bip

Педагогіка – І ступінь

Доступна у містах

Місія напрямку

Місія напрямку полягає в тому, щоб навчити студентів відповідно до потреб інформаційного суспільства та економіки знань, здатних створювати нові соціальні, культурні та економічні цінності, формувати у студентів схильності, необхідні для життя в суспільстві перманентної трансформації, що дозволить їм підтримувати відкритість до змін, інновацій протягом усього професійного життя, інтелектуальну мобільність та потребу в безперервному навчанні, а також створювати умови для розвитку та поширення інноваційних та підприємницьких настроїв, водночас орієнтованих на орієнтацію на цінності.

Концепція освіти в галузі педагогіки тісно пов’язана з існуючими формальними вимогами до проведення навчання за певним напрямом, рівнем і профілем – навчальний план містить детальні результати навчання, сумісні з широко зрозумілою професійною практикою.

Цей напрямок спрямований до  осіб, які цікавляться вихованням дітьми, навчанням, спілкуванням та роботою з іншими людьми.шими людьми.

Навчання І ступінь (бакалавра), 3-річне навчання за практичним профілем

Спеціальності:

  • ресоціалізація,
  • педагогіга опікунчо-виховача

Навчання триває 6 семестрів і зосереджено на підготовці випускників до різних видів діяльності в галузі педагогіки за конкретними спеціальностями.

Метою навчання є стимулювання пізнавальної активності студентів та підготовка випускників до появи у конкретних сферах ринку праці та набуття ними кваліфікації та компетенції для виконання професійних завдань, пов’язаних із з обраною спеціальністю.

Навчання бакалавра в галузі педагогіки реалізує цілі, пов’язані з широко зрозумілою педагогічною практикою в різних середовищах і стосовно різних вікових груп.


Випускник бакалавра в галузі педагогіки оснащений базовими знаннями в галузі педагогіки і, в необхідному обсязі, в галузі основ її допоміжних наук, переважно психології та соціології. Крім того, випускник набуває базових навичок та соціальних компетенцій у сфері міжособистісного спілкування, педагогічної діагностики, організації власної педагогічної майстерні, а також проектування та реалізації діяльності за обраною спеціалізацією. Набуті компетенції перевіряються під час стажування.


Випускники І-го ступеню навчання мають компетенції, що дозволяють їм самостійно вирішувати типові завдання, пов’язані з педагогічною діяльністю, відповідно до спеціалізації, проектувати власні рішення проблем, реалізовувати ці рішення та їх оцінювати. Набуті компетенції дозволяють йому використовувати методи наукового пізнання для виявлення проблем, діагностики явищ і процесів освіти і таким чином намагатися пояснити їх і запропонувати рішення в типових педагогічних ситуаціях.

Навчання здійснюється у формі лекцій, вправ та практикумів з урахуванням стажування, що гарантує всебічну теоретичну та практичну підготовку до професії.

Випускники готові планувати власний розвиток та кар’єрний шлях.

Навчання закінчується отриманням диплома та ступеня бакалавра.

Після закінчення навчання випускник має компетенції, які дозволяють йому навчатися на другому ступені або в аспірантурі.

Спеціальності

Ресоціалізація

Метою спеціалізації є підготовка випускника до роботи з дітьми, підлітками, які мають симптоми соціальної дезадаптації, з порушеннями поведінки або перебувають на випробуванні, а також з підлітками та дорослими, які вступили в конфлікт із законом. Випускник навчання підготовлений до проведення соціально-реабілітаційних заходів, включаючи процес догляду, виховання та терапії. Співпрацює зі службами підтримки сім’ї, закладами опіки та освіти у сфері розробки та реалізації екологічно-профілактичних заходів, діагностики впливу навколишнього середовища та мінімізації його негативної діяльності, а також підтримки виховного процесу з акцентом на реабілітаційні заходи.

Випускник може влаштуватися на роботу в заклади опіки та освіти, соціотерапевтичні центри, установи протидії соціальній патології, суди, міліцію, тюрми.

Педагогіга опікунчо-виховача

Метою спеціалізації є підготовка випускника до роботи з дітьми, молоддю, дорослими та людьми похилого віку, а також людьми з обмеженими можливостями та різними порушеннями функцій. Випускник навчання готовий до співпраці зі службами підтримки сім’ї, установами догляду та виховання; проектування та здійснення природоохоронних заходів; діагностувати вплив довкілля та мінімізувати його негативну діяльність, а також підтримувати виховний процес з акцентом на діяльність по догляду.

Випускник може влаштуватися на роботу в заклади опіки та освіти, заклади підтримки сім’ї, заклади профілактики соціальних патологій.