bip

Odnawialne zasoby i źródła energii – 2-semestralne studia podyplomowe

Dla kogo:

Studia przeznaczone są dla:

 • absolwentów szkół wyższych
 • prywatnych przedsiębiorców zainteresowanych energetyką odnawialną,
 • niezależnych producentów energii zainteresowanych dostawą zielonej energii,
 • pracowników przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych,
 • pracowników jednostek samorządowych i administracji lokalnej zainteresowanych nowymi i odnawialnymi źródłami energii.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 lipca 2019r.. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 1450)

Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018r. w sprawie studiów (poz.1861) na podstawie art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (dz.U. poz.1668)

Treści kształcenia:

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najnowszymi osiągnięciami dotyczącymi odnawialnych źródeł energii – stosowanymi rozwiązaniami technologicznymi w obszarze energetyki słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, małej energetyki wodnej a także wykorzystania biomasy oraz przedstawieniem roli odnawialnych źródeł energii w gospodarce, a także uwarunkowań prawnych dotyczących wprowadzenia tych źródeł oraz skutków ekologicznych. W programie studiów uwzględniono także wprowadzenie do energetyki jądrowej

Program kształcenia obejmuje:

 • podstawy prawne.
 • strategia rozwoju energetyki w Polsce i na świecie. Polityka energetyczna UE i Polski.
 • ocena odnawialnych zasobów, określenie potencjału energetycznego.
 • odnawialne źródła energii i zastosowania potencjału energii: geotermicznej, słonecznej, wiatrowej, wodnej, biomasy, biogazu, biopaliw; wykorzystanie wodoru i ogniw paliwowych.
 • pompy ciepła, budowa, zastosowania i rozwój.
 • samowystarczalność energetyczna gmin i kraju podstawą rozwoju społeczno-gospodarczego.
 • finansowanie przedsięwzięć ekoenergetycznych.
 • wykorzystanie metod numerycznych i specjalistycznego oprogramowania do oceny ekologicznej, ekonomicznej i energetycznej projektów wykorzystujących odnawialne zasoby i źródła energii m.in. międzynarodowa e-platforma RETScreen International (USA, Kanada) oraz do projektowania systemów ekoenergetycznych Polysun Simulation Software (Szwajcaria).

W trakcie dwóch semestrów studiów słuchacze uzyskują aktualną wiedzę w zakresie następujących bloków tematycznych dotyczących:

 • strategia rozwoju energetyki w świecie, UE i Polsce;
 • energetyka geotermiczna;
 • energetyka biomasy i biopaliw;
 • energetyka słoneczna;
 • energetyka wiatrowa;
 • energetyka pomp ciepła;
 • energetyka wodna;
 • polityka energetyczna Polski, samowystarczalność energetyczna, finansowanie.

W toku semestru III studiów (moduł dla nauczycieli) omówione zostaną zasady projektowania i tworzenia nowych programów nauczania (w tym programów modułowych), zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 27 września 2018r. w sprawie studiów (poz.1861) na podstawie art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. poz.1668

Ogólna liczba godzin: 250

Kwalifikacje zawodowe

Słuchacze zapoznają się z możliwościami dofinansowania oraz finansowania ze środków UE i innych funduszy publicznych, będą posiadać wiedzę z zakresu korzyści dla środowiska naturalnego z wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, kosztów konwersji energii z OZE i ekonomicznych uwarunkowań ich wykorzystywania ,pozyskiwania środków finansowych na inwestycje dotyczące OZE, monitorowania OZE, eksploatacji maszyn i urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

Studia trwają trzy semestry .
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

Zasady rekrutacji:

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Informacji udziela Dziekanat w Kielcach StANS tel. 041 345 85 88