bip

Rozwiązywanie konfliktów. Mediacje i konsultacje społeczne – 2-semestralne studia podyplomowe

Dla kogo:

Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych (przede wszystkim kierunków: prawo, psychologia, socjologia, pedagogika, resocjalizacja, ekonomia i zarządzanie, administracja), pracowników instytucji samorządowych i radnych, pracowników służb mundurowych, osób, które chcą uzyskać uprawnienia do prowadzenia mediacji.

Cel studiów

Główne cele kształcenia:

 • doskonalenie zawodowe osób zajmujących się organizowaniem i prowadzeniem konsultacji społecznych;
 • przygotowanie do rozwiązywania konfliktów lokalnych przy wykorzystaniu narzędzi i metodyki pracy mediatora;
 • rozwój kompetencji rozwiązywania konfliktów w charakterze trzeciej strony.

Treści kształcenia

W ramach studiów zrealizowane zostaną m.in. następujące zagadnienia:

 • zasady prowadzenia konsultacji społecznych,
 • budowanie strategii dialogu w społeczności lokalnej,
 • współpraca z mediami w sytuacji konfliktów lokalnych,
 • psychologia konfliktu,
 • komunikacja interpersonalna,
 • negocjacje: metoda i proces,
 • trening mediacyjny,
 • podstawy prawne mediacji,
 • arbitraż i sądy polubowne,
 • konstruowanie ugód,
 • symulacje mediacji.

Kwalifikacje zawodowe

Ukończenie studiów uprawnia do pracy w charakterze mediatora w placówkach edukacyjnych i wychowawczych a także w zakładzie pracy, w społecznościach lokalnych. Uprawnia do prowadzenia skutecznych negocjacji biznesowych i społecznych. Ukończenie studiów uprawnia również do pracy w ośrodkach interwencji kryzysowej, policji, wydziałach zarządzania kryzysowego oraz w organizacjach pozarządowych nastawionych na interwencję kryzysową.

Po ukończeniu studiów istnieje możliwość – po pozytywnym zdaniu egzaminu – wpisu na listę stałych mediatorów przy wybranym Sądzie Okręgowym.

Ogólna liczba godzin: 250

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018r. w sprawie studiów (poz. 1861) na podst. Art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. poz. 1668)

Organizacja studiów:
Studia trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

Zasady rekrutacji:

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe;
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami);
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami;
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Informacji udziela Dziekanat StANS w Kielcach tel. 041 345 85 88