bip

Психологія

Доступна у містах


Місія факультету

Навчання прогводиться  відповідно до принципів EBPP (Evidence-Based Practice in Psychology: Psychological Practice Based on Empirical Evidence) та міжнародних моделей, включаючи рекомендації, що містяться в проекті: Європейський психологічний диплом – щоб випускники мали навички розпізнавання психологічних явищ на основі на сучасні теоретичні та практичні психологічні знання.


Організація навчання

Навчання триває 5 років (10 семестрів). Освітній профіль – практичний. Завершуються вони отриманням ступеня магістра психології (кваліфікації, що відповідають 7-му рівню Польської рамки кваліфікацій). Відповідно до навчального плану навчання включає лекції, вправи та практичні заняття. У процесі досягнення передбачуваних результатів навчання використовуються три основні форми:

  • академічний – він включає, між іншим, лекції, семінари,
  • практичні заняття,які вдосконалюють певні навички, або практичні заняття, метою яких є вироблення або навчання певного режиму роботи,
  • тренінг – полягає у систематизованому виконанні вправ, що ведуть до підвищення вмінь у певній галузі, тобто роботі, пов’язаній із груповим процесом та побудові досвіду, що стимулює процес навчання.

Завдяки активним формам навчання та застосованим у них методам студент відкриває, шукає та переживає, серед інших за допомогою симуляцій, прикладів чи дискусій та обміну досвідом. Навчальна програма передбачає набуття студентами навичок, пов’язаних з практичною професійною підготовкою та соціальними компетенціями, необхідними для ринку праці.
Формування цих умінь і навичок відбувається в змодельованих умовах (що дозволяє студентам виконувати практичну діяльність) та в умовах, відповідних для професійної діяльності, особливо на робочих місцях. Практичні вправи, стажування проводяться людьми з професійним досвідом у галузі психологічної допомоги, придбаної поза університетом. Важливим аспектом освіти в галузі навчання є також використання інформаційно-комунікаційних технологій. Організовуючи навчальний процес, можна адаптувати навчальний процес до різноманітних потреб окремих або групових учнів, у тому числі людей з обмеженими можливостями.


Продовження навчання

Після закінчення навчання випускник може продовжити навчання третього циклу та аспірантуру, що дозволяє їм отримати додаткову кваліфікацію та професійні компетенції.


Що ви отримуєте, вивчаючи ПСИХОЛОГІЮ на StSW?

Ви отримаєте кваліфікацію відповідно до припущень нового професіоналізму, розвиваючи свої інтелектуальні та особистісні нахили до рефлексивного тлумачення внутрішньопсихічної та міжособистісної реальності (випускники належать до групи фахівців з психології відповідно до Міжнародної стандартної класифікації освіти ISCED-F 2013 0313 Психологія).

Ви розвинете особисті та професійні компетенції, які дозволять вам повноцінно виконувати завдання в професії психолога, ви зможете:

  • визначити цілі психологічних проваджень – здатність співпрацювати з клієнтом для визначення того, чого слід досягти завдяки службі психолога; вміння визначати потреби, пропонувати та домовлятися про реалістичну «точку прибуття», визначати критерії оцінки ступеня досягнення поставлених цілей;
  • провести психологічну діагностику – можливість діагностувати як окрему людину, так і групу, організацію та ситуацію; тут необхідна можливість використовувати психологічні інструменти, проводити співбесіди, психологічні спостереження, опитування тощо;
  • проектувати психологічні послуги – психолог повинен мати можливість використовувати теоретичні та практичні знання для пропонування нових методів чи “продуктів”. Зокрема, він повинен мати можливість визначати цілі послуги та її одержувача, враховуючи вимоги та обмеження в його використанні, адаптувати послугу до мінливих умов та потреб, контролювати її якість та перевіряти придатність;
  • здійснювати психологічне втручання – здатність планувати та реалізовувати програми втручання у різних сферах життя для окремих людей, груп чи ситуацій. Втручання може бути прямим (психолог – самим виконавцем) або непрямим стосовно дій, що вживаються іншими особами чи групами, що приймають рішення;
  • проводити психологічну оцінку – вміння готувати програму психологічного оцінювання в галузі соціальної практики, співставляючи використання відповідних інструментів вимірювання, формулювання та опис висновків, отриманих в результаті вимірювання;
  • ефективно спілкуватися із замовником – можливість добре спілкуватися з клієнтом, зокрема можливість надання інформації в усній, письмовій, аудіовізуальній формі.

Ви будете готові влаштуватися на роботу психолога в медичних, соціальних та пенітенціарних установах, а також на підприємствах, державних та місцевих органах влади. Після завершення своєї педагогічної кваліфікації ви можете подати заявку на посаду викладача психолога у навчальних закладах. Ви також можете вести незалежний бізнес.

Спеціальності

Педагогічна психологія

Мета
Підготовка випускників до роботи для потреб освітніх середовищ. У рамках спеціалізації пропонується розширити знання в галузі психології виховання та навчання та значення освіти для психічного розвитку особистості. Випускник вивчає сучасні погляди на міждисциплінарні детермінанти освітніх процесів; поглиблює знання про процеси, що супроводжують і супроводжують навчання та викладання, та роль освіти в розумовому розвитку людини. Він готовий вести діяльність у вирішенні психологічних проблем і труднощів, що виникають у освітній практиці (навчальних закладів, психолого-педагогічних консультацій, спеціальних навчально-виховних центрів та інших установ, що займаються вихованням і навчанням).
Для кого?
Спеціалізація орієнтована на людей, які цікавляться психологією в широко зрозумілій сфері освіти (тобто в освіті, школах, дитячих садках, закладах культури) та соціальному середовищі, а також профілактичній роботі з дітьми, молоддю та дорослими. Спеціалізація готує випускника до виховної роботи на всіх етапах життя людини, до організації, підтримки, діагностики та моніторингу його розвитку через навчання.
Практичний вимір освіти
Заняття проводять як науковці, так і люди з визнаним практичним досвідом роботи психолога в різних установах. Форми та методи проведення занять, такі як: тренінги, майстер-класи, проекти, кейс-стади, імітаційні ігри, стажування дають змогу набути практичних навичок у сфері діагностики, психологічної допомоги та проведення психопрофілактичних занять у сфері освіти. Така освіта гарантує всебічну теоретичну та практичну підготовку до професії.

Професійні перспективи
Випускник може влаштуватися на роботу в освітні заклади, наприклад, дитячі садки, школи, психолого-педагогічні консультації, опікувальні та освітні заклади, заклади підтримки сім’ї, або в приватний офіс у рамках самозайнятості.

Підтримка в розвитку

Мета
Підготовка студентів до роботи психологом в якості тренерів групових нетерапевтичних груп. Заняття складаються з лекцій та семінарів, спрямованих на передачу знань про специфіку групи, групового процесу та механізмів і методів розвитку особистості, а також тренінгів, спрямованих на те, щоб поставити студентів у положення людей у групі, підвищити рівень обізнаності. власних реакцій на групу. Окремою категорією занять є заняття, які дають знання про конкретні прийоми роботи з різними групами та дозволяють випробувати ці прийоми в безпечних умовах занять. Випускник готується до психологічного втручання, проектування та вирішення проблем розвитку дітей, підлітків, дорослих та старших. Набуті знання та навички дозволять вам працювати в закладах та установах, які займаються оптимізацією та стимулюванням життєдіяльності людей різного віку.
Для кого?
Спеціалізація адресована тим, хто цікавиться роботою психолога у сфері допомоги людям, які борються з різними типами криз, та тим, хто зацікавлений у подальшій освіті в галузі психотерапії.
Практичний вимір освіти
Пріоритетним напрямком навчання є збагачення майстерні майбутнього випускника практичними знаннями в галузі кризової психології, реальними формами та процедурами втручання психолога в проблеми різного типу. Студенти дізнаються про різні форми психологічних взаємодій та терапевтичних втручань. Під керівництвом психологів з практичними навичками та досвідом вони здобувають компетенцію щодо побудови планів впливу, включаючи психологічну допомогу, кризове втручання, консультування, психопрофілактику та профілактику.
Професійні перспективи
Випускник знайде роботу в психолого-педагогічних консультаціях та в освітніх (після здобуття педагогічної кваліфікації), центрах догляду та освіти, центрах індивідуальних та сімейних консультацій, установах, що займаються особистісним розвитком та консультуванням щодо кар’єри, центрах роботи з людьми похилого віку та ін. , в тому числі як частина самостійної психологічної практики.

Спортивна психологія

Мета
Надання студентам поглиблених знань з психології спорту та озброєння їх базовими психологічними навичками, необхідними для роботи з гравцями аматорських та змагальних видів спорту. Спеціалізація розвиває професійні компетенції у сфері психічної підготовки та основних форм психологічної допомоги та підтримки у спорті, а також відпочинку та фізичної реабілітації.
Для кого?
Давно відомо, що в усіх видах спорту, як в індивідуальних, так і в командних, дуже важливий правильний настрій і мотивація, чого часом вкрай важко досягти самостійно. Спеціалізація «Психологія спорту» виховує людей з широкими психологічними знаннями, з особливим акцентом на знання технік правильної мотивації та підтримки спортсменів у їхньому розвитку. Спеціалізація виховує ментальних тренерів та усвідомлює важливість відповідного ставлення під час реабілітації, а тому всебічно готує їх до роботи з людьми з обмеженими можливостями.
Практичний вимір освіти
Заняття проводять як науковці, так і люди з визнаним практичним досвідом психолога у роботі з гравцями професійного та аматорського спорту. Форми і методи проведення занять, такі як: тренінги, практикуми, кейс-стажі, стажування дають змогу набути практичних навичок у сфері психічного тренування та основних форм психологічної допомоги та підтримки у спорті. Така освіта гарантує всебічну теоретичну та практичну підготовку до професії.

Професійні перспективи
Випускник може влаштуватися на роботу в спортивні клуби, спортивні товариства та товариства, спортивні центри, а також у рекреаційно-медичні центри, оздоровчі центри, установи, спрямовані на збереження та покращення психічного здоров’я, а також підприємства, які керують спортивними психологами, що надають послуги такого характеру для інші суб’єкти.

Kлінічна психологія

Мета
Метою навчання є підготовка спеціаліста-психолога, який матиме глибокі знання з психопатології, в тому числі з розладів поведінки.
та особистості, психози, залежності, тривожні розлади та психічні розлади. Більше того, випускника підготують до діагностики та визначення напрямків психологічної допомоги в цих сферах. Ця спеціалізація розвиває вміння студентів встановлювати контакт і вести бесіду з пацієнтом, спостереження, здатність здійснювати ефективні психологічні втручання, спрямовані на підвищення рівня здоров’я шляхом впровадження емпірично перевірених принципів психологічної діагностики, опису випадку, терапевтичних відносин та психологічного втручання.

Для кого?
Спеціалізація орієнтована на осіб, які цікавляться психопатологією, функціонуванням здорової людини, а також ситуацією захворювань, особливо хронічних; надання професійної допомоги пацієнту у вигляді груп підтримки та навчання, тренінгів чи майстер-класів, головною метою яких є психоосвіта, психологічна підтримка у разі захворювання, набуття вміння справлятися з болем, зміною образу себе у разі захворювання, і зміни способу життя.
Практичний вимір освіти
Заняття проводяться у формі, що дає змогу професійно підготувати психолога до роботи у сфері надання медичних послуг, зокрема: процес психологічної діагностики, діагностики для психотерапії, підтримуюча мотивація до початку лікування та участь у психотерапії, різні форми психотерапії. психологічна допомога. Заняття проводять клінічні спеціалісти з практичним досвідом.

Професійні перспективи
Випускники предметно і практично підготовлені до роботи в психіатричних центрах, психолого-педагогічних клініках, психіатричних відділеннях лікарень, наркологічних центрах, судах, тюрмах, виправних установах. Навчання готується до післядипломної освіти, готується до проведення індивідуальних або групових сеансів психотерапії або роботи в якості спеціаліста клінічного психолога.