bip

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE – 2 semestralne studia podyplomowe

Dla kogo:

Studia na tej specjalności kierowane są do absolwentów uczelni wyższych, pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz służb mundurowych chcących zdobyć lub poszerzyć wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy w szeroko rozumianym sektorze zarządzania kryzysowego.

Treści kształcenia:
Słuchacze tej specjalności uzyskują praktyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające im przeciwdziałanie kryzysom, efektywne funkcjonowanie podczas ich zaistnienia, likwidowanie skutków oraz przywracanie stanu pierwotnego – we wszelkiego rodzaju organizacjach, zarówno publicznych, jak i prywatnych. W wyniku realizacji programu studiów wykształcają kompetencje przywódcze, które umożliwią im skuteczne zarządzanie zespołem ludzkim podczas kryzysów. Dodatkowo, są przygotowywani do współpracy z mediami w obszarze informowania społeczeństwa o kryzysach oraz do podejmowania decyzji o wykorzystaniu środków masowego przekazu do celów związanych z profilaktyką oraz likwidacją skutków zagrożeń. Ważnym aspektem studiów jest również przygotowanie absolwentów do działalności edukacyjnej, a przez to podniesienie poziomu świadomości społecznej w problematyce dotyczącej różnego rodzaju kryzysów (także psychologicznych, czy zdrowotnych, których to znaczenie uwidoczniła współcześnie występująca na całym świecie pandemia COVID-19 wywoływana przez koronawirusa SARS-CoV-2), w szczególności w sferze profilaktyki oraz przeciwdziałania ich skutkom.

Ogólna liczba godzin: 250

Uzyskane kompetencje:
Absolwent specjalności zarządzanie kryzysowe  będzie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach – zarówno produkcyjnych, handlowych, jak i usługowych – działających w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Będzie także posiadał kwalifikacje niezbędne do pojęcia współpracy z organizacjami pozarządowymi (przede wszystkim tymi, które zajmują się organizacją pomocy podczas kryzysów) oraz podmiotami podejmującymi działania z zakresu komunikacji w kryzysach (np. agencjami public relations). Ponadto będzie mógł także podjąć zatrudnienie w jednostkach administracji rządowej i samorządowej – w szczególności w wydziałach, zespołach lub centrach zarządzania kryzysowego utworzonych na poziomie gminy, powiatu lub województwa oraz wszystkich innych instytucjach, które w zakresie swoich kompetencji ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo obywateli (we wszelkiego rodzaju służbach, inspekcjach i strażach).

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018r. w sprawie studiów (poz. 1861) na podst. Art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. poz. 1668)668).

Organizacja studiów:

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Zasady rekrutacji:

  • karta zgłoszenia na studia podyplomowe
  • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
  • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Informacji udziela Dziekanat StANS w Kielcach tel. 041 345 85 88