bip

Metodyka i metodologia pracy socjalnej

Dla kogo:

Studia adresowane są do osób legitymujących się wykształceniem wyższym akademickim, przyszłych pracowników socjalnych i instytucji pomocowych, opiekunów medycznych i społecznych, pielęgniarek, rehabilitantów, fizjoterapeutów  itp.

Cel kształcenia

Celem studiów jest nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu problematyki dotyczącej pracy socjalnej, struktury i organizacji pomocy społecznej.

Treści kształcenia

Program studiów obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu:

 • wprowadzenia do pracy socjalnej: historia, teoretyczne podstawy,
 • zawodu pracownika socjalnego,
 • kierunków, modeli i rozwoju polityki społecznej,
 • metodologii badań społecznych,
 • metodyki działań w pracy socjalnej,
 • technik i narzędzi pracy socjalnej,
 • warsztatu pracy pracownika socjalnego,
 • roli i znaczenia działalności wolontariuszy,
 • projektu socjalnego: typy projektów, reguły tworzenia projektu socjalnego, metody, techniki, narzędzia, partnerzy, konstrukcja budżetu związanego z projektem socjalnym,

Kwalifikacje zawodowe

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

1)    posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

2)    ukończyła studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej;

3)    do 31.12.2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

a)    pedagogika,

b)    pedagogika specjalna,

c)    politologia,

d)    polityka społeczna,

e)    psychologia,

f)    socjologia,

g)    nauki o rodzinie;

4)    ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3.

Ogólna liczba godzin: 360, w tym 40 godzin praktyk zawodowych

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 22 października 2021r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej

W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 803 opublikowano ustawę z 15.4.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Zmiany wprowadzono przede wszystkim do ustawy z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.; dalej: PomSpołU), a wśród nich te, które weszły w życie 30.10.2021 r. Dz.U. poz. 1668)

Organizacja studiów:
Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

Zasady rekrutacji:

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe;
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami);
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami;
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Informacji udziela Dziekanat StANS w Kielcach tel. 041 345 85 88