bip

Pedagogika lecznicza – 3 –semestralne studia podyplomowe

Dla kogo:

Studia przeznaczone są dla pedagogów i nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne, a nie posiadających kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą, chorymi, w tym przewlekle chorymi, w jednostkach oświatowych zorganizowanych w podmiotach leczniczych. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w przedszkolach i szkołach zorganizowanych w podmiotach leczniczych (nauczycieli przedmiotowych do nauczania w szkołach zorganizowanych w podmiotach leczniczych, pedagogów do pracy w roli wychowawcy w szkołach zorganizowanych w podmiotach leczniczych).

Treści kształcenia:

Program studiów zawiera treści z dziedzin: pedagogika specjalna, lecznicza, biomedyczne i psychospołeczne aspekty wybranych chorób przewlekłych i chorób narządu ruchu, wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i psychopatologii, prawne podstawy kształcenia uczniów z chorobą przewlekłą oraz uczniów z niepełnosprawnością ruchową, psychologia rewalidacji uczniów z chorobą przewlekłą i chorobami narządu ruchu, etyczne aspekty pracy w pedagogice leczniczej, metody rehabilitacji ruchowej i diagnozy potrzeb pacjenta , metodyka nauczania i wychowania w ośrodku leczniczym oraz pracy indywidualnej z uczniem z chorobą przewlekłą i niepełnosprawnością ruchową, wybrane problemy opieki paliatywnej i pracy hospicyjnej, nowoczesne technologie w pedagogice leczniczej.

Ogólna liczba godzin: 600

Kwalifikacje: absolwenci uzyskują uprawnienia do nauczania w klasach integracyjnych, szkołach sanatoryjnych i przyszpitalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz do prowadzenia nauczania indywidualnego.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 lipca 2019r.. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 1450)

Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018r. w sprawie studiów (poz. 1861) na podst. Art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. poz. 1668)

Organizacja studiów:
Studia trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele,

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

Zasady rekrutacji:

  • karta zgłoszenia na studia podyplomowe;
  • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
  • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami);
  • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami;
  • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Informacji udziela Dziekanat StANS w Kielcach tel. 041 345 85 88