bip

Pedagogika specjalna. Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością sensoryczną (tyflopedagogika i surdopedagogika) – 4-semestralne studia podyplomowe

Dla kogo:

Studia adresowane są do osób legitymujących się wyższym wykształceniem na poziomie studiów licencjackich lub magisterskich nadających kwalifikacje nauczycielskie i przygotowanie pedagogiczne.

Treści kształcenia:

Studia podyplomowe z zakresu tyflopedagogiki przeznaczone są dla nauczycieli i wychowawców zatrudnionych we wszystkich typach placówek, w których mogą pobierać naukę uczniowie z niepełnosprawnością wzroku,

a celem studiów z zakresu surdopedagogiki jest przekazanie słuchaczom wiedzy psychologiczno-pedagogicznej oraz umiejętności metodycznych umożliwiających im projektowanie i organizowanie procesu edukacji i terapii osób z uszkodzonym narządem słuchu  na różnych poziomach edukacji w placówkach edukacyjnych i opiekuńczo wychowawczych, wykształcenie kompetencji niezbędnych do pracy wychowawczo opiekuńczej, dydaktycznej i rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabo słyszącą. Studia mają na celu

  • przygotowanie słuchaczy do prowadzenia diagnozy psychopedagogicznej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży z uszkodzonymi  narządami słuchu i wzroku,
  • wykształcenie umiejętności  wspierania rodziny dziecka  oraz inicjowania i prowadzenia działań integracyjnych w środowisku.
  • ukazanie specyfiki  procesu  kształcenia i wychowania osób z uszkodzonym narządem słuchu lub wzroku

Ogółem liczba godzin: 600

Kwalifikacje zawodowe

Absolwenci studiów otrzymają kwalifikacje zawodowe nauczyciela specjalnego z zakresu surdopedagogiki i tyflopedagogiki. Mogą pracować w szkolnictwie specjalnym:
w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych, ośrodkach szkolno-wychowawczych dla słabo słyszących i niesłyszących, słabo widzących i niewidzących; w szkolnictwie integracyjnym,
w przedszkolach integracyjnych, przedszkolach z oddziałami integracyjnymi, szkołach integracyjnych, szkołach z oddziałami integracyjnymi; w szkolnictwie ogólnodostępnym
(nurt inkluzyjny) oraz w  nauczaniu indywidualnym; w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz poradniach specjalistycznych.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 lipca 2019r.. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 1450)

Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018r. w sprawie studiów (poz. 1861) na podst. Art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. poz. 1668)

Organizacja studiów:
Studia trwają cztery semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele,

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

Zasady rekrutacji:

  • karta zgłoszenia na studia podyplomowe;
  • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
  • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami);
  • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami;
  • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Informacji udziela Dziekanat StSW w Kielcach tel. 041 345 85 88

Koszt studiów: 3600 zł.
Wpisowe: 200 zł.
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.