bip

Ubezpieczenia i pośrednictwo finansowe – 2-semestralne studia podyplomowe

Dla kogo:

Studia przeznaczone są dla pośredników ubezpieczeniowych (agentów ubezpieczeniowych i brokerów ubezpieczeniowych) oraz innych osób zaangażowanych w procesy dystrybucji usług ubezpieczeniowych.

Cel studiów:

Ubezpieczenia i pośrednictwo finansowe to studia przygotowane w oparciu o współpracę ze środowiskiem biznesu, łączące przygotowanie merytoryczne i badawcze z doświadczeniem biznesowym praktyków.
Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom najnowszej wiedzy z dziedziny ubezpieczeń oraz szeroko rozumianego zarządzania ryzykiem w ubezpieczeniach. Celem studiów jest również przekazanie wiedzy technicznej z zakresu ubezpieczeń i reasekuracji, niezbędnej do sprawnego poruszania się w tych obszarach.

Treści kształcenia:

Program studiów obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu:

 • ryzyko i metody zarządzania ryzykiem
 • prawo cywilne w praktyce ubezpieczeniowej i pośrednictwie finansowym
 • ochrona praw konsumenta usług ubezpieczeniowych
 • rynek ubezpieczeń w UE i Polsce
 • ubezpieczenia społeczne
 • ubezpieczenia na życie
 • ubezpieczenia mienia
 • ubezpieczenia OC
 • ubezpieczenia zdrowotne
 • ubezpieczenia finansowe, likwidacja szkód
 • pośrednictwo ubezpieczeniowe
 • marketing usług ubezpieczeniowych
 • gospodarka finansowa zakładu ubezpieczeń
 • przestępczość ubezpieczeniowa
 • etyka pracy z klientem
 • nowoczesne techniki sprzedaży, zarządzanie siecią sprzedaży
 • system emerytalny w Polsce
 • podstawy makroekonomii
 • matematyka finansowa

Ogólna liczba godzin: 300

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018r. w sprawie studiów (poz. 1861) na podst. Art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. poz. 1668)

Kwalifikacje zawodowe:

Absolwent studiów podyplomowych zostaje wyposażony w aktualną wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynku finansowego i rynku ubezpieczeń majątkowych, życiowych i emerytalnych, a także pośrednictwa ubezpieczeniowego i doradztwa finansowego, w zakresie praktycznych aspektów zarządzania ryzykiem, funkcjonowania i organizacji rynku ubezpieczeniowego i finansowego, a także oferty produktowej z obszaru ubezpieczeń oraz inwestycji finansowych i emerytalnych.

Organizacja studiów:

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się dwa weekendy w miesiącu.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

Zasady rekrutacji:

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe;
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami);
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami;
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Informacji udziela Dziekanat StANS w Kielcach tel. 041 345 85 88