bip

Психологія

Доступна у містах


Напрямок місії

Освіта відповідно до принципів EBPP (На основі доказової практики психології: Психологічна практика, заснована на емпіричних доказах) та міжнародних стандартів, включаючи вказівки, що містяться в проекті: Європейський диплом з психології – щоб випускники мали можливість розпізнавати психологічні явища на основі сучасних теоретичних та практичні психологічні знання.


Організація  ВУЗ-у

Навчання триває 5 років (10 семестрів). Профіль навчання – практичний.Закінчується здобуттям ступеня магістра з психології (кваліфікація, що відповідає 7 рівню Польської рамки кваліфікацій). Відповідно до навчальної програми, навчання включає лекції, вправи та практичні заняття. У процесі досягнення передбачуваних результатів навчання використовуються три основні форми:

  • академічний – він включає, між іншим, лекції, семінари,
  • практичні заняття,які вдосконалюють певні навички, або практичні заняття, метою яких є вироблення або навчання певного режиму роботи,
  • тренінг – полягає у систематизованому виконанні вправ, що ведуть до підвищення вмінь у певній галузі, тобто роботі, пов’язаній із груповим процесом та побудові досвіду, що стимулює процес навчання.

Завдяки активним формам навчання та застосованим у них методам студент відкриває, шукає та переживає, серед інших за допомогою симуляцій, прикладів чи дискусій та обміну досвідом. Навчальна програма передбачає набуття студентами навичок, пов’язаних з практичною професійною підготовкою та соціальними компетенціями, необхідними для ринку праці.
Формування цих умінь і навичок відбувається в змодельованих умовах (що дозволяє студентам виконувати практичну діяльність) та в умовах, відповідних для професійної діяльності, особливо на робочих місцях. Практичні вправи, стажування проводяться людьми з професійним досвідом у галузі психологічної допомоги, придбаної поза університетом. Важливим аспектом освіти в галузі навчання є також використання інформаційно-комунікаційних технологій. Організовуючи навчальний процес, можна адаптувати навчальний процес до різноманітних потреб окремих або групових учнів, у тому числі людей з обмеженими можливостями.


Продовження навчання

Після закінчення навчання випускник може продовжити навчання третього циклу та аспірантуру, що дозволяє їм отримати додаткову кваліфікацію та професійні компетенції.


Що ви отримуєте, вивчаючи ПСИХОЛОГІЮ на StSW?

Ви отримаєте кваліфікацію відповідно до припущень нового професіоналізму, розвиваючи свої інтелектуальні та особистісні нахили до рефлексивного тлумачення внутрішньопсихічної та міжособистісної реальності (випускники належать до групи фахівців з психології відповідно до Міжнародної стандартної класифікації освіти ISCED-F 2013 0313 Психологія).

Ви розвинете особисті та професійні компетенції, які дозволять вам повноцінно виконувати завдання в професії психолога, ви зможете:

  • визначити цілі психологічних проваджень – здатність співпрацювати з клієнтом для визначення того, чого слід досягти завдяки службі психолога; вміння визначати потреби, пропонувати та домовлятися про реалістичну «точку прибуття», визначати критерії оцінки ступеня досягнення поставлених цілей;
  • провести психологічну діагностику – можливість діагностувати як окрему людину, так і групу, організацію та ситуацію; тут необхідна можливість використовувати психологічні інструменти, проводити співбесіди, психологічні спостереження, опитування тощо;
  • проектувати психологічні послуги – психолог повинен мати можливість використовувати теоретичні та практичні знання для пропонування нових методів чи “продуктів”. Зокрема, він повинен мати можливість визначати цілі послуги та її одержувача, враховуючи вимоги та обмеження в його використанні, адаптувати послугу до мінливих умов та потреб, контролювати її якість та перевіряти придатність;
  • здійснювати психологічне втручання – здатність планувати та реалізовувати програми втручання у різних сферах життя для окремих людей, груп чи ситуацій. Втручання може бути прямим (психолог – самим виконавцем) або непрямим стосовно дій, що вживаються іншими особами чи групами, що приймають рішення;
  • проводити психологічну оцінку – вміння готувати програму психологічного оцінювання в галузі соціальної практики, співставляючи використання відповідних інструментів вимірювання, формулювання та опис висновків, отриманих в результаті вимірювання;
  • ефективно спілкуватися із замовником – можливість добре спілкуватися з клієнтом, зокрема можливість надання інформації в усній, письмовій, аудіовізуальній формі.

Ви будете готові влаштуватися на роботу психолога в медичних, соціальних та пенітенціарних установах, а також на підприємствах, державних та місцевих органах влади. Після завершення своєї педагогічної кваліфікації ви можете подати заявку на посаду викладача психолога у навчальних закладах. Ви також можете вести незалежний бізнес.

Спеціальності

Освітня психологія

Мета

Підготовка випускників до роботи для потреб освітніх середовищ. В рамках спеціальності ми пропонуємо розширені знання з психології виховання та викладання, важливості освіти для психічного розвитку особистості. Випускник знайомиться із сучасними поглядами на міждисциплінарні умови навчальних процесів; поглиблює знання про процеси, що підтримують і супроводжують навчання та навчання, та роль освіти в психологічному розвитку людини. Він готовий проводити дії з вирішення психологічних проблем і труднощів, що виникають у навчальній практиці (навчальні заклади, психолого-педагогічні консультативні центри, спеціальні шкільні та навчальні центри та інші установи, що займаються вихованням та освітою).

Для кого?

Спеціальність адресована людям, які цікавляться психологією в широкому розумінні сфери освіти (тобто в галузі освіти, школи, дитячого садка, закладів культури) та соціального середовища, а також профілактичної роботи з дітьми, молоддю та дорослими. Спеціальність готує випускника до навчальної роботи на всіх етапах людського життя, організовувати, підтримувати, діагностувати та контролювати його розвиток через освіту.

Практичний вимір освіти

Заняття проводять як вчені, так і люди з визнаним практичним досвідом психолога на роботі в різних установах. Форми та методи занять, такі як тренінги, практикуми, проекти, тематичні дослідження, імітаційні ігри, практики дозволяють набути практичних навичок у галузі діагностики, психологічної допомоги та проведення психопрофілактичних занять у галузі освіти. Така освіта гарантує всебічну теоретичну та практичну підготовку до професії.

Кар’єрні перспективи

Випускник може знайти роботу в навчальних закладах, наприклад, дитячих садках, школах, психолого-педагогічних консультаційних центрах, центрах освіти та догляду, установах підтримки сім’ї або в приватному кабінеті в рамках самостійної роботи.

Підтримка у розвитку

Мета

Підготовка студентів до роботи психолога як групових тренерів нетерапевтичних груп. Заняття складаються з лекцій та семінарів, які покликані дати знання про специфіку групи, груповий процес, а також про механізми та методи розвитку особистості, а також тренінги, спрямовані на те, щоб поставити учнів на позицію людей у ​​групі, підвищити обізнаність про власну реакцію на групу. Окремою категорією занять є заняття  про конкретні прийоми роботи з різними групами і дозволяють спробувати ці прийоми в безпечних умовах . Випускник готується до психологічного втручання, проектування та вирішення проблем розвитку дітей, підлітків, дорослих та людей похилого віку. Набуті знання та вміння дозволять вам працювати в установах , які проводять рішення щодо оптимізації та стимулювання функціонування людей різного віку.

Dla kogo?

Спеціальність адресована тим, хто зацікавлений у роботі психолога у сфері допомоги людям, які борються з різними видами криз, та тим, хто зацікавлений у подальшій освіті у галузі психотерапії.

Практичний вимір освіти

Пріоритетом освіти є збагачення майстерні майбутнього випускника практичними знаннями у галузі кризової психології, реальних форм та процедур втручання психолога у різні проблеми. Студенти вивчать різні форми психологічних впливів та терапевтичних втручань. Вони набувають компетенції щодо побудови планів впливу, включаючи психологічну допомогу, кризове втручання, консультування, психопрофілактику та профілактику під керівництвом психологів з практичними навичками та досвідом.

Кар’єрні перспективи

Випускник знайде роботу в психолого-педагогічних консультаційних центрах та в освіті (після здобуття педагогічної кваліфікації), навчально-виховних центрах, центрах надання індивідуального та сімейного консультування, закладах, що займаються особистим розвитком та професійним консультуванням, центрах роботи з людьми похилого віку та ін. як частина самостійної психологічної практики.

Клінічна психологія

Мета

Мета навчання – підготувати психолога-спеціаліста, який матиме глибокі знання з психопатології, включаючи поведінкові розлади і особистість, психози, звикання, тривожні розлади та стани психічного здоров’я. Крім того, випускник буде підготовлений до діагностики та визначення напрямів психологічної допомоги в цих сферах. Ця спеціальність розвиває у студентів вміння контактувати та вести розмови з пацієнтом, спостереження, здатність до ефективних психологічних взаємодій, спрямованих на підвищення рівня здоров’я шляхом впровадження емпірично перевірених принципів психологічної діагностики, звіту про справи, терапевтичних стосунків та психологічного втручання.

Для кого?

Спеціальність адресована людям, які цікавляться психопатологією, функціонуванням здорової людини, але також і в ситуації хвороби, особливо хронічної; надання професійної допомоги пацієнту у формі груп підтримки та навчальних занять, навчальних занять або практикумів, всеохоплюючою метою яких є психоосвіта, психологічна підтримка у разі хвороби, набуття здатності впоратися з болем, зміни в само імізі в ситуації хвороби, зміна способу життя.

Практичний вимір освіти

Заняття проводяться у формі, яка дозволяє психологу підготуватися до роботи у сфері надання медичних послуг, зокрема: процес психологічної діагностики, діагностики психотерапії, підтримка мотивації до лікування та участь у психотерапії, проведення різних форм психологічної допомоги. Заняття проводять клінічні фахівці, які мають практичний досвід.

Кар’єрні перспективи

Випускники фактично і практично готові працювати в центри психічного здоров’я, психолого-педагогічні консультаційні центри, психіатричні відділення лікарень, центри лікування наркоманії, суди, в’язниці та виправні установи. ВУЗ готує до отримання післядипломної освіти, підготовки до проведення індивідуальних або групових сеансів психотерапії або роботи спеціалізованого клінічного психолога.