікової політики, прийнятої суб’єктом господарювання,
 • звітність та податкові наслідки конкретних господарських операцій,
 • процедури та права та обов’язки платників податків у податковому провадженні.

Студенти набувають практичних навичок у використанні набутих знань і готові вести книги обліку, фінансову та статистичну звітність, податкові та страхові декларації та підготовлювати інформацію для управління.

Карєрні перспективи

Випускники можуть бути працевлаштовані на різних підприємствах, товариствах та компаніях, офісах податкових радників і контрольних аудиторів, бухгалтеріях, податкових органах і палатах, підрозділах ZUS та консалтингових організаціях. Випускники цієї спеціалізації отримують відповідну практичну підготовку до роботи на багатьох відповідальних посадах:

 • працівники бухгалтерій та податкових органів,
 • самостійний бухгалтери,
 • фахівці з податкових розрахунків,
 • фахівці із страхових розрахунків,
 • співробітники податкових органів та контролю,
 • податкові аналітики аудиторських компаній.


Знання та навички, набуті в рамках спеціальності, є основою для започаткування та ведення власного бізнесу.

Фінанси суб’єктів господарювання

Мета

Метою навчання Фінанси суб’єктів господарювання – надати можливість студентам здобувати знання у галузі фінансового менеджменту підприємства, фінансового обліку, банківської справи, страхування, бюджетного та управлінського обліку, ліквідності та фінансової довіри, фінансового інжинірингу, податкових стратегій та специфіки функціонування груп капіталів.

Для кого?

Спеціальність адресована всім, хто хоче дізнатися про функціонування фінансових установ (банків, фондових бірж, страхових компаній тощо) та розвинути вміння аналізувати та оцінювати економічні явища та економічну та фінансову ситуацію бізнес-підрозділів.

Практичний вимір освіти

Випускник спеціалізації з Фінансів суб’єктів господарювання отримує знання та навички у галузі: фінансового планування на підприємстві, розробки оперативних бюджетів для бізнес-проектів, діагностики фінансового стану підприємства з використанням найсучасніших аналітичних інструментів, прийняття оперативних та інвестиційних рішень на основі економічних критеріїв, навичок виконання рахунків обліку капітальних витрат та ефективності інвестиційних проектів, використання стратегічних та оперативних інструментів контролю при створенні вартості для підприємства.

Кар’єрні перспективи

Випускник може працювати в наступних структурах:

 • економічні та фінансові послуги підприємств, зокрема фінансового відділу, контрольного відділу, бюджетування, контролю витрат, економічного аналізу,
 • фінансові установи, зокрема банки, страхові компанії, компанії з інвестиційних фондів, лізингові та факторингові компанії,
 • консалтингові компанії.

Бухгалтерський облік

Мета

Метою навчання за цією спеціальністю – надати студентам знання та практичні навички бухгалтерського обліку, які використовуються для ведення бізнесу всіма підприємствами та іншими організаціями відповідно до польських та європейських норм про балансовий та податковий закон. Спеціальність надає знання в галузі бухгалтерського обліку, балансу та звіту про прибутки та збитки, оподаткування та соціального забезпечення.

Студенти набувають навичок ведення ділових записів, підготовки звітів та складання податкових та страхових розрахунків. Також набувають практичних навичок використання набутих знань і готові вести книги обліку, готувати фінансові та статистичні звіти, податкові та страхові декларації та інформацію для цілей управління.

Для кого?

Спеціальність адресована всім, хто хоче працювати в різних установах фінансового ринку та економічних організаціях, таких як: банки, бухгалтерії, пенсійні фонди, страхові компанії, підрозділи управління уряду та самоврядування, виробничі та сервісно-торгові підприємства, консалтингові компанії, фондові біржі . Випускники можуть розпочати самостійну підприємницьку діяльність.

Практичний вимір освіти

Ви здобудете знання :

 • бухгалтерський облік, баланс та звіт про прибутки та збитки,
 • податкові та соціальні процедури,
 • державні фінанси та податкова система,
 • банківський та ринок капіталу,
 • корпоративні фінанси та фінансовий аналіз,
 • міжнародні фінанси.

Ви розвиваєте та вдосконалюєте свої практичні навички, в тому числі з точки зору:

 • ведення ефективних бухгалтерських записів,
 • аналіз та оцінка основних економічних явищ,
 • аналіз умов та перебігу фінансових процесів,
 • оцінка економічного та фінансового стану,
 • ведення обліку економічного минулого,
 • вирішення проблем бухгалтерського обліку та фінансів,
 • використання фінансових програм ІТ.

Кар’єрні перспективи

Випускники спеціальності готові до самостійного проведення обліку та податкових розрахунків. Можуть працювати бухгалтерами в бухгалтеріях та в суб’єктах господарювання. Знання та навички, набуті за спеціальністю можуть використати при веденні власного бізнесу.

Після закінчення навчання ви знайдете роботу в:

 • бухгалтерії,
 • бухгалтерські та фінансові відділи бізнес-підрозділів,
 • страхові компанії,
 • підрозділи уряду та органів самоврядування,
 • виробничі, сервісні та торговельні підприємства,
 • консалтингові компанії та установи ділового середовища.