bip

Zamówienia publiczne – 2-semestralne studia podyplomowe

Dla kogo:

Studia przeznaczone są dla:

 • pracowników jednostek sektora finansów publicznych,
 • aparatu podatkowego, celnego i samorządowego,
 • osób zajmujących się pozyskiwaniem zamówień publicznych, prowadzących kontrole finansowe, audyt wewnętrzny, zarządzających projektami,
 • absolwentów szkół wyższych zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji w tym zakresie.

Treści kształcenia:

Celem studiów jest przygotowanie zamawiających i wykonawców do funkcjonowania na rynku zamówień publicznych poprzez zapoznanie uczestników z procedurami prawnymi i ekonomicznymi, uwarunkowaniami oraz z funkcjonowaniem systemu zamówień publicznych w Polsce i Unii Europejskiej. Studia podyplomowe przeznaczone są również dla ubiegających się o fundusze publiczne i unijne.

Program studiów obejmuje:

 • znowelizowane przepisy ustawy z dnia 24 sierpnia 2017 roku – Prawo zamówień publicznych, normy prawa finansowego odnoszące się do wydatkowania środków publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego dotyczące instytucji przetargu, a także zawierania i wykonywania umów, ze szczególnym uwzględnieniem klauzuli rebus sic stantibus;
 • instrumenty prawa administracyjnego (wiążące się w szczególności z realizowaną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych kontrolą uprzednią i następczą) oraz konstrukcje prawa procesowego cywilnego wykorzystywane przy rozpatrywaniu środków ochrony prawnej;
 • prezentację orzecznictwa sądowego w sprawach zamówień publicznych oraz przeprowadzenie warsztatów (zajęć praktycznych) w omawianym zakresie. W programie poszczególnych wykładów uwzględnione zostaną regulacje unijne.

Ogólna liczba godzin: 250

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018r. w sprawie studiów (poz. 1861) na podst. Art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. poz. 1668)

Kwalifikacje zawodowe

 • Absolwent studiów jest wysokokwalifikowanym specjalistą z zakresu zamówień publicznych, mogącym skutecznie uczestniczyć w przetargowych i pozaprzetargowych formach wydatkowania środków publicznych.
 • Uzyskana wiedza prawnicza i kwalifikacje – zdobyte m.in. w trakcie zajęć praktycznych – będą mogły być wykorzystywane w procesie zamówieniowym realizowanym przez jednostki zatrudniające słuchaczy.

Po ukończeniu studiów na tej specjalności można ubiegać się o zatrudnienie m.in. w:

 • strukturach administracyjnych na szczeblu lokalnym, np. w zarządach gmin, powiatach ziemskich
  i grodzkich czy też w urzędach marszałkowskich,
 • przedsiębiorstwach komunalnych jako koordynator jednostek zajmujących się finansowymi aspektami działalności tych przedsiębiorstw, a przede wszystkim pozyskiwaniem środków budżetowych
  i pomocowych,
 • fundacjach i instytucjach publicznych zagospodarowujących fundusze pomocowe Unii Europejskiej,
 • izbach i urzędach skarbowych, a także w biurach rachunkowych.

Organizacja studiów:

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

Zasady rekrutacji:

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe;
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami);
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami;
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Informacji udziela Dziekanat StANS w Kielcach tel. 041 345 85 88