bip

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – 3 semestralne studia podyplomowe

Studia adresowane są do nauczycieli, pedagogów i psychologów oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Celem ich jest przygotowanie do wspierania rozwoju dzieci i młodzieży oraz udzielania różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej w obszarze oświaty i edukacji . W czasie studiów słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia problemów pojawiających się w różnych środowiskach wychowawczych i na poszczególnych szczeblach edukacji oraz planowania i prowadzenia oddziaływań profilaktycznych, korekcyjnych i terapeutycznych.

Studia trwają dwa semestry dla psychologów i pedagogów oraz trzy semestry dla absolwentów innych kierunków. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć warsztatowych.

Program studiów obejmuje m.in. zagadnienia z następujących obszarów:

 • psychologia kliniczna dzieci i młodzieży
 • systemowe rozumienie problemów rodziny
 • diagnoza i terapia psychologiczna
 • diagnoza i terapia pedagogiczna
 • wspieranie rozwoju poznawczego
 • wspieranie rozwoju osobowości
 • planowanie oddziaływań korekcyjno-terapeutycznych
 • opracowanie opinii psychologiczno-pedagogicznych
 • prowadzenie grup wsparcia i indywidualnej terapii wspierającej

Charakterystyka studiów:

Studia skierowane są do pedagogów szkolnych, pracowników socjalnych, kuratorów, osób zatrudnionych w placówkach wspierających pracę przedszkola i szkoły, placówkach opiekuńczo- wychowawczych, poradniach, świetlicach terapeutycznych i socjoterapeutycznych, domach dziecka, którzy są zainteresowani udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom, wychowawcom, nauczycielom. W toku studiów słuchacze zdobędą pogłębione umiejętności m. in. w zakresie: organizowania i prowadzenia działań pomocowych wobec wspomaganych oraz wspierających rodziców i nauczycieli, diagnozowania i identyfikowania środowiska życia, potrzeb społecznych, trudności wychowawczych, edukacyjnych osób korzystających ze wsparcia, metodyki pracy ze wspomaganymi, a także konstruowania warsztatu pracy doradcy. Studia obejmują moduł przedmiotów z zakresu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego (poradoznawstwa, poradnictwa rodzinnego, wychowawczego, edukacyjno-zawodowego, kariery, psychologii rozwojowej, klinicznej), jako podstawowej formy udzielania pomocy. Zdobyta wiedza i umiejętności dadzą możliwość pełnienia roli lidera w projektowaniu, organizacji i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w obrębie rozwiązywania problemów wychowawczych, edukacyjnych i zawodowych. Absolwenci mogą wykorzystywać zdobyte kompetencje w dotychczas pełnionych rolach zawodowych lub podejmować zatrudnienie w instytucjach edukacyjnych, zgodnie ze wcześniej uzyskanymi kwalifikacjami. Studia, m. in., przygotowują do realizacji zadań wynikających z rozporządzenia MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach.

Wykaz modułów/przedmiotów

 • Moduł I przedmiotów z zakresu wiedzy poradoznawczej:
  • poradoznawstwo
  • wybrane zagadnienia psychologii rozwojowej
  • kariera w perspektywie biograficznej
  • poradnictwo rodzinne
  • poradnictwo wychowawcze
  • wybrane zagadnienia psychologii klinicznej
  • etyka pracy doradcy
 • Moduł II przedmiotów kształcenia diagnostycznego:
  • diagnoza środowiska życia wspomaganych
  • identyfikowanie potrzeb społecznych
  • identyfikacja sieci wsparcia psychologiczno-pedagogicznego
  • diagnozowanie trudności wychowawczych i edukacyjnych
  • etnografia organizacji pomocowej
 • Moduł III kształtowania kompetencji pomocowych:
  • metodyka pracy z grupą
  • orientacja i poradnictwo edukacyjno-zawodowe
  • trening umiejętności doradczych
  • organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży
  • projektowanie zajęć wspierających nauczycieli
  • praca poradnicza w środowisku zróżnicowanym kulturowo
  • metodyka pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
  • profilaktyka wypalenia zawodowego
  • profilaktyka przemocy
 • Moduł przygotowania pracy dyplomowej.
 • Moduł praktyk:
  • praktyka obserwacyjno-asystencka
  • praktyka asystencko-zadaniowa.

Po zrealizowaniu modułu zajęć specjalnościowych absolwent:

 • w zakresie wiedzy:
  • zna terminologię z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • zna wybrane metody i techniki diagnozowania środowiska życia wspomaganego, trudności wychowawczych, edukacyjnych i dydaktycznych w poradnictwie,
  • posiada wiedzę na temat organizowania i prowadzenia zajęć wspierających dzieci, młodzież i nauczycieli,
  • ma wiedzę na temat instytucjonalnych form pomocy i zasad budowania sieci wsparcia dla wspomaganych identyfikuje wybrane metody i techniki stosowane w pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • w zakresie umiejętności:
  • potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej do projektowania, organizowania i prowadzenia działań pomocowych,
  • potrafi diagnozować poszczególne rodzaje problemów rozwojowych, edukacyjnych, wychowawczych, zawodowych, środowiskowych przy użyciu wybranych metod i technik pomocowych,
  • potrafi komunikować się z uczniami, rodzicami, nauczycielami i innymi specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
  • dobiera podstawowe metody i techniki pomocy do sytuacji osób korzystających ze wsparcia,
  • umie prowadzić działania pomocowe skierowane do wybranej grupy osób korzystających z porady,
  • potrafi indywidualizować działania pomocowe i dostosowywać metody do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wspomaganych,
  • potrafi analizować przebieg relacji pomocowej i modyfikować ją zgodnie
   z ustalonymi celami i potrzebami osób radzących się,
  • potrafi organizować zajęcia wspierające dzieci i młodzież w rozwoju,
  • potrafi budować sieć wsparcia dla wspomaganych i ich rodzin jako klientów indywidualnych oddziaływań pomocowych,
 • w zakresie kompetencji społecznych:
  • jest świadomy znaczenia wiedzy z różnych dyscyplin zakresie organizowania i prowadzenia pomocy,
  • rozumie odpowiedzialność osoby udzielającej wsparcia i wagę prowadzenia działań pomocowych w sytuacjach szkolnych,
  • ma świadomość etycznego wymiaru diagnozowania problemów wychowawczych, edukacyjnych i dydaktycznych osób radzących się i prowadzenia procesów pomocowych ,
  • posiada kompetencje w zakresie komunikowania się z osobami radzącymi się, jak również z osobami z najbliższego otoczenia i specjalistami, którzy są zaproszeni do współpracy,
  • rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia umiejętności pomocowych.

Łączna ilość godzin – 600

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 sierpnia 2022r. poz.1769 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela na podstawie Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2018r. poz. 1668)

Kwalifikacje:
przygotowanie specjalistów w obszarze oświaty do planowania, organizowania i udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej osobom z różnego rodzaju trudnościami w funkcjonowaniu oraz deficytami rozwojowymi.

Organizacja studiów:
Studia trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele,

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

Zasady rekrutacji:

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe;
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami);
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami;
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Informacji udziela Dziekanat StANS w Kielcach tel. 041 345 85 88