bip

Psychologia sportu – 2 semestralne studia podyplomowe

Dla kogo: Studia dedykowane są dla wszystkich osób chcących zdobyć umiejętności pracy ze sportowcami, a w szczególności szukających lepszego kontaktu z zawodnikiem i grupą sportową oraz pragnących dostosowywać metody pracy do okresu rozwojowego sportowca, jak i dyscypliny sportowej, absolwentów studiów wyższych posiadających tytuł magistra lub licencjata.

Treści kształcenia:

Studia pozwalają poznać niezbędne mechanizmy motywacyjne w sporcie, procesy  wspierające sportowca w kryzysie, techniki pomocne w samodoskonaleniu dzięki stosowaniu treningów mentalnych. Słuchacz zgłębi mechanizmy jakie można wykorzystać, aby wzmocnić pewność siebie zawodnika.

Zajęcia obejmują:

 • przygotowanie do pracy w charakterze doradcy mentalnego/coacha sportowców oraz trenerów na wszystkich etapach rozwoju zawodniczego,
 • zdobycie wiedzy specjalizacyjnej,
 • nabycie umiejętności wytyczania praktycznych planów działania (PPD) w oparciu o metodologię psychologiczną wykorzystywaną w pracy z zawodnikami,
 • wiedzę i praktyczną umiejętność wytyczania optymalnych planów treningowych opartych o wytyczne teorii sportu,
 • znajomość metod psychoregulacyjnych, kontroli emocji, wzmacniania pewności siebie, stawiania celów treningowych, pracy nad procesami poznawczymi,
 • umiejętność zastosowania w praktyce treningów mentalnych.
 • umiejętności skutecznego komunikowania się na linii zawodnik-zawodnik, zawodnik-trener,
 • znajomość i umiejętność przeciwdziałania wpływom psychospołecznym,
 • umiejętność prowadzenia szybkiego doradztwa w sytuacjach kryzysowych.

Ogólna liczba godzin: 300

Kwalifikacje:

Wiedza i kompetencje zdobyte w trakcie studiów pozwolą słuchaczowi na podjęcie pracy w instytucjach sportowych. pomagają w uzyskaniu kompetencji do założenia i prowadzenia własnej działalności.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018r. w sprawie studiów (poz. 1861) na podst. Art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. poz. 1668).

Organizacja studiów:
Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się dwa weekendy w miesiącu.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

Zasady rekrutacji:

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe;
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami);
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami;
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Informacji udziela Dziekanat StANS w Kielcach tel. 041 345 85 88