bip

Neurologopedia – 2-semestralne podyplomowe studia specjalizacyjne

Dla kogo:

Studia przeznaczone są dla osób z pełnym przygotowaniem logopedycznym (osoby, które ukończyły studia licencjackie i magisterskie na kierunku: Logopedia, na specjalności: logopedia, bądź czterosemestralne studia podyplomowe w zakresie logopedii – minimum 600 godzin), którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu neurologopedii.

Treści kształcenia:

Studia powstały na bazie studiów podyplomowych z logopedii ogólnej, prowadzonych nieprzerwanie od 2004 r. Ich celem jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy na stanowisku neurologopedy w placówkach służby zdrowia (oddziały rehabilitacji, neurologii, psychiatrii, poradnie logopedyczne), do pracy w placówkach specjalnych, jak również do posługiwania się tytułem zawodowym „neurologopeda” w praktyce prywatnej. Program studiów to profesjonalna koncepcja, opracowana przez specjalistów z dziedziny neurologopedii – przedstawicieli świata nauki i praktyków, obejmująca szeroki zakres wiadomości teoretycznych i praktycznych z neurologopedii ogólnej i dziecięcej.

Składa się z czterech modułów:

  • neurologopedia małego dziecka
  • afazjologia
  • zaburzenia płynności mówienia
  • surdologia

Zajęcia są prowadzone w formie wykładów kursowych, wykładów przedmiotowych, ćwiczeń, konwersatoriów, seminariów, warsztatów i praktyk logopedycznych. Zdecydowana większość zajęć o charakterze praktycznym odbywa się na terenie placówek.

Ogólna liczba godzin: 330

Kwalifikacje zawodowe:

Absolwenci przygotowani są do podjęcia pracy na stanowisku neurologopedy w placówkach służby zdrowia (oddziały rehabilitacji, neurologii, psychiatrii, poradnie logopedyczne), do pracy w placówkach specjalnych, jak również do posługiwania się tytułem zawodowym „neurologopeda” w praktyce prywatnej.

Organizacja studiów:
Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele,

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów
i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z obrony pracy dyplomowej.

Zasady rekrutacji:

  • karta zgłoszenia na studia podyplomowe;
  • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
  • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami);
  • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami;
  • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Informacji udziela Dziekanat StANS w Kielcach tel. 041 345 85 88