bip

Pedagogika specjalna. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – 3-semestralne studia podyplomowe

Dla kogo:

Studia adresowane są do osób, które posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela i zamierzają uzyskać dodatkowe kwalifikacje niezbędne do nauczania określonego przedmiotu (prowadzenia zajęć) z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia w szkołach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych oraz innych placówkach oświatowo – wychowawczych, opiekuńczych i rewalidacyjnych.

Treści kształcenia:

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie absolwentów do prowadzenia diagnozy specjalnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia, planowania i prowadzenia oddziaływań edukacyjnych (dydaktyczno-wychowawczych) i terapeutycznych adresowanych do tej grupy uczniów.

Treści nauczania obejmują zagadnienia zawarte w trzech blokach programowych:

 • Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne specjalne (w tym głównie treści z zakresu psychologii klinicznej
  i psychopatologii; diagnozy psychologiczno-pedagogicznej; pedagogiki specjalnej i jej subdyscypliny – oligofrenopedagogiki),
 • Dydaktyka specjalna (w tym głównie zagadnienia z zakresu dydaktyki specjalnej oraz metodyki nauczania
  i rewalidacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia, wybranych metod arteterapii, sposobów wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji i terapii),
 • Praktyka w placówkach realizujących kształcenie specjalne – stwarza okazję do zdobycia cennych doświadczeń
  i umiejętności zawodowych niezbędnych do pracy edukacyjnej i rehabilitacyjnej. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, warsztatów artystycznych i zajęć praktycznych w pracowni informatycznej.

Program opracowano zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie pedagogiki specjalnej, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Ogólna liczba godzin: 600

Kwalifikacje zawodowe:

Studia nadają kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia na stanowisku zgodnym z zakresem posiadanych przez słuchacza podstawowych kwalifikacji nauczycielskich. Absolwent studiów podyplomowych może być zatrudniony w placówkach specjalnych (takich jak szkoła specjalna, ośrodek szkolno-wychowawczy, ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy), w szkołach integracyjnych oraz szkołach ogólnodostępnych realizujących nauczanie integracyjne, włączające lub indywidualne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Osoba kończąca studia przygotowana będzie także do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną stopnia głębokiego.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 sierpnia 2022r. poz.1769 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela na podstawie Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2018r. poz. 1668)

Organizacja studiów:
Studia trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele,

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

Zasady rekrutacji:

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe;
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami);
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami;
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Informacji udziela Dziekanat StANS w Kielcach tel. 041 345 85 88