bip

бібліотека

Години роботи:

8.00-15.00

під час з’їздів

ОНЛАЙН КАТАЛОГ

ЕЛЕКТРОННА КНИГА EBOOK

ВІРТУАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

IBUK LIBRA

Бібліотеки м. Кельце, фондами яких студенти можуть користуватися безкоштовно на підставі студентського квитка

і індексу:

Обласна публічна  бібліотека

Педагогічна обласна бібліотека

Головна бібліотека Кельцького Технологічного Університету

Нагадуємо, що сайт IBUK LIBRA доступний для використання студентами та викладачами.

Оновлення назви відбулося 1 березня 2022 року.

Це он-лайн читальний зал академічних підручників і наукових книг польською мовою.

Електронні версії книг згруповано за сферами: економічні науки та соціальні науки.

Для користування веб-сайтом потрібен обліковий запис myIBUK, який надається за бажанням читачів. Книги, придбані StSW, можна читати за допомогою домашнього комп’ютера після отримання спеціального PIN-коду та прив’язування індивідуального облікового запису IBUK.

ПІН-коди IBUK доступні для завантаження електронною поштою. Ваші дані: прізвище, ім’я, номер альбому, а також напрям навчання та місце навчання надсилайте на адресу biblioteka@stsw.edu.pl

Biblioteka

BIBLIOTEKA

STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ w Kielcach

Biblioteka StSW gromadzi głównie zbiory z zakresu nauk społecznych oraz ekonomicznych. Księgozbiór wprowadzany jest do systemu komputerowego „Libra” dostosowanego do obsługi wydziałowych bibliotek uczelnianych. Biblioteka wydziałowa posiada 18 stanowisk komputerowych do obsługi czytelnika, korzystania z bazy danych miejscowych i zasobów bazy w Internecie– służy do tego moduł Libra www.

Księgozbiór z zakresu nauk pedagogicznych i społecznych obejmuje wydawnictwa z dziedziny dydaktyki ogólnej, historii myśli pedagogicznej, pedagogiki ogólnej, społecznej, specjalnej, pedagogiki pracy, rodziny, resocjalizacyjnej, porównawczej, podstaw kształcenia i wychowania, teorii wychowania, badań pedagogicznych, edukacji zdrowotnej i ekologicznej, podstaw rozwoju człowieka, metod badań pedagogicznych, systemów pedagogicznych, patologii społecznych, technologii informacyjnych, języków obcych, prawa i organizacji oświaty, filozofii, psychologii ogólnej, klinicznej, rozwojowej, psychoterapii, socjologii ogólnej, wychowania, rodziny, etyki, antropologii kulturowej, metodologii badań społecznych, pedeutologii, oraz poszczególnych specjalności z zakresu: logopedii, diagnozy i terapii pedagogicznej, resocjalizacji, pracy socjalnej oraz edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pedagogiki specjalnej. Pozycje z zakresu pedagogiki specjalnej obejmują zagadnienia dotyczące oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, pedagogiki resocjalizacyjnej,, terapeutycznej.

Księgozbiór z zakresu nauk ekonomiczno-społecznych obejmuje wydawnictwa
z dziedziny ekonomii, historii myśli ekonomicznej, polityki społecznej i gospodarczej, integracji Polski z UE, organizacji i zarządzania, marketingu, finansów, rachunkowości, bankowość, prawa, ekologii, geografii turystycznej i gospodarczej, gospodarki regionalnej, samorządu terytorialnego, gospodarki mieszkaniowej, nieruchomości, agroturyzmu, ekonometrii, statystyki, matematyki, informatyki, logistyki, socjologii, filozofii, logiki i in.

Księgozbiór z zakresu nauk społecznych i prawnych obejmuje ogólną wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych tworzących podbudowę dla rozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej, z zakresu nauk społecznych, praw człowieka i zasad funkcjonowania państwa – jego ustroju i struktury, podziału władzy w państwie oraz zasad funkcjonowania organów państwa, w tym administracji publicznej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne, zasad funkcjonowania instytucji państwa, zakresu zadań administracji publicznej oraz problematyki zarządzania kryzysowego.

Obecne zasoby biblioteki obejmują zbiory tradycyjne – wydawnictwa ukazujące się od 2000 roku, stale aktualizowane oraz zbiory on-line. Zakupy obejmują bieżące wydawnictwa z dziedzin nauki związanych z oferowanymi przez uczelnię specjalnościami.

Księgozbiór biblioteki obejmuje wydania począwszy od 2000 roku – biblioteka powstała wraz z utworzeniem uczelni jako nowa jednostka – nie korzystająca z przekazów innych instytucji.

Cały księgozbiór jest opracowany w formie zbioru zinformatyzowanego. Dla czytelników dostępne są katalogi: alfabetyczny, przedmiotowy, rzeczowy, tytułowy, katalog serii i UKD. Godziny otwarcia biblioteki dostosowane są do potrzeb czytelników.

Czytelnia posiada 18 stanowisk w tym 10 komputerowych z dostępem do Internetu.

Od 2006r decyzją Rektora działa Rada Biblioteczna sprawująca nadzór nad wydatkami i zakupami bibliotecznymi zgodnie z zapotrzebowaniem studentów i kadry naukowej.

w 2011 roku biblioteka wdrożyła bazę OECD iLibrary oferującą dostęp do pełnych tekstów wszystkich elektronicznych publikacji OECD – Organisation for Economic Cooperation and Development. Tematyka tych publikacji jest bardzo szeroka i obejmuje nauki ekonomiczne, społeczne i pokrewne. Studenci mogą przeglądać książki, raporty i tabele z danymi statystycznymi , prognozy, roczniki, bibliografie, czasopisma statystyczne.

Wydziały zamiejscowe mają podpisane umowy z największymi bibliotekami w miastach dysponującymi bogatymi zbiorami z zakresu literatury naukowej.

Biblioteka oferuje również dostęp do różnego rodzaju dokumentów elektronicznych: e-książek, archiwów czasopism polskich, elektronicznych słowników, dostępne zasoby umożliwiają zaspokojenie potrzeb studentów wynikających z procesu kształcenia i działalności naukowej.

Od grudnia 2012 roku uruchomiony jest do użytku studentów i pracowników naukowych Serwis IBUK LIBRA. Jest to czytelnia on-line podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim. Znajdują się tam elektroniczne wersje książek z różnych dziedzin nauki, opublikowanych przez czołowych polskich wydawców. Korzystanie z serwisu wymaga posiadania konta myIBUK udostępnianego na życzenie czytelników w bibliotece wydziałowej w Kielcach. Książki wykupione przez StSW można czytać przy użyciu komputera domowego po otrzymaniu specjalnego PIN-u i powiązaniu swojego konta indywidualnego IBUK z Uczelnią.

Studenci mają możliwość korzystania z Wirtualnej Biblioteki Nauki. Jest to istotne wsparcie w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i specjalnościach naukowych w Polsce, a także ważna pomoc dla doktorantów i studentów przygotowujących prace dyplomowe. Zasady korzystania z Wirtualnej Biblioteki Nauki znajdują się na stronie internetowej StSW w zakładce Biblioteka.

Do dyspozycji studentów jest również Serwis POLONA, administrowany przez Bibliotekę Narodową, umożliwia on korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej – przeszukiwanie kolekcji, tworzenie własnych kolekcji opartych na zbiorach BN, tworzenie notatek do obiektów, dzielenie się nimi z innymi użytkownikami i komentowanie w serwisach społecznościowych.

Biblioteka ściśle współpracuje z Oficyną Wydawniczą Uczelni działającą od 2 kwietnia 2012 r. Wydaje ona m. innymi serię Zeszytów Naukowych „PEDAGOGIKA BADANIA, DYSKUSJE, OTWARCIA”,”GOSPODARKA i FINANSE” redagowanych przez instytuty: pedagogiczny i ekonomiczny, tematem wiodącym każdego z zeszytów jest inny zakres zagadnień wynikających z treści kształcenia .

Biblioteka gromadzi również publikacje pracowników uczelni, tworząc równocześnie elektroniczną bazę bibliograficzną dokumentującą dorobek piśmienniczy kadry naukowej.

Regulamin biblioteki

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI 

STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ 

W KIELCACH

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§1

Biblioteka Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach, zwana dalej Biblioteką, jest biblioteką naukową i pełni jednocześnie funkcję ośrodka informacji naukowej.

§ 2

Biblioteka działa na podstawie Ustawy o Szkolnictwie Wyższym, Ustawy o Bibliotekach i Statutu Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach, zwanej dalej StSW.

§ 3

Ze zbiorów i urządzeń Biblioteki w sposób pełny mogą korzystać wszyscy pracownicy, studenci StSW oraz słuchacze studiów podyplomowych, zwani dalej Czytelnikami, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

§ 4

Pozostali Czytelnicy zainteresowani księgozbiorem naukowym i dydaktycznym gromadzonym w Bibliotece StSW  mogą korzystać z niego w czytelni, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

§ 5

Dane osobowe Czytelników gromadzone w Bibliotece StSW podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

§6

Z Biblioteki i czytelni można korzystać w dniach i godzinach ustalonych przez władze StSW i podanych do publicznej wiadomości.

ROZDZIAŁ 2

KORZYSTANIE ZE ZBIORÓW

I. Zasady zapisu

§ 7

Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne.

§ 8

Prawo do korzystania ze zbiorów i urządzeń Biblioteki nabywa się z chwilą okazania ważnej legitymacji studenckiej lub indeksu z wpisem na bieżący rok akademicki, pozostałym Czytelnikom – na podstawie dowodu osobistego.

§9

Legitymacja jest ważna przez okres studiowania w StSW.

§ 10

Legitymacji  nie wolno odstępować innym osobom.

§ 11

Zgubienie legitymacji należy niezwłocznie zgłosić w dziekanacie.

§ 12

Czytelnik powinien zawiadomić Bibliotekę o każdej zmianie adresu zameldowania i nazwiska.

§ 13

Osoba zapisująca się do Biblioteki powinna zapoznać się z jej Regulaminem. Rażące naruszenie Regulaminu daje podstawę pozbawienia Czytelnika prawa korzystania z Biblioteki.

II. Wypożyczanie

§ 14

Podstawą do wypożyczenia, otrzymania książek lub innych dokumentów gromadzonych w Bibliotece jest okazanie bibliotekarzowi ważnej legitymacji studenckiej lub dowodu osobistego.

§ 15

Czytelnik chcący wypożyczyć książkę powinien na podstawie katalogu podać bibliotekarzowi następujące informacje o książce, którą chce pożyczyć: nazwisko autora, tytuł i sygnaturę.

§ 16

Maksymalna ilość wypożyczonych książek dla poszczególnych grup Czytelników wynosi:

pracownicy – 5 woluminy, studenci i słuchacze studiów podyplomowych – 4 woluminy.

§ 17

Książki wypożycza się:

pracownikom – na jeden semestr,

studentom – na 1 miesiąc,

słuchaczom studiów podyplomowych – na 1 miesiąc.

§ 18

Na prośbę czytelnika zgłoszoną przed upływem terminu zwrotu (osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną) jednokrotnie może zostać przedłużony termin zwrotu książki (o ile nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych użytkowników).

§ 19

W przypadku przekroczenia terminu zwrotu książki, Czytelnikowi nalicza się karę za każdy dzień zwłoki. Wysokość opłaty określa Załącznik Nr 1 do Regulaminu.

§ 20

Biblioteka ma prawo zażądać zwrotu książki w czasie krótszym niż wyznaczony termin, w wypadku, gdy jest ona szczególnie poszukiwana przez Czytelników.

§ 21

Czytelnicy ponoszą odpowiedzialność za stan powierzonych im książek. Aby uniknąć odpowiedzialności za już istniejące uszkodzenia należy zgłosić je przy odbiorze książki. Użytkownik powinien zwrócić książkę w takim stanie, w jakim została mu udostępniona.

§ 22

W razie uszkodzenia lub zgubienia książki, Czytelnik zobowiązany jest: odkupić egzemplarz tego samego autora, tytułu i tego samego, lub najnowszego wydania, dokonać wpłaty w wysokości pięciokrotnie wyższej od antykwarycznej wartości dzieła, ustalonej przez kierownika biblioteki (np. w przypadku, książek pochodzących z darów, gdy nie jest możliwe ustalenie ceny rynkowej), odkupić inne dzieło wyznaczone przez kierownika biblioteki. Egzemplarz zniszczony lub odnaleziony pozostaje własnością

biblioteki.

§ 23

Biblioteka prowadzi rezerwację książek.

§ 24

Studentów obowiązuje system corocznego rozliczania się z wypożyczonych książek. Jednym z warunków uzyskania zaliczenia kolejnego roku akademickiego jest pieczątka w indeksie “Książki zwrócono”, która uniemożliwia studentowi korzystanie z usług wypożyczalni do czasu otrzymania wpisu w indeksie na

następny rok akademicki. Studenci kończący studia – przed otrzymaniem dyplomu, przerywający naukę w StSW – przed otrzymaniem dokumentów zobowiązani są do:

zwrotu wszystkich materiałów bibliotecznych,

przedłożenia karty obiegowej w celu potwierdzenia

uregulowania wszelkich zobowiązań wobec Biblioteki.

§ 25

Pracownicy rozwiązujący umowę o pracę, będący Czytelnikami Biblioteki, winni uzyskać potwierdzenie uregulowania wszelkich swoich zobowiązań wobec Biblioteki.

III. Czytelnia

§ 26

Z czytelni może korzystać każdy po uprzednim pozostawieniu u bibliotekarza legitymacji studenckiej lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

§ 27

W czytelni udostępnia się księgozbiór podręczny Biblioteki, czasopisma oraz inne materiały biblioteczne sprowadzone z magazynu. W wydzielonej części czytelni znajdują się komputery (czytelnia multimedialna).

§ 28

Zbiory gromadzone w czytelni udostępnia się wyłącznie na miejscu.

§ 29

Czytelnicy wchodzący do czytelni zobowiązani są do: pozostawienia okryć wierzchnich w szatni, zachowanie ciszy i porządku.

§ 30

Zbiory znajdujące się w magazynie wydaje bibliotekarz. Po wykorzystaniu Czytelnik zwraca wydawnictwa bezpośrednio bibliotekarzowi.

§ 31

Wynoszenie czasopism i książek z czytelni bez zgody bibliotekarza jest niedopuszczalne.

§ 32

Do czytelni nie wolno wnosić włączonych telefonów komórkowych, napojów i artykułów spożywczych. Nie można spożywać posiłków.

§ 33

Czytelnicy mogą korzystać w czytelni z własnych komputerów przenośnych, jeżeli nie zakłóca to pracy innym osobom.

IV. Czytelnia multimedialna.

§ 34

Z komputerów zainstalowanych w czytelni multimedialnej korzystać mogą pracownicy i studenci StSW.

§ 35

Komputery w czytelni służą do udostępniania źródeł informacji niezbędnych do studiowania i prac naukowo-badawczych, przeglądu baz własnych biblioteki i Internetu, do pisania prac kontrolnych, semestralnych, dyplomowych, magisterskich itd.

§ 36

Wszyscy użytkownicy powinni pozostawić bibliotekarzowi dowód potwierdzający tożsamość.

§ 37

Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z ich przeznaczeniem, tzn. w celach naukowo-badawczych i edukacyjnych. Zabrania się korzystania z gier, wchodzenia na strony o tematyce rozrywkowej.

§ 38

Do dyspozycji użytkowników komputerów w czytelni pozostaje drukarka. Za wydruki komputerowe pobiera się opłatę określoną przez Załącznik Nr 1 do Regulaminu.

§ 39

Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach oraz instalowania innych programów przyniesionych z zewnątrz lub ściągniętych przez Internet. Są to programy zawierające publikacje pracowników uczelni, Zeszyty naukowe w wersji on-line oraz prace dyplomowe absolwentów dostępne są do wglądu w E-czytelni w godzinach pracy biblioteki.

§ 40

Studenci i pracownicy mogą korzystać z wersji elektronicznej książek (libra.ibuk.pl), na które licencja została wykupiona przez Uczelnię . Aktualny wykaz pozycji znajduje się w katalogu  On-line udostępnionym na stronie internetowej Uczelni w zakładce: BIBLIOTEKA. Warunkiem korzystania z w/w jest pobranie od bibliotekarza osobistego kodu IBUK LIBRA

§ 41

Przy komputerze pracuje jedna osoba.

§ 42

W przypadku znaczącego obciążenia bibliotekarz ma prawo określić limit czasowy pracy na stanowisku komputerowym.

ROZDZIAŁ 3

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 43

Czytelnicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią regulaminu i stosowania się do zawartych

w nim postanowień.

§ 44

Rozstrzygnięcie spraw nieuregulowanych postawieniami niniejszego Regulaminu leży w kompetencji kierownika Biblioteki StSW. Od decyzji kierownika Biblioteki przysługuje odwołanie do Rektora StSW.

§ 45

Uwagi w sprawach związanych z korzystaniem ze zbiorów i urządzeń oraz działalnością informacyjno-usługową Biblioteki można zgłaszać ustnie lub pisemnie kierownikowi Biblioteki.

§ 46

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Biblioteki Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach

W oparciu o Regulamin Biblioteki StSW ustanawia się następujące opłaty pobierane przez Bibliotekę:

kara za przekroczenie terminu zwrotu wypożyczonych

wydawnictw (od każdego tytułu) za każdy dzień zwłoki wynosi – 0,30 zł.

wydruk jednej strony (czarno-białej) – 0,50 zł.

Zebrane kwoty przeznacza się na zakup materiałów dekoracyjnych do biblioteki, faktury przedstawia się kanclerzowi StSW.

Załącznik obowiązuje od dnia 1 października 2013 r.

Wirtualna Biblioteka Nauki

“Wirtualna Biblioteka Nauki to istotne wsparcie w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i specjalnościach naukowych w Polsce, a także ważna pomoc dla doktorantów i studentów przygotowujących prace dyplomowe. Wirtualna Biblioteka Nauk”

PRZEJDŹ DO WIRTUALNEJ BIBLIOTEKI NAUKI

Czytelnia internetowa IBUK LIBRA

UWAGA CZYTELNICY
Od 20 lutego 2020 roku uruchamia się nową ofertę książek w wersji elektronicznej.  Mogą z niej korzystać studenci na podstawie otrzymanego w 2018 roku PINu IBUK (automatyczne przedłużenie działania DO 20 LUTEGO 2021) lub po uzyskaniu nowego PINu IBUK. Oferta bezpłatnych publikacji w załączeniu.
Kody  PIN IBUK obowiązujących w terminie 20.02.2020 – 19.02.2021 są do pobrania (dla studentów z Kielc w bibliotece w Kielcach, dla studentów wydziałów zamiejscowych – w bibliotekach lub dziekanatach wydziałowych). Kody można zamawiać również drogą mailową wysyłając dane: nazwisko imię, nr albumu oraz  kierunek i miejsce studiowania na adres dziekanat@etins.edu.pl

 

Serwis IBUK LIBRA to czytelnia on-line podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim. Znajdziesz tam elektroniczne wersje książek z różnych dziedzin nauki, opublikowanych przez czołowych polskich wydawców. Korzystanie z serwisu wymaga posiadania konta myIBUK i bycia zalogowanym w czasie wykonywania większości operacji. Książki wykupione przez StSW można czytać przy użyciu komputera domowego po otrzymaniu specjalnego PIN-u i powiązaniu swojego konta indywidualnego IBUK z Uczelnią. Zainteresowanych otrzymaniem PIN-u prosimy o wiadomość zatytułowaną: “PIN IBUK”, zawierającą w treści imię i nazwisko oraz numer albumu na adres biblioteka@etins.edu.pl

Zastosowana w IBUK LIBRA aplikacja do czytania książek działa w oknie przeglądarki internetowej. Nie ma potrzeby instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania.

Przeglądarka internetowa musi wspierać standard HTML5. Zalecamy używanie aktualnej wersji Mozilla Firefox, Google Chrome lub Safari. Środowisko IBUK LIBRA działa w przeglądarce Internet Explorer od wersji 10. Starsze wersje IE nie zapewniają wsparcia standardu HTML5 oraz zawierają poważne luki w bezpieczeństwie.

Do prawidłowego działania aplikacji niezbędne jest stabilne połączenie z siecią Internet o przepustowości min. 512kb/s (zalecamy 2Mbps). Należy zezwolić na wykorzystywanie plików cookie oraz JavaScript.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA w formie e-booków z zakresu PEDAGOGIKI SPECJALNEJ, PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII udostępniona dla studentów STSW na podstawie kodów PIN Libra ibuk.pl

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA w formie e-booków z zakresu prawa, bezpieczeństwa wewnętrznego, zarządzania zasobami ludzkimi , gospodarki światowej, informatyki udostępniona dla studentów STSW na podstawie kodów PIN Libra ibuk.pl

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA w formie e-booków z zakresu nauk ekonomicznych udostępniona dla studentów STSW na podstawie kodów PIN Libra ibuk.pl

INFORMACJE I PODPOWIEDZI JAK PORUSZAĆ SIĘ PO PLATFORMIE IBUK LIBRA

> PRZEJDŹ DO SERWISU: http://www.libra.ibuk.pl/

Książka elektroniczna ebook