bip

Psychologia zdrowia – 2-semestralne studia podyplomowe

Dla kogo:

Studia adresowane są do kandydatów zainteresowanych problematyką zdrowia psychicznego w zakresie normy, jak i patologii, dla wszystkich osób, które chcą pomagać ludziom z trudnościami w funkcjonowaniu psychicznym i udzielać im profesjonalnego wsparcia psychologicznego w rozwiązywaniu kryzysów życiowych i przeciwdziałaniu zaburzeniom zachowania.

Cel kształcenia:

Celem studiów jest zdobycie wiedzy z zakresu rozwoju osobistego, zarządzania czasem i praca własną, radzenia sobie ze stresem, komunikacji i rozwiązywania konfliktów. Zdobytą wiedzę i kompetencje słuchacze będą mogli wykorzystać w swoim życiu osobistym i zawodowym w celu polepszenia relacji zawodowych i zwiększenia efektywności działań swoich oraz współpracowników.

Treści kształcenia:

Program studiów obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu:

Wprowadzenie do psychologii stresu i psychobiologii
Biologia emocji a psychosomatyka
Emocjonalne i biologiczne znaczenie chorób i zachowań
Diagnoza i konsultacja psychobiologiczna
Podstawy psychologii prenatalnej i rozwojowej
Mechanizmy obronne, uważność i empatia w terapii
Mechanizmy i terapia uzależnień
Trening radzenia sobie z trudnymi emocjami
Diagnoza struktur osobowościowych
Podstawy terapii systemowej
Podstawy psychiatrii
Coaching zdrowia
Praca z emocjami
Wprowadzenie do homeopatii
Konsultacja w terapii

Wiedza zdobyta na kierunku Psychologia zdrowia:

 • znajomość różnorodnych dziedzin i nurtów psychologicznych
 • umiejętność stawiania diagnozy i wdrażania odpowiedniej terapii
 • znajomość podstaw psychiatrii zachowań ludzkich w kontekście zdrowia i choroby
 • udzielanie odpowiedniej pomocy,diagnozowanie, stosowanie różnych technik pomocy psychologicznej, pomocy medycznej
 • diagnozowanie, stosowanie różnych technik pomocy psychologicznej
 • umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy
 • znajomość terminologii branżowej

Absolwenci znajdują zatrudnienie w ośrodkach zdrowia psychicznego, poradniach młodzieżowych, rodzinnych i małżeńskich, firmach świadczących usługi psychoedukacyjne i prorozwojowe, przychodniach i klinikach psychiatrycznych, przychodniach i klinikach medycyny somatycznej, instytucjach udzielających pomocy i opieki w sytuacjach trudnych, do których zaliczają się: policja, sądownictwo, więziennictwo, służby socjalne, wojsko, centra kryzysowe, a także w ośrodkach opiekuńczych, wychowawczych i resocjalizacyjnych, mediach zajmujących się jakością życia i psychologiczną analizą zjawisk społecznych, organizacjach i fundacjach nastawionych na profilaktykę zdrowotną i społeczną.

Ogólna liczba godzin: 360

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

Zasady rekrutacji:

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe;
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami);
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami;
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Informacji udziela Dziekanat StANS w Kielcach tel. 041 345 85 88