bip

Podatki i doradztwo podatkowe – 2-semestralne studia podyplomowe

Dla kogo:

Studia adresowane są do wszystkich osób:

 • legitymujących się wykształceniem wyższym akademickim na dowolnym kierunku,
 • przyszłych doradców podatkowych,
 • doradców prawnych,
 • pracowników aparatu skarbowego i kontroli skarbowej,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których poszerzona wiedza z zakresu prawa podatkowego jest niezbędna w codziennym podejmowaniu decyzji gospodarczych.

Cel kształcenia

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności, które pozwolą na odpowiedzialne pełnienie funkcji wykwalifikowanych specjalistów służb finansowo-księgowych (ekspertów podatkowych), dostarczenie słuchaczom aktualnej wiedzy z zakresu funkcjonowania systemu podatkowego w Polsce oraz przygotowanie
do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego.

Treści kształcenia

Program studiów obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu:

 • teoria prawa podatkowego,
 • podatki państwowe, podatki samorządowe,
 • przepisy o doradztwie podatkowym,
 • postępowanie podatkowe,
 • kontrola podatkowa i skarbowa,
 • ewidencja i dokumentacja podatkowa,
 • rachunkowość,
 • wykładnia prawa podatkowego,
 • konwersatorium z doradztwa podatkowego.

Kwalifikacje zawodowe

Absolwenci zdobędą wiedzę z zakresu:

 • rachunkowości finansowej i zarządczej,
 • form ewidencji podatkowej,
 • prawa podatkowego,
 • zarządzania ryzykiem,
 • systemu administracji podatkowej i skarbowej,
 • ordynacji podatkowej i postępowania przed sądami administracyjnymi.

Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:

 • działach podatkowych, finansowych, księgowych i prawnych przedsiębiorstw,
 • kancelariach doradztwa podatkowego,
 • biurach rachunkowych, firmach konsultingowych,
 • podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
 • urzędach organów podatkowych, w tym w szczególności urzędach i izbach skarbowych oraz celnych, urzędach jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych kolegiach odwoławczych,

Ogólna liczba godzin: 250

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018r. w sprawie studiów (poz. 1861) na podst. Art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. poz. 1668)

Organizacja studiów:
Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

Zasady rekrutacji:

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe;
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami);
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami;
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Informacji udziela Dziekanat StANS w Kielcach tel. 041 345 85 88