bip

PSYCHOLOGIA BIZNESU – 2- semestralne studia podyplomowe

Dla kogo: Studia adresowane są między innymi do przyszłych managerów, przedsiębiorców, pracowników działu marketingu i zarządzania zasobami ludzkimi oraz analityków rynku, absolwentów studiów wyższych posiadających tytuł magistra lub licencjata.

Treści kształcenia:

Psychologia biznesu to nauka, która łączy wiedzę z obszaru psychologii ogólnej (motywacji, emocji, uczenia się itp.) z wiedzą na temat komunikacji w biznesie, rekrutacji, doradztwa zawodowego, motywowania i oceny pracowników, kształtowania ich ścieżek kariery i rozwoju odpowiednich kompetencji. Dostarcza wielu praktycznych treści z szeroko rozumianej psychologii konsumenta i marketingu dotyczących np. mechanizmów zachowań ludzi w różnych formach działalności biznesowej czy procesów zachodzących u człowieka pod wpływem oddziaływań marketingowych.

Poznając mechanizmy psychologiczne leżące u podłoża naszych zachowań, nie tylko łatwiej zrozumieć innych, ale również działać w biznesie skutecznie i jednocześnie z satysfakcją dla pracowników.

Ogólna liczba godzin: 300

Kwalifikacje:

Studia  psychologiczne uczą sprawnego zarządzania i kierowania zespołami ludzi oraz dobierania kadr. Zdobyte w trakcie studiów umiejętności pomogą efektywnie zarządzać przedsiębiorstwem, rozwiązywać pojawiające się w pracy problemy i konflikty oraz wykorzystywać psychologiczne mechanizmy wywierania wpływu podczas negocjacji, co pomaga zrozumieć działanie mechanizmów psychologicznych na kluczowe procesy biznesowe, takie jak postrzeganie interpersonalne, postrzeganie pieniądza, czy zachowanie na rynkach finansowych.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018r. w sprawie studiów (poz. 1861) na podst. Art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. poz. 1668).

Organizacja studiów:
Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się dwa weekendy w miesiącu.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

Zasady rekrutacji:

  • karta zgłoszenia na studia podyplomowe;
  • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
  • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami);
  • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami;
  • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Informacji udziela Dziekanat StANS w Kielcach tel. 041 345 85 88