bip

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI ORAZ BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY – 2 semestralne studia podyplomowe

Dla kogo:

  • Kierownicy działów personalnych;
  • Specjaliści i pracownicy zatrudnieni w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komórkach kadrowych;
  • Kadra kierownicza i osoby zainteresowane praktycznymi aspektami zarządzania ludźmi i zespołami zadaniowymi (projektowymi) oraz bezpieczeństwem i higieną pracy w dynamicznie zmieniających się organizacjach.

Treści kształcenia:

  • dostarczenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz bezpieczeństwem i higieną pracy, a także stosowania nowoczesnych instrumentów polityki personalnej.
  • przekazanie słuchaczom podstaw teoretycznych niezbędnych do zarządzania zasobami ludzkimi oraz bezpieczeństwem i higieną pracy, z uwzględnieniem ich zastosowania w praktyce.
  • przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do zaprojektowania zintegrowanego systemu zarządzania zasobami ludzkimi oraz bezpieczeństwem i higieną pracy w wybranej organizacji.

Ogólna liczba godzin: 250

Uzyskane kompetencje:
Absolwenci tego kierunku są przygotowani do  pełnienia funkcji kierowniczych oraz pracy w charakterze  menedżerów ds. personalnych, a także w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w różnego rodzaju organizacjach. Posiadają oni kompetencje  w obszarach kreowania polityki personalnej, umiejętności tworzenia zintegrowanych zespołów pracowników, planowania karier zawodowych, a także rozwijania potencjału pracowników. 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018r. w sprawie studiów (poz. 1861) na podst. Art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. poz. 1668)668).

Organizacja studiów:

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się dwa weekendy w miesiącu.

Zasady rekrutacji:

  • karta zgłoszenia na studia podyplomowe
  • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
  • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Informacji udziela Dziekanat StANS w Kielcach tel. 041 345 85 88